Klasične nauke

Докторске студије класичних наука (2009/2010)
Ниво студија: Докторске
Број ЕСПБ бодова: 180
Трајање програма у годинама: 3
Научни назив: доктор наука - класичне науке
Услови уписа: Завршене дипломске академске студије – мастер из области класичних наука (300 ЕСПБ), просечна оцена на основним и дипломским академским студијама најмање 8 (осам) или најмање 5 научних радова објављених у часописима од националног и међународног значаја, познавање једног страног (светског) језика; лице које нема завршене одговарајуће студије полаже диференцијални испит, у складу са Статутом Факултета.
Услови за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних области студија: Студент може прећи са других студијских програма на овај програм уколико положи диференцијалне испите које утврђује Веће Одељења за класичне науке на основу увида у садржај студијског програма са којег прелази. Процедура преласка утврђена је Статутом Факултета.
Начин избора предмета из других студијских програма: Избор се врши са листе изборних предмета докторских студија Факултета и/или Универзитета, у договору са ментором, а у складу са Правилником о пријављивању предмета Факултета.
Циљ: Циљ програма докторских судија на Одељењу за класичне науке је да кандидати продубе знања из ужих области, да усаврше методе истраживања, покажу креативност у приступу темама које су одабрали за докторску дисертацију, да се упознају са најновијим резултатима науке којом се баве, да развију способност одабира и критичког процењивања релевантне литературе, да и сами дају допринос развоју науке, да се оспособе да резултате својих истраживања представе јасно и прегледно – укратко да се развију у компетентне стручњаке за поједине уже области класичне филологије, и буду оспособљени за даље перманентно усавршавање и самостални истраживачки рад.
Листа обавезних и изборних студијских подручја, односно предмета, са оквирним садржајем: Докторске студије класичних наука трају шест семестара. У прва три семестра студент по сопственом избору и у договору са ментором бира изборне предмете од понуђених 11. (После назива сваке групе изборних предмета у загради је наведен број ЕСПБ који студент треба да оствари полагањем предмета понуђених у оквиру одговарајуће групе). Пожељно је да избор предмета буде што ближи теми коју студент планира да одабере за своју докторску дисертацију. На крају трећег семестра студент образлаже тему докторске дисертације за коју се определио. Самостални истраживачки рад у највећој мери води ментор кандидата, помажући му у избору литературе као и текстова античких аутора релевантних за израду тезе. Сарадња ментора и кандидата одвија се у виду честих консултација. Изради дисертације посвећена су последња три семестра. Начин извођења студија и бодовна вредност предмета: Сви предмети су изборни и носе по 10 ЕСПБ. Студијски истраживачки рад носи 45 ЕСПБ, пријава дисертације 15 ЕСПБ, а израда дисертације 60 ЕСПБ. Бодовна вредност докторске дисертације: Студијски истраживачки рад носи 45 ЕСПБ, пријава дисертације 15 ЕСПБ, а израда дисертације 60 ЕСПБ. Предуслови за упис појединих предмета или групе предмета утврђени су у програмима предмета.

Компетенције: По завршетку докторских студија класични филолог је специјализован за неку од ужих области ове науке те је у складу с тим оспособљен да се даље бави научноистраживачким радом, пре свега на универзитетима, у институтима и другим научним институцијама учествујући у одговарајућим научним пројектима. С обзиром на искуство и дубље познавање своје струке способан је да се компетентно бави превођењем и коментарисањем античких текстова и њиховом презентацијом широј јавности. Очекује се такође да своје научноистраживачко искуство пренесе на млађе генерације као наставник на неком од факултета. Најзад, ширина ове струке омогућује уклапање у интердисциплинарне пројекте и учешће у раду најразличитијих институција чија се делатност односи на језик или културу антике и средњег века (музеји, архиви, библиотеке, издавачка делатност итд.).
ПРВА ГОДИНА Сем П+СИР ЕСПБ
Изборни предмети (40 ЕСПБ)
Антички мотиви у савременој српској драми 1 5 + 0 10
Латински језик у контексту билингвизма 1 5 + 0 10
Хеленска и римска књижевност 1 5 + 0 10
Византијска народна књижевност 2 5 + 0 10
Језички регистри у римској сатири 2 5 + 0 10
Латински језички варијетети покласичног и позног периода 2 5 + 0 10
Рано хришћанство на Балкану 2 5 + 0 10
Студијски истраживачки рад (СИР) 1, 2 0 + 10 10
Израда пријаве дисертације 1, 2 0 + 0 10
ДРУГА ГОДИНА Сем П+СИР ЕСПБ
Изборни предмети (20 ЕСПБ)
Античка драма и театар 3 5 + 0 10
Историја старохришћанске књижевности 3 5 + 0 10
Језичке и стилистичке карактеристике Цицеронових писама 3 5 + 0 10
Књижевност ране Византије 3 5 + 0 10
Студијски истраживачки рад (СИР) 3, 4 0 + 15 15
Израда пријаве дисертације 3 0 + 0 5
Израда дисертације 4 0 + 0 20
ТРЕЋА ГОДИНА Сем П+СИР ЕСПБ
Студијски истраживачки рад (СИР) 5, 6 0 + 20 20
Израда дисертације 5 0 + 0 20
Одбрана докторске дисертације 6 0 + 0 20

 

↑↑↑