Klasične nauke

Мастер академске студије класичних наука (2021)
Ниво студија: Мастер
Број ЕСПБ бодова: 60
Трајање програма у годинама: 1
Академски назив: мастер класични филолог
Услови уписа: Завршене основне академске студије класичних наука (240 ЕСПБ) или завршене основне студије класичних наука у четворогодишњем трајању, у складу са условима утврђеним Статутом Универзитета и Факултета; студент који је завршио други студијски програм полаже диференцијални испит у складу са студијским програмом и Статутом Факултета.
Циљ: Употпуњавање основних и општих знања стечених на основним студијама класичних наука. Формирање стручњака у области класичних наука који ће бити оспособљен за самостално перманентно усавршавање и отворен за могућност научноистраживачког рада.

Листа обавезних и изборних студијских подручја, односно предмета, са оквирним садржајем Програм дипломских академских студија класичних наука подразумева избор 5 од 24 понуђена изборна предмета. Студент бира између понуђених изборних предмета према својим интересовањима и у договору са ментором, и Педагошку праксу као обавезан предмет. Други семестар је предвиђен за стручну праксу, студијски истраживачки рад и израду дипломског-мастер рада. Студијски истраживачки рад подразумева истраживање и упоређивање извора и одговарајуће научне литературе, самостално и уз консултације са ментором, а сa циљем припреме и израде дипломског-мастер рада.

Начин извођења студија и потребно време за извођење студија Дипломске академске студије класичних наука трају једну школску годину, односно два семестра и имају 60 ЕСПБ бода. Бодовна вредност сваког предмета исказана у складу са европским системом преноса бодова (ЕСПБ). Сви изборни предмети имају исту бодовну вредност – по 6 ЕСПБ бодова. У другом семестру предвиђен је студијски истраживачки рад који носи 15 ЕСПБ и дипломски-мастер рад са 8 ЕСПБ и Стручна пракса са 5 ЕСПБ.


Компетенције: Опис општих и предметно-специфичних компетенција студената: Дипломирани класични филолог–мастер поседује виши степен познавања класичних наука и посебно је упућен у неку од специјалности класичних наука, чиме је оспособљен да са већом самосталношћу и компетентношћу ради како на пословима из матичне струке тако и на ширем пољу просвете, медија, културе (музеји, библиотеке, медијатеке, архиви, центри културе), издавачке делатности, публицистике и туризма.Опис исхода учења: Класични филолог–мастер има способност даљег научног усавршавања, специјализације у области којом се бави, увида у класичну културу и њене изданке, као и тумачења историјског развитка ових феномена.
ПРВА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Изборни предмети (30 ЕСПБ)
Изборни предмети (бира се 5 од 24)
Античка књижевност у контекстуpdf 1 2 + 2 6
Античка комедијаpdf 1 1 + 3 6
Античка научна и стручна књижевностpdf 1 1 + 3 6
Античка трагедијаpdf 1 2 + 2 6
Антички мотиви у књижевности, у позоришту и на филмуpdf 1 2 + 2 6
Језик латинске прозе (II в. п.н.е. - I в. п.н.е.)pdf 1 2 + 2 6
Језици старог светаpdf 1 2 + 2 6
Класична традиција у српској књижевностиpdf 1 2 + 2 6
Основи староиндијског језикаpdf 1 2 + 2 6
Проституција у антициpdf 1 2 + 2 6
Рана новогрчка књижевност (XII - XVII в.)pdf 1 1 + 3 6
Религије античког светаpdf 1 2 + 2 6
Реторичка традиција у античкој књижевностиpdf 1 2 + 2 6
Старохришћанска књижевностpdf 1 1 + 3 6
Теорија античке књижевностиpdf 1 2 + 2 6
Увод у грчку палеографијуpdf 1 2 + 2 6
Упоредна историја класичних језика од позне антике до данасpdf 1 2 + 2 6
Ближа упоредна историја класичних језикаpdf 1 2 + 2 6
Увод у романску лингвистикуpdf 1 2 + 2 6
Филолошки увод у Библијуpdf 1 2 + 2 6
Античка поезијаpdf 1 2 + 2 6
Интерактивна настава друштвено-хуманистичких предметаpdf 1 2 + 2 6
Праћење и оцењивање у наставиpdf 1 2 + 2 6
Школска пракса наставника класичних језикаpdf 1 2 + 2 6
Педагошка пракса 1   2
СИР 2   15
Завршни рад 2   8
Стручна праксаpdf 2   5

 

↑↑↑