Археологија

Курс:
Поетика српске уметности новог века (осн.)
Предавачи: др Ненад Макуљевићредовни професор
др Владимир Симићванредни професор
др Ана Костић Ђекићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: У оквиру предмета „Поетика српске уметности новог века“ проучавају се најважнији поетски принципи и аутори српске нововековне уметности. Студенти се упознају са најважнијим токовима српске визуелне културе од раног новог века до краја „дугог деветнаестог века.“ На предмету „Поетика српске уметности новог века“ изучавају се најважнији актери српске визуелне културе у овом периоду попут Христoфора Џефаровића, Јова Василијевича, Димитрија Бачевића, Јанка Халкозовића, Стефана Тенецког, Захарија Орфелина, Јакова Орфелина, Теодора Крачуна, Арсе Теодоровића, Павела Ђурковића, Алексија Лазовића, Јање молера, Дича зографа,Уроша Кнежевића, Димитрија Аврамовића, Павла Симића, Анастаса Јовановића, Николе Марковића, Стеве Тодоровића, Ђорђа Крстића, Уроша Предића, Паје Јовановића и др. Наставни садржај предмета је груписан према најзначајнијим поетским принципима српске визуелне културе новог века. Обрађује се поетика визуелне културе од барока до академизма и симболизма.
Циљ изучавања курса: Циљ предмета „Поетика српске уметности новог века“ је упознавање студената са основним концептима српске уметности и визуелне културе новог века.
Предуслови за полагање: Предмет „Поетика српске уметности новог века“ похађају и полажу студенти уписани на трећу годину основних студија историје уметности, током петог семестра.
Облици наставе: Настава се изводи на обавезним предавањима и вежбама, као и, према могућностима, на екскурзијама и стручним праксама. Интерактивни приступ карактерише
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Б. Вујовић, Уметност обновљене Србије 1796-1848, Београд 1986, 91-160; 203-280; 343-404.
М. Јовановић, Међу јавом и мед сном, Српско сликарство 1830-1870, Галерија САНУ књ.71, Београд 1992.
Д.Медаковић, Српска уметност у XIX веку, Београд 1981, 167-275.
Н.Макуљевић, Црквена уметност у Краљевини Србији 1882-1914, Београд 2007.
М. Тимотијевић, Српско барокно сликарство, Нови Сад 1996.
О. Микић, Л. Шелмић, Мајстори прелазног периода, Нови Сад 1981.
Д. Давидов, Српска графика XVIII века, Нови Сад 1978.
Западноевропски барок и византијски свет, Зборник радова међународног научног скупа, САНУ, Београд 1991.
↑↑↑