Археологија

Курс:
Прве државе на Блиском истоку: формирање, чиниоци и процеси (осн.)
Предавачи: др Бранислав Анђелковићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Елементи идентификације државе у археолошком контексту Блиског истока. Могућности археолошког дефинисања прелаза са нивоа поглаварства на ниво државе. Праћења потенцијалних чинилаца и процеса настанка државе. Модели социјалне комплексности и централизације. Месопотамија током Урук периода. Формирање и развојне фазе државе у Египту, од протонома до империје.
Циљ изучавања курса: Сагледавање еволуционих трајекторија првих држава формираних на подручју Блиског истока. Упознавање са процесима, динамиком и маркерима социополитичке комплексности нивоа државе и могућностима њиховог археолошког дефинисања. Развијање способности синтетизовања и критичког преиспитивања података.
Предуслови за полагање: Положени: Археологија Палестине: епипалеолит - бронзано доба; Археологија Египта: пре- и ранодинастички период; Египат и окружење: међуодноси у IV миленијуму п. н. е.; Основе библијске археологије.
Облици наставе: Предавања, курс траје 15 недеља, 2 часа недељно.
План курса:

1. недеља
предавање - Проблематика настанка првих држава на Блиском истоку (I)
Хронолошко померање настанка првих држава и њихова еволуција. Нивои археолошке теорије. Социјална археологија.
Литература: Anđelković, B., 2006 Models of State Formation in Predynastic Egypt. Pp. 593-609 in Archaeology of Early Northeastern Africa. In Memory of Lech Krzyzaniak. Studies in African Archaeology 9, eds. K. Kroeper, M. Chlodnicki and M. Kobusiewicz. Poznań: Poznań Archaeological Museum.

2. недеља
предавање - Проблематика настанка првих држава на Блиском истоку (II)
Културна комплексност. Политичка хронологија.
Литература: Algaze, G., 2001 The Prehistory of Imperialism. Pp. 27-83 in Uruk Mesopotamia & Its Neighbors: Cross-Cultural Interaction in the Era of State Formation, ed. M. S. Rothman. Santa Fe and Oxford: School of American Research Press and James Currey.

3. недеља
предавање - Археолошки маркери предржавних политичких формација (I)
Организациона динамика. Елементи политичке економије праисторије.
Литература: Anđelković, B.,2007, Parameters of Statehood in Predynastic Egypt. Pp. 1037-1054 in Egypt at its Origins 2, eds B. Midant-Reynes and Y. Tristant. OLA 172. Leuven: Uitgeverij Peeters.

4. недеља
предавање - Археолошки маркери предржавних политичких формација (II)
Аспекти, димензије, манифестације и дистрибуција моћи.
Литература: Earle, T. 1997 How Chiefs Come to Power. Stanford: Stanford University Press [strane 1-16, 67-75, 105-110, 143-158, 203-211].

5. недеља
предавање - Оквир археолошког проучавања еволуције државе (I)
Централизациони процеси.
Литература: Baines, J. and Yoffee, N., 1998, Order, Legitimacy, and Wealth in Ancient Egypt and Mesopotamia. Pp. 199-260 in Archaic States, eds. G. M. Feinman and J. Marcus. Santa Fe: School of American Research Press.

6. недеља
предавање - Оквир археолошког проучавања еволуције државе (II)
Примарне и секундарне државе. Културна интеракција.
Литература: Yoffee, N., 2005, Myths of the Archaic State: Evolution of the Earliest Cities, States, and Civilizations. Cambridge: Cambridge University Press [strane 4-21].

7. недеља
предавање - Синтетичко резимирање претходног
Синтетичко резимирање претходног. Дискусија - колоквијум.

8. недеља
предавање - Развојне фазе прединастичке државе (I)
Пре-номе. Прото-номе. Номе пре-државе.

9. недеља
предавање - Развојне фазе прединастичке државе (II)
Горњоегипатски комонвелт. Свеегипатска рана држава. Етаблирана држава.

10. недеља
предавање - Археолошко дефинисање параметара државности (I)
Монопол над средствима принуде. Територијалност. Суверенитет.
Литература: Forest, J.-D., 2005, The State: The Process of State Formation as Seen from Mesopotamia. Pp. 184-206 in Archaeologies of the Middle East: Critical Perspectives, eds. S. Pollock and R. Bernbeck. Malden, MA: Bleckwell.

11. недеља
предавање - Археолошко дефинисање параметара државности (II)
Административни апарат. Ауторитет и легитимитет. Опорезивање.
Литература: Haas, J. 1982 The Evolution of the Prehistoric State. New York: Columbia University Press [130-152].

12. недеља
предавање - Модели формирања државе у Египту (I)
Анексија и апсорбција. Хидрауличке цивилизације. Ограничени ресурси.

13. недеља
предавање - Модели формирања државе у Египту (II)
Садејство многоструких фактора. Трговина. Трансплантација културе.

14. недеља
предавање - Припрема за испит
Закључна разматрања.
Литература: Yoffee, N. 1993 Too many chiefs? (or, Safe texts for the\’90s). Pp. 60-78 in Archaeological theory: who sets the agenda? eds. N. Yoffee and A. Sherratt. Cambridge: Cambridge University Press.

15. недеља
предавање - Испит
Полагање испита.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Литература се може добити у библиотеци Одељења за археологију.
↑↑↑