ЦОН - Делатност

Образовни програми ЦОНа
Коме је намењен мастер програм „Образовање наставника предметне наставе?

Мастер програм "Образовање наставника предметне наставе" могу уписати кандидати који имају претходно остварених најмање 240 ЕСПБ у току основних академских студија (или завршене студије у трајању од најмање осам семестара уколико су их завршили пре 2005. године), на неком од факултета који припадају групацији друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких наука, медицинских наука, или области уметности. Програм је намењен појединцима који су заинтересовани за професију наставник и промишљање о питањима релевантним за ову професију.

Шта се изучава у оквиру мастер програма „Образовање наставника предметне наставе“?

Овај мастер програм има обим од 60 ЕСПБ. Мастер програм се састоји из предмета који су усмерени на изучавање психолошко-педагошко-методичких тема. Поред пет обавезних предмета (Основе педагошког образовања наставника, Психологија развоја и учења, Планирање и евалуација у настави, Интерактивна настава и Наставник као истраживач), програм нуди и методичке предмете за различите групације предмета.

Функционалност и примењивост знања стечених кроз програм се обезбеђује кроз разноврсне предиспитне задатке усмерене на развијање рефлексивности полазника, али и кроз Школску праксу 1 и Школску праксу 2 кроз коју се полазници упознају са функционисањем школе као институције, улогама и пословима наставника, специфичностима предмета које ће предавати и различитим фазама наставног процеса. У оквиру школске праксе, полазници се оснажују да планирају, реализују и евалуирају наставу.

Такође, полазници имају прилику да из разноврсне листе изборних предмета бирају предмете који су усмерени на општа питања образовања или развој општих комептенција, какви су Комуникацијске вештине, Превенција насиља у школи, Основе е-учења, Додатна подршка у образовању, као и методичке предмете, као што су Мултиперспективност у настави историје, Методика грађанског и интеркултуралног образовања. Завршни рад је нужно интердисциплинаран и оснажује полазнике да истражују питања релевантна за професију наставник.

Како се одвија настава на мастер програму „Образовање наставника предметне наставе“?

Кроз размене између студената и наставника, преиспитивање ранијих искустава, критичку анализу различитих извора знања, студије случаја, решавање проблема, и друге облике интерактивног приступа настави, али и кроз делање у симулираним и реалним ситуацијама учимо о различитим педагошким изборима. Предиспитни задаци су осмишљени тако да омогућавају креирање нових искустава у настави, безбедно експериментисање са иновацијама у настави, и континуирано промишљање о пракси.

Које звање се стиче кроз мастер програм „Образовање наставника предметне наставе?

По завршетку програма, свршени студенти стичу звање мастер професор предметне наставе. Ово звање је укључено у правилнике којима се регулише степен и врста образовања наставника у основним и средњим школама. Дипломирани студент може да изводи наставу и друге облике образовно-васпитног рада у гимназији/стручној школи/основној музичкој школи/основној балетској школи, при чему је предмет који може предавати ближе одређен академским, стручним или научним називом стеченим на студијама првог степена.

 • Програм студија 2013.
 • Програм студија 2020.
 • Програм образовања током читавог живота „Образовање наставника предметне наставе“ намењен је оним полазницима који желе да развијају своје наставникче компетенције и стекну 36 ЕСПБ педагошко-психолошко-методичког образовања и школске праксе, што представља један од законских услова за запошљавање наставника у образовно-васпитним институцијама. Овај програм могу да упишу полазници који су претходно завршили основне академске студије и стекли најмање 240 ЕСПБ, или студије у трајању од најмање осам семестара према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању из 2005. године. Завршавањем програма полазник добија сертификат о завршеном програму који садржи и додатак са називима предмета, ЕСПБ вредностима и оценама за положене предмете.

  Студенти који имају стечено звање дипломираног психолога, а који нису стекли одговарајуће образвовање за рад на позицији стручног сарадника, имају могућност да пријаве за слушање и полагање предмете који су им потребни за испуњавање услова потребних за рад стручног сарадника. Након испуњавања свих обавеза на одабраним предметима, студентима ће бити издата потврда о положеним испитима.

  Структура програма представљена је у табели:

  Назив предмета ЕСПБ
  1. Основе педагогије са дидактиком 6
  2. Психологија за наставнике 6
  3. Планирање и евалуација у настави 4
  4. Интерактивна настава 4
  5. Школска пракса 1 3
  6. Методика наставе 6
  7. Школска пракса 2 3
  Изборни предмети
  1. Васпитно-образовни рад са децом са посебним потребама 4
  2. Интеркултурално образовање
  3. Превенција насиља у школи
  4. Школа као институција
  5. Основе е-учења
  6. Наставник као истраживач
  7. Комуникацијске вештине
  9. Тимски рад
  10. Мултиперспективност у настави историје

  Правилник о реализацији програма образовања током читавог живота “Образовање наставника предметне наставе” којим се регулише упис на програм, трајање програма ,похађање и завршавање програма, као и финансијска питања доступан је на следећем линку.

  Студенти Филозофског факултета различитих студијских група током својих основних и мастер студија могу бирати предмете из области педагогије, психологије, методике наставе и школске праксе.

  У оквиру студијских програма основних академских студија различитих студијских група ЦОН организује наставу изборних предмета:

  Психологија за наставнике(према програму из 2021. на основним студијама филозофије, социологије, историје, историје уметности, класичних наука)

  Основе педагогије са дидактиком(према програму из 2021. на основним студијама филозофије, социологије, историје, историје уметности, класичних наука и психологије)

  У оквиру студијских програма мастер академских студија ЦОН организује наставу изборних предмета:

  Праћење и оцењивање у настави(према програму из 2021. на мастер студијама филозофије, социологије, историје, историје уметности, класичних наука)

  Интерактивна настава друштвено-хуманистичких предмета(према програму из 2021. на основним студијама филозофије, социологије, историје, историје уметности, класичних наука)

  У вези са наставом предмета методика наставе и преосталом школском праксом студенти треба да се обрате одељењима која реализују студијски програм.

  ↑↑↑