Klasične nauke

Основне академске студије класичних наука (2021)
Ниво студија: Основне
Број ЕСПБ бодова: 240
Трајање програма у годинама: 4
Стручни назив: дипломирани класични филолог
Услови уписа: Завршено средње образовање у четворогодишњем трајању и положен пријемни испит или положена општа матура и место на ранг листи у оквиру одобрене уписне квоте.
Циљ: Стицање знања о Антици јесте основни или најопштији циљ ових студија. Први предуслов који то омогућује је добро познавање оба класична језика. Са друге стране античке текстове (књижевне и некњижевне) није могуће разумети без познавања “окружења“ у коме су настали што изискује проучавање многих додатних наука и дисциплина које се односе на Антику. Познавање ових аспеката класичне филологије и оспособљеност да се њиховом интерактивном применом протумачи антички текст је један од циљева ових студија. Циљ овог програма је, пре свега, оспособљавање студената за превођење текстова са грчког и латинског језика, за писање пропратних коментара и уводних студија који ће читаоцу омогућити да боље разуме античког аутора и текст. Класични филолози запошљавају се у највећем броју у школама као професори латинског и грчког језика. Један од циљева овог програма је, дакле, и оспособљавање студената за будући педагошки рад. Класични филолози могу се бавити и другим наукама које се односе на период антике: лингвистиком, епиграфиком, историјом старог века, теоријом књижевности, нумизматиком итд. Програм ових студија омогућује студенту да се већ током основних студија заинтересује за неку од њих и да се избором на четвртој години за њу делимично специјализује. Такође, познавање латинског и грчког језика и књижевности омогућује студије медиевистике, западноевропске или византијске, као и изучавање других дисциплина: опште и компаративне лингвистике, упоредне књижевности, новије историје (барем до половине 19. века) итд. Најзад, темељито проучавање наше националне књижевности, школства, културних институција итд. незамисливо је без познавања њихових античких узора. Формирати студента који ће имати потребу за перманентним учењем, за све обухватнијим и продубљенијим познавањем античког човека и његовог живота и који ће уз то стећи отвореност за нове приступе и методе у тим проучавањима, као и способност да их примени, требало би такође да буде један од главних циљева ових студија.
Листа обавезних и изборних студијских подручја, односно предмета, са оквирним садржајем На четири године основних студија класичних наука студенти слушају и полажу укупно 25, односно 26 предмета (на првој години 6, на другој 7, на трећој 6 и на четвртој 6, односно 7). На прве две године студенти слушају интензивне двосеместралне курсеве латинског и грчког језика (по 6 часова недељно; уз предавања из граматике читају се и тумаче оригинални текстови античких аутора, од лакших ка тежима). Студије на прве две године обухватају и предмете који студенте уводе у основе античке културе и цивилизације: увод у класичне науке, два двосеместрална курса из прегледа античке књижевности, историју Грчке, историју Рима и историју античке уметности. На трећој години продубљују се знања из оба језика (проучава се њихов историјски развој, језички нивои, стилистичке одлике појединих писаца у зависности од књижевног рода итд. такође по 6 часова недељно). Настављају се и студије античке књижевности; студенти се уводе и у византијску филологију и новогрчки језик, уз кратак преглед историје Византије. На четвртој години предвиђена су два обавезна предмета, хеленска књижевност и римска књижевност, а осталих 38 ЕСПБ бодова прикупља се од понуђених шеснаест изборних предмета (односно два, ако студент изабере психологију, педагогију, и методику наставе). У конципирању програма поштован је стандард о процентуалном учешћу појединих типова предмета (академско-општеобразовни, теоријско-методолошки, научно-стручни и стручно-апликативни) израчунат на нивоу реалног студентског оптерећења од 240 ЕСПБ. При томе је студентима обезбеђена могућност избора једног од 6 понуђених страних језика током две школске године, као и већег броја изборних предмета са других студијских програма који се реализују на Филозофском факултету. Бодовна вредност сваког предмета исказана у складу са европским системом преноса бодова (ЕСПБ) Зависно од броја часова предавања и вежби, обима стручне литературе и других наставних активности које су студенти у обавези да испуне број ЕСП бодова варира од 4 до 14. Начин извођења студија и потребно време за извођење студија Основне академске студије класичних наука организоване су по семестрима, трају осам семестара, односно четири године. Студије класичне филологије (пре свега настава оба класична језика) подразумевају много вежби и сталну усмену и писмену проверу напредовања студената у стицању знања, њихове редовне и темељите припреме за сваки час и перманентну комуникацију са наставником укључујући и редовне консултације ван часова.

