Археологија

Курс:
Археологија у пракси
У оквиру предмета: Археологија у пракси
Предавачи: др Александар Палавестраредовни професор
др Бранислав Анђелковићванредни професор
др Вера Васиљевићванредни професор у пензији
др Душан Михаиловићредовни професор
др Ненад Тасићредовни професор
др Сташа Бабићредовни професор
др Мирослав Вујовићванредни професор
др Бобан Трипковићванредни професор
др Софија Стефановићредовни професор
др Дејан Радичевићдоцент
др Јасна Вуковићванредни професор
др Марија Љуштинадоцент
др Дубравка Николићвиши научни сарадник
др Весна Димитријевићредовни професор
др Зорица Кузмановићдоцент
др Марко Порчићванредни професор
др Перица Шпехарванредни професор
др Јелена Цвијетићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 8.00
Садржај курса: Обуком студената I године основних студија археологије за практичан рад у Археологији предвиђено је да студенти: • раде са основним категоријама археолошких налаза, • раде примењујући стандардне археолошке методе и процедуре у обради археолошких налаза и података, • раде на теренским истраживањима и • раде применом основних принципа музеолошке презентације археолошких налаза
Циљ изучавања курса: Обука студената I године основних студија археологије за практичан рад у археологији има циљ да се они: • упознају са основним принципима археолошке праксе, • обуче за стручан рад са археолошким налазима • припреме за рад на теренским истраживањима обуче за практичан рад на поставци изложбе археолошких налаза
Предуслови за полагање: Нису потребни предуслови
Облици наставе: Обука студената студената I године основних студија археологије за практичан рад у археологији траје укупно 320 сати, чиме се остварује 8 бодова – у сваком семестру по 4 бода. Обука ће бити реализована: 1. практичним радом студената, 2. њиховим учешћем и радом на теренским истраживањима и 3. самосталаним радом студената на презентацији постигнутих резултата у обуци. Током обуке, студенти ће, са сарадницима у Археолошкој збирци Филозофског факултета, практично радити на: • препознавању, класификацији, опису, маркирању, цртању и инвентарисању археолошких налаза из фундуса Археолошке збирке и археолошких налаза прикупљених током рекогносцирања и археолошких ископавања • изради техничке и фото документације са рекогносцирања и археолошких ископавања и • поставци изложбе археолошких налаза у галерији Археолошке збирке, која ће се остварити уз сарадњу са Катедром за музеологију Одељења за историју умнетности Филозофског факултета Предвиђено је да у I и II семестру практичан рад студената у Археолошкој збирци траје укупно 156 сати, чиме би они остварили 3,9 бода. Обука ће бити реализована кроз рад у 5-7 група од по 10-12 студената. Део обуке студената I године основних студија археологије за практичан рад у археологији биће реализован и кроз теренска истраживања. Планирано је да у првом семестру (другог викенда у новембру) студенти учествују у два археолошка рекогносцирања, у трајању од по 10 радних сати. У другом семестру, почетком летњег распуста (по завршетку јунског испитног рока), студенти ће бити ангажовани на теренским истраживањима у трајању од 80 радних сати. На тај начин, они ће утрошити укупно 100 сати на обуку за теренска истраживања, чиме ће остварити 2,5 бода. Обуком студената археологије за практичан рад у струци, предвиђено је да студенти самостално припреме две презентације у којима ће приказати остварене резултате. У првом семестру, предвиђено је да се за припрему студентских презентација утроши 36 сати, чиме би се остварло 0,9 бода. У другом семестру на припрему презентација студенти треба да утроше укупно 28 сати и тако остваре 0,7 бода. Обуку студената за практичан рад у археологији реализоваће сарадници запослени у Археолошкој збирци Филозофског факултета и то: научни сарадници др Миодраг Сладић, др Мирослав Лазић и др Дубравка Николић, затим сарадници-истраживачи мр Душан Мркобрад, мр Љиљана Ђуричић и мр Мира Ружић, као и Стеван Ђуричић, конзерватор. За обуку студената могу бити ангажовани и кустоси Музеја града Београда, као надлежне институције за територију на којој ће се реализовати рекогносцирање и археолошко истраживање.
Обавезе студената: Похађање практичне обуке
Начин оцењивања рада и резултата: Оцењивање рада и резултата обуке студената за практичан рад у археологији биће реализовано према Члановима 36., 37. и 39. Правилника о оцењивању Филозофског факултета којима је предвиђено да се успех у практичној обуци оцењује кроз обављање вежби и практичних задатака током обуке или самосталним радом. Квалитет реализације и продукт практичног испита биће изражен оствареним бодовима током обуке у Археолошкој збирци (3, 9 бода), током теренских истраживања (2,5 бода) и кроз самосталан рад на презентацији резултата обуке (1,6 бода)
План курса:

1. недеља
предавање - Организација обуке , историјат, значај и улога Археолошке збирке
Договор о начину реализације обуке за практичан рад у археологији, подела студената на групе; предавање о историјату Археолошке збирке, њеним оснивачима, о фундусу Збирке и обилазак музејске поставке у галерији Археолошке збирке.

2. недеља
пракса - Идентификација и опис основних категорија покретних археолошких налаза
Студенти ће практично радити са керамичким налазима (грнчарија и други предмети од керамике из фундуса Археолошке збирке). Њихов практичан задатак биће да их идентификују, разврстају и прецизно опишу.

