Археологија

Курс:
Археологија животне средине (осн.)
Предавачи: др Весна Димитријевићредовни професор
др Марко Порчићванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Увод у археологију животне средине. Климатске промене у човековој прошлости. Узроци заглечеравања и хронологија квартарног периода. Палеогеографске промене. Вегетација. Фауна. Седиментолошке и педолошке методе у археологији. Археопетрологија. Археоботаника. Процеси формирања, модификације и деструкције археолошких налазишта.
Циљ изучавања курса: Упознавање са карактеристикама животне средине у човековој прошлости, динамичном природом рељефа, процесима формирања и деструкције археолошких налазишта, применом различитих геолошких и метода других природних наука у археологији, односом биљног и животињског света и човекових заједница.
Предуслови за полагање: Без предуслова.
Облици наставе: Предавања, 15 x 2 часа
План курса:

1. недеља
предавање - Увод у археологију животне средине
Увод.Археологија животне средине. Предмет и историјат проучавања. Животна средина. Екосистеми. Биоми. Животна средина у човековој прошлости.

2. недеља
предавање - Клима. Палеоклиматологија.
Клима. Палеоклиматологија. Клима у човековој прошлости. Ледена доба. Узроци заглечеравања. Астрономска теорија.

3. недеља
предавање - Хронологија. Археолошка и геолошка подела времена. Квартар.
Хронолологија. Археолошка и геолошка подела времена. Квартар. Опште особине квартара.Квартарна флора. Квартарна фауна. Основна подела квартара. Историјат истраживања квартара. Хронологија и стратиграфија квартара.

4. недеља
предавање - Рељеф. Предели. Палеогеографске промене у човековој прошлости.
Рељеф. Предели. Геоморфолошки агенси. Квартарна палеогеографија. Палеогеографске промене у човековој прошлости.

5. недеља
предавање - Палеогеографске промене у плеистоцену и холоцену
Заглечеравање у плеистоцену. Промене обалских линија. Формирање речних и флувиоглацијалних тераса. Периглацијалне области. Палеогеографске промене у холоцену.

6. недеља
предавање - Стратиграфија. Слој. Археолошки матрикс.
Археолошка стратиграфија. Слој. Археолошки матрикс.

7. недеља
- - Тест 1.
Писмена провера знања.

8. недеља
предавање - Седиментологија. Седиментолошке анализе у археологији.
Седиментологија. Седиментолошке анализе у археологији.Типови наслага. Седиментолошке средине.

9. недеља
предавање - Педологија. Значај педолошких анализа у археологији.
Педологија. Педологија и педолошки хоризонти. Типови земљишта. Значај педолошких анализа у археологији.

10. недеља
предавање - Археопетрологија.
Археопетрологија. Сировине за израду артефаката и објеката. Методе проучавања материјала. Утврђивање порекла сировина.

11. недеља
предавање - Промене у вегетацији у човековој прошлости. Палинолошка метода.
Вегетација. Плеистоценска флора. Палинологија. Палинолошки спектри и палинолошки дијаграми.

12. недеља
предавање - Археоботаника. Култивација биљака.
Археоботаника. Методе сакупљања остатака биљака на археолошким локалитетима. Култивација биљака. Пшеница и друге житарице.

13. недеља
предавање - Плеистоценска фауна. Изумирање квартарне магафауне.
Плеистоценска фауна. Изумирање квартарне магафауне. Палеонтолошке методе проучавања.

14. недеља
предавање - Формирање, модификација и деструкција археолошких налазишта.
Формирање археолошких налазишта. фактори модификације/деструкције. Физичко-хемијски услови средине таложења. Предепозициони и постдепозициони поремећаји. Микроморфологија.

15. недеља
- - Тест 2.
Писмена провера знања.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Dimitrijević V., 2010. Arheologija životne sredine. Zbirka tekstova za pripremu ispita,1-67.
Општа допунска литература
Antonović D., K. Resimić-Šarić, i V. Cvetković. 2005. Kamene sirovine u vinčanskoj kulturi - analiza materijala iz Vinče i Belovoda. Starinar 55: 53-66.
Bottema S., and B.S. Ottaway 1982. Botanical, malacological and archaeological zonation of settlement deposits at Gomolava. Journal of Archaeological Science 9: 221-246.
Bunting M. J., R. Tipping, and J. Downes 2001. "Anthropogenic" Pollen Assemblages from a Bronze Age Cemetery at Linga Fiold, West Mainland, Orkney. Journal of Archaeological Science 28: 487-500.
Chapman, J. 1990. The Neolithic in the Morava-Danube confluence area: a regional assessment of settlement pattern, in Tringham & D. Krstic (eds) Selevac. A Neolithic village in YugoslaviaMonumenta Archaeologica 15, Los Angeles: University of California Press. pp. 13–44.
Clare, L., E. Rohling, B. Weninger, J. Hilpert 2008. Warfare in Late Neolithic\Early Chalcolithic Pisidia, southwestern Turkey. Climate induced social unrest in the late 7th millennium calBC. Documenta Praehistorica 35:65-92.
Gardner A., 1999. The ecology of Neolithic impacts - re-evaluation of existing theory using case studies from Hungary & Slovenia. Documenta Praehistorica 26:163-183
Huckleberry G., J. K. Stein, and P. Goldberg, 2003. Determining the provenience of Kennewick Man skeletal remains through sedimentological analyses. Journal of Archaeological Science 30: 651-665.
Ilakovac B., 1996. Postanak i razvoj ninskih (Aenona) mostova. Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu 28-29: 73-96.
Stevanović M., 1997. The age of clay: the social dynamics of house destruction. Journal of Anthropological Archaeology 16: 334-395.
Stuart A.J., P. A. Kosintsev, T. F. G. Higham and A. M. Lister 2004. Pleistocene to Holocene extinction dynamics in giant deer and woolly mammoth. Nature 431: 684-689.
Tripković B., i M. Milić 2008. Poreklo i razmena opsidijana sa lokaliteta Vinča-Belo Brdo. Starinar 58: 71-86.
Villa P., 1982. Conjoinable Pieces and Site Formation Processes. American Antiquity 47: 276-290.
↑↑↑