Археологија

Курс:
Херитологија (осн.)
У оквиру предмета: Херитологија
Предавачи: др Милан Попадићванредни професор
др Милица Божић Маројевићдоцент
др Никола Крстовићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Појам баштине. Теорије наслеђа. Теорије културе и теорије заштите баштине. Доктринарна заштита - социјални, правни, технички, научни, едукативни и експлоатацијски аспект.
Циљ изучавања курса: Разумевање предмета херитологије у склопу опште епистемологије, хуманистичког знања и примењених дисциплина.
Предуслови за полагање: Обавеза присуствовања предавањима и учешћа у вежбама са иѕрадом иивидуалних задатака.
Облици наставе: Предавања са мултимедијалном презентацијом и демонстарција праксе у установама заштите. Семинарске активности у лабораторији и на терену.
План курса:

1. недеља
предавање - Увод у херитологију
Представљање програма предмета; опис садржаја предавања; представљање литературе.

1. недеља
вежбе - Увод у херитологију
Договор о раду на вежбама; најава семестралног задатака.

2. недеља
предавање - Предмет херитологије
Предмет херитологије као опште теорије баштињења; основни појмови и оквири изучавања.
Литература: Tomislav Šola, “Vrijeme za teoriju”, u: Eseji o muzejima i njihovoj teoriji, Zagreb 2003, 241-327.

2. недеља
вежбе - Предмет херитологије
Херитолошке теме; правила академског писања.

3. недеља
предавање - Генеза херитологије
Историјат теорија баштине; хуманистички модели умећа памћења, модерни концепти науке о наслеђу.
Литература: Ivo Maroević, Uvod u muzeologiju, Zagreb, 1993, 9-69; Драган Булатовић, „Баштинство или о незаборављању“, Крушевачки зборник, 11 (2005): 7-20.

3. недеља
вежбе - Генеза херитологије
Дефинисање структуре истраживања - апстракт.

4. недеља
предавање - Теорије баштињења
Општи преглед теорија баштињења: теорије баштинске комуникације, теорије критичке студије музеја, теорије сведочанствености.
Литература: Z. Z. Stransky, “Temelji opšte muzeologije”, Muzeologija 8, Zagreb (1970): 37-74; T. Šola, Eseji o muzejima i njihovoj teoriji, Zagreb 2003, 241-327; Д. Булатовић, Muzeologija i/kao hermeneutika, Glasnik Narodnog muzeja Crne Gore, Cetinје 2005.

4. недеља
вежбе - Теорије баштињења
Предаја апстраката; извори истраживања.

5. недеља
предавање - Теорија баштинске комуникације
Основи теорије баштинске комуникације; кључни појмови (музеалност, комуникација, информација...); домети; утицаји.
Литература: Zbynek Z. Stransky, “Temelji opšte muzeologije”, Muzeologija 8, Zagreb (1970): 37-74.

5. недеља
вежбе - Теорија баштинске комуникације
Анализа апстраката; структура истраживања; технике писања.

6. недеља
предавање - Теорија критичке студије музеја
Основи теорије критичке студије музеја; кључни појмови (конструкција / деконструкција, теорија оквира, ...); домети; утицаји.
Литература: Доналд Прециози, „Збирке/музеји“, Критички термини историје уметности, Нови Сад 2004, 486-498.

6. недеља
вежбе - Теорија критичке студије музеја
Предаја структуре истраживања; технике писања.

7. недеља
предавање - Теорија сведочанствености
Основи теорије сведочанствености; кључни појмови (сведочанственост, херменеутика, ...); домети; утицаји.
Литература: Драган Булатовић, Muzeologija i/kao hermeneutika, Glasnik Narodnog muzeja Crne Gore, Nova serija, II књига, Cetinje 2005.

7. недеља
вежбе - Теорија сведочанствености
Анализа предатих структура истраживања

8. недеља
предавање - Заштита наслеђа
Основи заштите наслеђа; друштвени, културни, правни, технички аспект.
Литература: Vladimir Brguljan, Međunarodni sistem zaštite prirodnih i kulturnih dobara, Beograd – Zagreb 1985; Tomislav Marasović, Aktivni pristup graditeljskom nasleđu, Split 1985.

8. недеља
вежбе - Заштита наслеђа
Консултације пред колоквијум (резиме и анализа предавања).

9. недеља
предавање - Модели заштите: правна заштита
Правна заштита: основни појмови, институције, документи и повеље.
Литература: Vladimir Brguljan, Međunarodni sistem zaštite prirodnih i kulturnih dobara, Beograd – Zagreb 1985.

9. недеља
вежбе - Модели заштите: правна заштита
Закључне консултације пред колоквијум.

10. недеља
предавање - Модели заштите: техничка заштита
Техничка заштита; кључни појмови (конзервација, рестаурација, ...); актери и институције.
Литература: С. Ненадовић, Заштита градитељског наслеђа I, Београд 1980; Tomislav Marasović, Aktivni pristup graditeljskom nasleđu, Split 1985.

10. недеља
вежбе - Модели заштите: техничка заштита
Колоквијум

11. недеља
предавање - Музеализација и музеографија
Прагматички аспекти теорија баштињења и модела заштите.
Литература: Standardi i normativi za muzejsku delatnost, Beograd 1989.

11. недеља
вежбе - Музеализација и музеографија
Анализа резултата колоквијума

12. недеља
предавање - Менаџмент баштињења
Управљање процсеом баштињења; одговорно и одрживо газдовање баштинским ресурсима.
Литература: Tomislav Šola, Marketing u muzejima, Beograd 2004.

12. недеља
вежбе - Менаџмент баштињења
Консултације у вези семестралног задатка – нацрт/радна верзија задатка.

13. недеља
предавање - Индустрија наслеђа
Употреба и комерцијализације предмета баштињења; креативне и експлоативне индустрије.
Литература: Tomislav Šola, Marketing u muzejima, Beograd 2004.

13. недеља
вежбе - Индустрија наслеђа
Предаја нацрта семестралног задатка.

14. недеља
предавање - Будућност теорије баштињења
Теорија баштињења и нови медији; инспирације и инструментализације.
Литература: Bernar Deloš, Virtuelni muzej: ka etici novih slika, Beograd 2006.

14. недеља
вежбе - Будућност теорије баштињења
Финалне консулатције у вези семестралног задатка.

15. недеља
предавање - Резиме предавања
Резиме предавања и најава курса Музеологије у петом семестру.

15. недеља
вежбе - Резиме предавања
Предаја семестралног задатка.
↑↑↑