Археологија

Курс:
Енглески језик 2 за студенте археологије
У оквиру предмета: Енглески језик 2
Предавачи: др Светлана Стојићдоцент
мр Нина Влаховићнаставник страног језика
Милица Стојановићнаставник страног језика
мр Ана Поповић-Пецићнаставник страног језика
Маја Стевановићнаставник страног језика
обавезни курс
Број бодова: 8.00
Садржај курса: Садржај наставе страног језика одређен je постављеним циљевима, а повезан je са општим и ужестручним темама у оквиру научних области које се изучавају на Филозофском факултету. У настави Страног језика 2 обрађују се ужестручне теме кроз рад на текстовима, који омогућава студентима да овладају стручном терминологојим, као и да стекну увид у различите језичке регистре и стилове. Критеријуми за избор текстова су аутентичност и поузданост извора, а кад је то могуће и актуелност. При избору тема и врста текстова води се рачуна о чињеници да су групе студената које уче страни језик дисциплинарно хетерогене и да њих чине студенти различитих одељења Филозофског факултета.
Циљ изучавања курса: Основни циљ наставе из курса Страни језик 2 на Филозофском факултету је овладавање стручним страним језиком у областима које се изучавају на Факултету. Овај циљ подразумева овладавање структуром језика, као и стилским одликама општенаучног и језика ужих научних области, и то развијањем следећих вештина: - читањa и разумевањa стручне литературе; - писменoг и усменoг изражавања; - превођења стручне литературе; У процесу остваривања наведених циљева студенти се оспособљавају за коришћење речника, терминолошких лексикона и енциклопедија. Студенти по окончању наставе из овог курса и положеног испита треба да буду у стању да се у различитим стручним и професионалним ситуацијама изразе садржински диференцирано и примерено датој комуникативној ситуацији. Методичко знање које студенти стекну током учења страног језика на Филозофском факултету треба да их оспособи за даље самостално изучавање страног језика.
Предуслови за полагање: Предуслов за похађање курса Страни језик 2 је одслушани курс Страни језик 1.
Облици наставе: Настава страних језика остварује се предавањима, вежбама, групним и индивидуалним консултацијама, и одржава се недељно.
Обавезе студената: Студент је обавезан да редовно похађа наставу и активно у њој учествује, припрема се за предавања и вежбе, ради домаће радове, испуњава предиспитне обавезе и полаже испит.
Начин оцењивања рада и резултата: Рад и резултати рада студената оцењују се у току наставе и на испитима. Коначна оцена формира се на основу броја поена које је студент остварио на основу предиспитних обавеза (које нису услов за излазак на испит) и резултата писменог и усменог испита, у укупном збиру од 100 поена. Предиспитне обавезе учествују са 30 поена (10 усмено изражавање – презентације, учешће у дебатама итд., и писмено изражевање које носи 20 поена – 10 поена превод, 10 писање резимеа). Писмени испит (превод) носи 30 поена, а усмени 40. Оцена се формира на основу укупног броја остварених поена. Писмени испит: превод непознатог стручног текста, уз употребу речника, са енглеског на српски језик (дужинa 22-4 редa). Усмени испит: студент припрема 50 страна стручног текста по сопственом избору, а чији превод није објављен на српском језику. Студент је обавезан да наставнику поднесе на увид изабрани текст. На испиту се од студента очекује да: a) у форми усменог приказа интерпретира садржај и проблематику унапред одабраног и прочитаног текста и изрази свој критички став; b) усмено преведе на српски језик део истог текста дужине до 20 редова.
План курса:

1. недеља
предавање - Опште обавештење
Будући да наставу из курса Енглески језик 2 похађају студенти више група, план наставе креира се сваког часа у зависности од специфичних потреба појединих група студената. Стога је немогуће приложити строго одређени недељни силабус.
↑↑↑