3. недеља
пракса - Идентификација и опис основних категорија покретних археолошких налаза
Студенти ће практично радити са налазима од камена из фундуса Археолошке збирке. Задатак је да идентификују различите врсте алатки, оруђа и оружја, као и сировине коришћене за њихову израду; опис налаза од камена.

4. недеља
пракса - Идентификација и опис основних категорија покретних археолошких налаза
Практичан рад са археолошким налазима од кости из фундуса Археолошке збирке. Студенти треба да идентификују и опишу различите врсте алатки, оруђа и оружја; сировине коришћене за њихову израду; опис налаза од кости.

5. недеља
пракса - Идентификација и опис основних категорија покретних археолошких налаза
Практичан рад на идентификацији и опису различитих врста алатки, оруђа, оружја и накита од метала,као и на идентификацији и опису различитих посуда и предмета од стакла; материјали и сировине коришћене за израду предмета од метала и стакла

6. недеља
пракса - Увод у практичан рад на теренској документацији за археолошко рекогносцирање
Студенти ће практично радити са топографским картама и секцијама; коришћење GPS уређаја; упознавање и рад са формуларима за археолошко рекогносцирање

7. недеља
пракса - Обрада археолошких налаза са рекогносцирања
Студенти ће радити на чишћењу археолошких налаза са рекогносцирања. Потом ће их идентификовати, разврстати и маркирати. Практичан рад студената на инвентарисању и опису археолошких налаза са рекогносцирања

8. недеља
пракса - У вод у цртање покретног археолошког материјала
Прибор за цртање покретних археолошких налаза; основни принципи у цртању покретних археолошких налаза; предмети у простору, мерење, пресеци, линеарно цртање, сенчење, израда графичких прилога за публикације

9. недеља
пракса - Цртање покретног археолошког материјала са рекогносцирања
Студенти треба да нацртају различите врсте инвентарисаних археолошких налаза прикупљених током рекогносцирања

10. недеља
пракса - Цртање покретног археолошког материјала са рекогносцирања
Цртање различитих врста инвентарисаних археолошких налаза прикупљених током рекогносцирања

11. недеља
пракса - Финална обрада археолошких налаза са рекогносцирања
Студенти ће радити на изради и опису инвентара, С - картона и на обаради студијског археолошког материјала

12. недеља
пракса - Финална обрада археолошких података са рекогносцирања
Израда дневника археолошких рекогносцирања, фото-дневника и одговарајућих упитника о регистрованим локалитетима

13. недеља
пракса - Студентске презентације постигнутих резултата у обуци
Студенти ће у својим презентацијама (по групама) показати на који начин су савладали одређене практичне задатке у раду са археолошким налазима и подацима. Том приликом биће обављена и провера постигнутих резултата у обуци студената за практичан рад у археологији

14. недеља
пракса - Стандардне археолошке методе и процедуре у стручној обради археолошких налаза
Студенти ће практично радити на разврставању и маркирању археолошких налаза који су прикупљени током археолошких истраживања, а обрађују се у Археолошкој збирци

15. недеља
пракса - Стандардне археолошке методе и процедуре у стручној обради археолошких налаза
Студенти ће радити на изради инвентара и С – картона археолошких налаза са археолошких ископавања

16. недеља
пракса - Стандардне археолошке методе и процедуре у стручној обради археолошких налаза
Студенти треба да раде на обради студијског археолошког материјала прикупљеног током ископавања. Класификација налаза, њихове основне карактеристике, опис и смештај.

17. недеља
пракса - Стандардне археолошке методе и процедуре у стручној обради археолошких налаза
Рад на финалној обради археолошких података - дневник теренских истраживања.

18. недеља
пракса - Стандардне археолошке методе и процедуре у стручној обради археолошких налаза
Студенти ће радити на изради нивелманског дневника. Прерачунавање кота прикупљених током археолошких истраживања. Рад са нивелманским формуларима.

19. недеља
пракса - Стандардне археолошке методе и процедуре у стручној обради археолошких налаза
Рад на формирању финалне верзије фотодневника о археолошким истраживањима. Рад са фотокартотеком. Рад са дигиталним фотографијама.

20. недеља
пракса - Стандардне археолошке методе и процедуре у стручној обради археолошких налаза
Израда техничке документације – финална обрада археолошких скица. Студенти ће радити на туширању и дигитализовању скица и планова са археолошких истраживања.

21. недеља
пракса - Стандардне археолошке методе и процедуре у стручној обради археолошких налаза
Израда техничке документације – финална обрада археолошких планова. Студенти ће радити на туширању финалне техничке документације (ситуациони планови, скице откопних слојева и сл).

22. недеља
пракса - Основни принципи музеолошке презентације археолошког материјала
Студенти ће бити упознати са са музејским (археолошким) експонатима из Фундуса Археолошке збирке и са основним принципима њихове заштите.

23. недеља
пракса - Основни принципи музеолошке презентације археолошког материјала
Избор експоната, материјала за израду и монтирање подлога, држача и расвете за музејске експонате; израда легенди

24. недеља
пракса - Основни принципи музеолошке презентације археолошког материјала
Распоред и организација витрина, експоната и легенди

25. недеља
пракса - Основни принципи музеолошке презентације археолошког материјала
Студенти ће поставити изложбу археолошких налаза у галерији Археолошке збирке

26. недеља
пракса - Студентске презентације постигнутих резултата у обуци
Студентске презентације (по групама) о начину на који су решили практичне задатке у стручној обради археолошких налаза и података и провера постигнутих резултата обуке студената за практичан рад у археологији
↑↑↑