Археологија

Курс:
Уметност раног средњег века у Византији и западној Европи (осн.)
Предавачи: др Јелена Ердељанредовни професор
др Бранка Вранешевићванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 5.00
Садржај курса: У оквиру овог предмета представљени су сви видови стваралаштва из домена ликовних уметности и визуелне културе настали у Византији и земљама византијског културног круга у доба владавине династије Македонаца као и она настала у раном средњем веку на подручју западне Европе. Практични део подразумева упознавање са појединачним репрезентативним примерима кроз вежбе у музејима, на терену и уз помоћ електронских база података.
Циљ изучавања курса: Упознавање студената са настанком, развојем и токовима уметности раног средњег века у Византији и западној Европи
Предуслови за полагање: Студент мора да испуни услове прописане Статутом Филозофског факултета. Обавезно присуство на предавањима и вежбама.
Облици наставе: Предавања и вежбе: 15 предавања и 15 вежби
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
A. Grabar, Vizantija, Novi Sad 1974.
В. Н. Лазарев, Историја византијског сликарства, Београд 2004.
P. Vercone, Od Teodoriha do Karla Velikog, Novi Sad 1973.
E. Kubah, V. Elbern, Karolinška i otonska umetnost, Novi Sad 1973.
Општа допунска литература
A. Grabar, Srednjovekovna umetnost istočne Evrope, Novi Sad 1969.
↑↑↑