Археологија

Курс:
Археологија ловачкосакупљачких заједница (мастер)
Предавачи: др Душан Михаиловићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Курс се надовезује на материју изложену на курсу „Насељавање и економија у палеолиту и мезолиту“ (основне студије – изборни курс). Особеност ловачкосакупљачих заједница се огледа у култури, економији и друштву, али и у великом утицају фактора средине на начин живота и културни развој, поготово када је реч о најранијим праисторијским периодима. На предавањима и семинарима пажња ће бити посвећена теоријским и методолошким претпоставкама везаним за: а) реконструкцију палеоеколошких и палеогеографских карактеристика истраживаних подручја, б) сагледавање активности ловаца и сакупљача на ужем и ширем регионалном нивоу и в) утврђивање различитих облика друштвене и културне интеграције.
Циљ изучавања курса: Упознавање студената са теоријским и методолошким принципима проучавања археолошке грађе која сведоче о материјалној култури и начину живота ловачкосакупљачких заједица.
Предуслови за полагање: Похађање обавезног курса „Рана праисторија Европе“.
Облици наставе: Предавања, семинари.
План курса:

1. недеља
предавање - Историјат истраживања
Увод у истраживање ловачкосакупљачких заједница; историјат археолошких интерпретација од 60-их година 20. века до данас.

2. недеља
предавање - Теоријски и методолошки оквири
Процесни приступ и теорија средњег опсега

3. недеља
предавање - Етноархеолошка проучавања
Предмет и циљ етноархеолошких истраживања ловачкосакупљачких заједница у различитим деловима света; примењивост у археолошкој интерпретацији.

4. недеља
предавање - Археолошки контекст: тафономија остатака
Фактори депозиције и постдепозициони процеси; деловање антропогених и биогених фактора; тафономска анализа.

5. недеља
предавање - Палеогеографска и палеоеколошка проучавања
Елементи за реконструкцију палеогеографских и палеоеколошких прилика у истраживаним областима. Пример: јужни Епир након максимума последњег глацијала.

6. недеља
предавање - Палеодемографија
Елементи за реконструкцију величине групе; демографски процеси у раној праисторији.

7. недеља
предавање - Средина, ресурси и исхрана
Оптимални капацитет биомасе; дистрибуција и сезоналност ресурса.

8. недеља
предавање - Мобилност, сезоналност и територија
Археолошки критеријуми за дефинисање мобилности, сезоналности и територијалности; етнографска грађа и етноархеолошке паралеле.

9. недеља
предавање - Просторна анализа насеља и станишта
Основни принципи просторне анализе на макро, мезо и микро плану; статистичке технике; археозоолошке анализе; спајање артефаката; дефинисање зона активности и утврђивање природе насељавања; природни заклони као људска станишта.

10. недеља
предавање - Системи веровања; религијска пракса
Критеријуми за археолошко препознавање шаманизма и тотемизма; сведочанства о култу и ритуалима.

11. недеља
предавање - Културна и друштвена интеграција
Фактори културне и друштвене интеграције; примери: горњи палеолит франкокантабријске области, горњи палеолит средње и источне Европе, епипалеолит Блиског истока, мезолит Ђердапа.

12. недеља
семинар - Презентација рада на задату тему.
Материја из првог дела курса, закључно са 9. предавањем.

13. недеља
предавање - Презентација рада на задату тему
Презентација рада који се односи на материју из другог дела курса, закључно са 11. предавањем.

14. недеља
предавање - Припрема за испит
-

15. недеља
предавање - Испит
-
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
L. Binford 1983 In Pursuit of the Past – Decoding the archaeological record, Thames and Hudson, New York 1983. (Poglavlja 6 i 7, str. 109-143, 144-192)
11. L. Binford 2001, Constructing Frames of Reference, University of California Press, Berkeley
C. S. Gamble, W. A. Boismier (eds.) 1991. Etnoarchaeological Approach to Mobile Campsites, International Monographs in Prehistory, Etnoarchaeological Series 1, Ann Arbor – Michigan
T. D. Price, J. A. Brown (eds.) 1985, Prehistoric Hunter-Gatherers – The Emergence of Cultural Complexity, Academic Press, Orlando
A. Barnard (ed.) 2004, Hunter-Gatherers in History Archaeology and Athropology, Berg, Oxford-New York
↑↑↑