ЦОН Студент

Информације за студенте
a
Како се може стећи наставничко образовање?

Актуелни Закон о основама система образовања и васпитања предвиђа као један од обавезних услова у образовању наставника предметне наставе образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и то «најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе». Овај услов будући наставник може да стекне у току основних и мастер студија из области која је одговарајућа за предмет или групу предмета које ће предавати, или завршавајући основне студије из области која је одговарајућа за предмет и мастер студије из области педагошких наука или интердисциплинарни програм који комбинује знања из области стручне области и области педагошких наука. Студент који завршава основне и мастер студије које су одговарајуће за предмет мора положити предмете из области педагогије, психологије, методике и школске праксе. Ови предмети се у програмима многих факултета нуде као изборни, а на неким смеровима и као обавезни. Друга могућност, за студенте који не изаберу ове предмете или немају могућност да их бирају, је да заврше мастер програм намењен образовању наставника предметне наставе или програм образовања током читавог живота намењен наставничком образовању. Филозофски факултет Универзитета у Београду нуди обе ове врсте програма. У наставку ћемо представити основне информације о мастер програму за образовање наставника на овом факултету, као и изводе из интервјуа са студентима и дипломираним студентима овог програма.

↑↑↑