Археологија

Курс:
Илири и Трачани у предримско доба (мастер)
Предавачи: др Марија Љуштинадоцент
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Основни подаци о илирским и трачким племенима на основу писаних античких извора. Кратак преглед материјалне и духовне културе палеобалканских племена која су у I миелнијуму пре н.е. настањивали подручје западног Балкана. Разграничење уже и шире територије најзначајнијих илирских и њима суседних племенских савеза у предримском добу (Јаподи, Либурни, Делмати, Illiri propriae dicti, Аутаријати, Ардијеји и др.). Преглед материјалне и духовне културе најважнијих трачких племена (Одризи, Беси, Гети, и др.) Кратак историјат настанка моћних трачких краљевина у времену од почетка V века пре н.е до доласка Келта у Тракију (270 пре н.е.). Пеонци у долини Вардара и Струмице и њихов однос према северногрчким племенима.
Циљ изучавања курса: Упознавање студената са писаним и археолошким подацима о палеобалканским заједницама у другој половини првог миленија пре н.е.
Предуслови за полагање: Нема посебних услова
Облици наставе: Усмена предавања са слајд пројекцијама. Учешће студената у припремању мањих тематских целина у виду презентација.
План курса:

12. недеља
предавање - Илири и Трачани у предримско доба
1. Историјат истраживања материјалне и духовне културе Илира, панилирске теорије 2. Антички извори о највећим илирским племенима, илирска и дарданска краљевина, 3. Материјална и духовна култура најважнијих илирских племена 4. Материјалн и духовна култура Јапода, 5. Материјална и духовна култура Либурна 6. Илири и Панонци, 7. Илири и проблем издвајања Дако-Мизијаца (Проблем етничке атрибуције Трибала и Дараданаца 8. Историјат истраживања трачке материјалне и духовне културе. 9. Трачани у писаним изоврима 10. Северни Трачани, Гети и Дачани 11. Трачани и централнобалканска племена 12, Пеонци између Грка и Дарданаца
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
- СТИПЧЕВИЋ А., Илири. Загреб 1974
BENAC A., O etničkim zajednicama starijeg gvozdenog doba u Jugoslaviji, Praistorija jugoslavenskih zemalja, knjiga V (ed. B. Čović), Sarajevo, 1987, 737-802
Срејовић Д., Илири и Трачани: О старобалканским племенима (приредио В.Јовић), СКА, Београд, 2002
POPOV R., Tračka civilizacija, Geopolitika, Beograd, 2000.
PAPAZOGLU F., Srednjobalkanska plemena u predrimsko doba, Sarajevo 1968.Reprint Beograd (Equilibrium), 2007.
John Wilkes, The Illyrians, Oxford 1992. Prevod: J. Wilkes, Iliri, Laus, Split 2001.
ANCIENT GOLD: THE WEALTH OF THE THRACIANS.Treasures from the Republic of Bulgaria. Catalog of exhibition(ed.Ivan Marazov),Harry N.Abrams, New York 1998.
Општа допунска литература
Miloš Jevtić, Keramika starijeg gvozdenog doba na centralnobalkanskom prostoru, Filozofski fakultet, Centar za arh. istraživanja, knj.2, Beograd 1983.
Александар Палавестра, Кнежевски гробови старијег гвозденог доба на централном Балкану, Балканолошки институт, Посебна издања, књ. 19,Београд 1984.
SIMPOZIJUM O TERITORIJALNOM I HRONOLOŠKOM RAGRANIČENJU ILIRA U PREDРIMSKO DOBA, Centar za balkanološka ispitivanja, Posebna izdanja, knj. IV. (ur.A. Benac), Sarajevo 1964
ILIRI I ALBANCI, Simpozijum SANU Beograd 1988 (Radovi M. Garašanin, F. Papazoglu)
- KELTOI. Kelti i njihovi savremenici na tlu Jugoslavije, Katalog izložbe, Narodni muzej Ljubljana Ljubljana 1984 (ur. D. Božič)
Jevtić M., Modern Serbian Archaeology and the Problem of Ethnic Identification. In: Auf der Suche nach Identitäten: Volk-Stamm-Kultur-Ethnos. Internationale Tagung der Universität Leipzig vom 8. – 9. Dezember 2000 (ed. S. Rieckoff, U. Sommer), BAR International Series 1705, 2007, 175-180
THEODOSSIEV N., North –Western Thrace from the Fifth to First Centuries BC, BAR International Series 859, 2000m (Oxford Press)
↑↑↑