Klasične nauke

Докторске студије класичних наука (2014)
Ниво студија: Докторске
Број ЕСПБ бодова: 180
Трајање програма у годинама: 3
Научни назив: доктор наука - класичне науке
Услови уписа: Завршене дипломске академске студије – мастер из области класичних наука (300 ЕСПБ), просечна оцена на основним и дипломским академским студијама најмање 8 (осам) или најмање 5 научних радова објављених у часописима од националног и међународног значаја, познавање једног страног (светског) језика; лице које нема завршене одговарајуће студије полаже диференцијални испит, у складу са Статутом Факултета.
Услови за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних области студија: Студент може прећи са других студијских програма на овај програм уколико положи диференцијалне испите које утврђује Веће Одељења за класичне науке на основу увида у садржај студијског програма са којег прелази. Процедура преласка утврђена је Статутом Факултета.
Начин избора предмета из других студијских програма: Избор се врши са листе изборних предмета докторских студија Факултета и/или Универзитета, у договору са ментором, а у складу са Правилником о пријављивању предмета Факултета.
Циљ: Циљ програма докторских судија на Одељењу за класичне науке јесте да кандидати продубе знања из ужих области, да усаврше методе истраживања, покажу креативност у приступу темама које су одабрали за докторску дисертацију, да се упознају са најновијим резултатима науке којом се баве, да развију способност одабира и критичког процењивања релевантне литературе, да и сами дају допринос развоју науке, да се оспособе да резултате својих истраживања представе јасно и прегледно. Програм докторских студија на Одељењу за класичне науке има за циљ да развије компетентне стручњаке за поједине уже области класичних наука који ће бити оспособљени за даље перманентно усавршавање и самостални истраживачки рад.
Листа обавезних и изборних студијских подручја, односно предмета, са оквирним садржајем Докторске студије класичних наука трају шест семестара. У прва три семестра студент по сопственом избору и у договору са ментором бира изборне предмете од понуђених 14. Избор предмета усклађује се са темом коју студент планира да одабере за своју докторску дисертацију. На крају трећег семестра процењује се подобност теме докторске дисертације за коју се студент определио. Самостални истраживачки рад у највећој мери води ментор кандидата, помажући му у избору примарне и секундарне литературе релевантне за израду тезе. Осим у оквиру наставе, сарадња ментора и кандидата одвија се кроз консултације. Изради дисертације посвећена су последња три семестра. Начин извођења студија и бодовна вредност предмета Сви предмети су изборни и носе по 10 ЕСПБ. Студијски истраживачки рад носи 45 ЕСПБ, пријава дисертације 15 ЕСПБ, израда дисертације 40 ЕСПБ, а одбрана дисертације 20 ЕСПБ. Бодовна вредност докторске дисертације Студијски истраживачки рад носи 45 ЕСПБ, пријава дисертације 15 ЕСПБ, израда дисертације 40 ЕСПБ, а одбрана дисертације 20 ЕСПБ. Предуслови за упис појединих предмета или групе предмета Предуслови за упис појединих предмета утврђени су у програмима предмета.

Компетенције: Доктор класичних наука оспособљен је да се компетентно бави научноистраживачким радом у некој од ужих области класичних наука, пре свега на универзитетима, у институтима и другим научним институцијама, поред осталог учествујући у одговарајућим научним пројектима. Компетентан је да своје стручно и научно искуство пренесе на млађе генерације као универзитетски наставник. С обзиром на искуство и дубље познавање своје струке способан је да се компетентно бави превођењем и коментарисањем античких текстова и њиховом презентацијом широј јавности. Најзад, ширина ове струке омогућава уклапање у интердисциплинарне пројекте и учешће у раду најразличитијих институција које се у својој делатности дотичу антике и античког наслеђа (музеји, архиви, библиотеке, издавачке куће).
ПРВА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Изборни предмети 1 (20 ЕСПБ)
Варијетети грчког и латинског језика 1 5 + 0 10
Књижевност ране Византије 1 5 + 0 10
Упоредна историја религија 1 5 + 0 10
Хеленска и римска књижевност: проблеми изучавања 1 5 + 0 10
Изборни предмети 2 (20 ЕСПБ)
Византијска учена књижевност 2 5 + 0 10
Класични језици у ширем историјско компаративном контексту 2 5 + 0 10
Књижевна критика у антици 2 5 + 0 10
Рецепција античке књижевности 2 5 + 0 10
СИР 1,2   10
Израда пријаве дисертације 1,2   10
ДРУГА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Изборни предмети 3 (20 ЕСПБ)
Античка и светска књижевност: компаративни аспекти 3 5 + 0 10
Античко наслеђе у српској књижевности и култури 3 5 + 0 10
Византијска народна књижевност 3 5 + 0 10
Класични језици у контакту 3 5 + 0 10
Проблеми превођења са класичних језика 3 5 + 0 10
Одбрана предлога теме докторске дисертације 3   10
СИР 3,4   20
Израда дисертације 4   10
ТРЕЋА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Израда дисертације 5   20
СИР 5,6   20
Одбрана докторске дисертације 6   20

 

↑↑↑