Компетенције: Опште и предметно-специфичне компетенције студената Класични филолог оспособљен је да проучава и тумачи класичне књижевне и некњижевне текстове, античку културу, њено наслеђе и друге старе културе у историјској и компаративној перспективи. Опис исхода учења Класични филолог може се бавити класичним језицима, књижевношћу на класичним језицима и, шире, историјом материјалне и духовне културе и стечена знања примењивати у сврхе превођења, популаризације класичне баштине у домену публицистике, масовних медија, туризма и културне политике. Основне студије класичних наука пружају одличну основу за даље усавршавање на широком пољу историјских, књижевних и лингвистичких студија.
ПРВА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Обавезни предмети
Грчки језик Ipdf 1, 2 2 + 4 12
Латински језик Ipdf 1, 2 2 + 4 12
Историја Грчкеpdf 1, 2 2 + 2 10
Античка књижевност 1pdf 1, 2 3 + 1 11
Увод у класичне наукеpdf 1, 2 1 + 1 9
Страни језик 1
Енглески језик 1pdf 1, 2 2 + 0 6
Италијански језик 1pdf 1, 2 2 + 0 6
Немачки језик 1pdf 1, 2 2 + 0 6
Руски језик 1pdf 1, 2 2 + 0 6
Француски језик 1pdf 1, 2 2 + 0 6
Шпански језик 1pdf 1, 2 2 + 0 6
ДРУГА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Обавезни предмети
Грчки језик IIpdf 3, 4 2 + 4 12
Латински језик IIpdf 3, 4 2 + 4 12
Античка књижевност 2pdf 3, 4 3 + 1 8
Историја Римаpdf 3, 4 2 + 2 10
Основи историје језикаpdf 3 2 + 2 6
Основи грчке и латинске лингвистикеpdf 4 2 + 2 6
Страни језик 2
Енглески језик 2pdf 3, 4 4 + 0 6
Италијански језик 2pdf 3, 4 4 + 0 6
Немачки језик 2pdf 3, 4 4 + 0 6
Руски језик 2pdf 3, 4 4 + 0 6
Француски језик 2pdf 3, 4 4 + 0 6
Шпански језик 2pdf 3, 4 4 + 0 6
ТРЕЋА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Обавезни предмети
Историјска граматика грчког језика Ipdf 5, 6 4 + 2 12
Историјска граматика латинског језика Ipdf 5, 6 2 + 4 12
Античка књижевност 3 pdf 5, 6 2 + 2 8
Византијска филологија Ipdf 5, 6 2 + 2 8
Новогрчки језик Ipdf 5, 6 2 + 2 8
Изборни предмети на V и VI семестру
Латинска синтакса у пракси pdf 5 1 + 3 6
Психологија за наставникеpdf 5 2 + 2 6
Историја грчког језика од хеленистичке којне до новогрчкогpdf 6 1 + 3 6
Основе педагогије са дидактиком pdf 6 2 + 2 6
ЧЕТВРТА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Обавезни предмети
Хеленска књижевностpdf 7, 8 3 + 1 10
Римска књижевностpdf 7, 8 3 + 1 10
Стручна праксаpdf 7, 8   8
Изборни предмети на IV години
Археологија римског периодаpdf 7 2 + 2 4
Проучавање античког митаpdf 7 2 + 2 4
Историјска граматика грчког језика IIpdf 7, 8 2 + 2 8
Основи грчког стилаpdf 7,8 2 + 2 8
Историјска граматика латинског језика IIpdf 7, 8 2 + 2 8
Основи латинског стилаpdf 7, 8 1 + 3 8
Познолатинска филологијаpdf 7, 8 1 + 3 8
Историја религијаpdf 7,8 2 + 2 8
Античка реторикаpdf 7, 8 2 + 2 8
Проучавање античког књижевног текстаpdf 7, 8 2 + 2 8
Методика наставе класичних језикаpdf 7, 8 2 + 2 8
Византијска филологија IIpdf 7, 8 1 + 3 8
Новогрчки језик IIpdf 7, 8 2 + 2 8
Проучавање античких филозофских извораpdf 7, 8 1 + 3 8
Практични увод у академско писањеpdf 7, 8 1 + 3 8
Основе класичне археологије Грчкеpdf 7, 8 2 + 2 8
Археологија римских провинција на Балкануpdf 8 2 + 2 4
Антика на филмуpdf 8 2 + 2 4

 

↑↑↑