Археологија

Курс:
Ранохришћанска и рановизантијска уметност (осн.)
Предавачи: др Драган Војводићредовни професор
др Бранка Вранешевићванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: У оквиру овог предмета представљени су сви видови стваралаштва из домена ликовних уметности и визуелне културе на територији Римског царства тј. царства Ромеја између III века н.е. и краја епохе иконоборства. Практични део подразумева упознавање са појединачним репрезентативним примерима кроз вежбе у музејима, на терену и уз помоћ електронских база података.
Циљ изучавања курса: Упознавање студената са настанком, развојем и токовима ранохришћанске и рановизантијске уметности. Представљање иконографских и стилских одлика уметничких дела.
Предуслови за полагање: Студент мора да испуни услове прописане Статутом Филозофског факултета. Обавезно присуство на предавањима и вежбама.
Облици наставе: Предавања и вежбе: 15 предавања и 15 вежби
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
F. Gerke, Kasna antika i rano hrišćanstvo, Novi Sad 1973.
A. Grabar, Le premier art chretien, Paris 1966.
A. Grabar, L’age d’or de Justinien, Paris 1966. (=A. Grabar, The Golden Age of Justinian, from the death of Theodosius to the rise of Islam, New York 1967)
Л. Мирковић, Иконографске студије, Нови Сад 1974.
Општа допунска литература
The Age of Spirituality, ed. by E. Kitzinger, New York 1978.
↑↑↑