Археологија

Курс:
Археологија и писани извори
У оквиру предмета: Археологија и писани извори
Предавачи: др Сташа Бабићредовни професор
др Зорица Кузмановићдоцент
изборни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: испитивање односа археологије и историје, посебно класичне археологије и историје старог века; однос писаног извора и археолошке грађе; теоријски и методолошки проблеми тумачења текста; концепт наратива; одабрани примери (Хомер, Херодот, Тукидид, Аристофан, Паузанија)
Циљ изучавања курса: савладавање основних методолошких и теоријских проблема употребе писаног извора у археолошком истраживању; проширивање интердисциплинарног увида у класичну старину
Предуслови за полагање: положени испити из обавезних курсева Класична археологија Грчке – Историја дисциплине и Класична археологија Грчке – хронологија и стил
Облици наставе: предавања, дискусије, семинарски радови студената
План курса:

1. недеља
предавање - Pismenost u antičkoj Grčkoj

2. недеља
предавање - Homersko pitanje – sadržaj problema

3. недеља
предавање - Homer i arheologija

4. недеља
предавање - Likovne predstave naracije, likovne predstave kao istorijski izvor

5. недеља
предавање - Herodot – Otac istorije

6. недеља
предавање - Provera znanja
Литература: • Đurić, M. (1982 [1950]) Istorija helenske književnosti, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 31 – 102, 344 – 357, 388 – 431. , • Finley, M. (1977) Aspects of Antiquity – Discoveries and Controversies, London: Penguin, 31 – 43, 48 – 60.,

7. недеља
предавање - Tukidid i objektivnost istoričara

8. недеља
предавање - Problem hronologije

9. недеља
предавање - Aristofan i ideologija pisca

10. недеља
предавање - Platon i Dion – politička teorija i praksa

11. недеља
предавање - Pausanija – pejzaž u izvorima

12. недеља
предавање - Mitovi kao istorijski izvor

13. недеља
- - priprema ispita
Литература: • Pelling, C. (2000) Literary Texts and the Greek Historian, London, New York: Routledge, 82 – 112, 123 – 140, 189 – 253. , • Strauss, B. (1997) The Problem of Periodization – The Case of the Peloponesian War, in: M.Golden, P.Toohey (eds.) Inventing Ancient Culture – Historicism, Periodization, and the Ancient World, London, New York: Routledge, 165 – 175.

15. недеља
- - ispit
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
• Babić, S. (1994) Written Sources in the Study of the Balkan Iron Age - Methodological Aspects (Pisani izvori u izučavanju gvozdenog doba Balkana - metodološki aspekti) Starinar 43, 125 – 128.
• Đurić, M. (1982 [1950]) Istorija helenske književnosti, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 31 – 102, 344 – 357, 388 – 431.
• Finley, M. (1977) Aspects of Antiquity – Discoveries and Controversies, London: Penguin, 31 – 43, 48 – 60.
• Morris, I. (2000) Archaeology as Cultural History, Oxford: Blackwell, 77 – 107.
• Pelling, C. (2000) Literary Texts and the Greek Historian, London, New York: Routledge, 82 – 112, 123 – 140, 189 – 253.
• Snodgrass, A. (1998) Homer and the Artists - Text and Picture in Early Greek Art, Cambridge University Press, 1 – 12, 151 – 168.
• Strauss, B. (1997) The Problem of Periodization – The Case of the Peloponesian War, in: M.Golden, P.Toohey (eds.) Inventing Ancient Culture – Historicism, Periodization, and the Ancient World, London, New York: Routledge, 165 – 175.
↑↑↑