Педагогија

Курс:
Општа психологија (осн.)
У оквиру предмета: Општа психологија
Предавачи: др Ана Пешикан редовни професор
обавезни курс
Број бодова: 7.00
Садржај курса: Људско интересовање за психолошке феномене и историја развоја психологије као научне дисциплине; однос психологије и других научних дисциплина; предмет и научне методе психологије; основне психолошке школе и правци; билошке основе психичког живота; социјалне основе психичког живота; рано учење и његове импликације; психички процеси и способности: осећај, опажање, представе, пажња, учење (класично условљавање, инструментално условљавање, учење по моделу, учење увиђањем), памћење, заборављање, мишљење, интелигенција, емоције и мотивација. У практичном делу рада студенти увежбавају стечена знања, проверавају разумевање учених садржаја, примењују стечена знања, анализирају, упоређују, евалуирају и изводе консеквенце различитих налаза или поставки у оквиру садржаја опште психологије, вежбају способност сарадње са другима, развијају умења групног рада, аргументованог изношења властитог става, доношење одлуке, развијају способност критичке рецепције туђих ставова и образложења.
Циљ изучавања курса: Основни циљ овог предмета јесте да студенти стекну базичну психолошку писменост, да стекну основна знања о психологији као научној дисциплини и да овладају основним психолошким појмовима који су им потребни као појмовни апарат за учење других психолошких, педагошких и андрагошких предмета.
Предуслови за полагање: Нема
Облици наставе: Предавања. Активни и интерактивни облици рада: решавање проблема индивидуално и у малим групама; заједничке дискусије; задаци са применом знања; задаци са практичним решавањем одређених питања; есејски рад са елаборацијом властитог суда о одређеном феномену; израда самосталног рада и презентација; задаци примене учених феномена на поље образовања; самостално повезивање учених садржаја. Домаћи задаци (препознавање ученог у животном контексту, нпр. фактори пажње који с екористе у рекламама).
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
S. Hrnjica: Opšta psihologija sa psihologijom ličnosti, Naučna knjiga Nova, Bgd, 2005
Ž. Trebješanin, N. Dragović i N. Hanak: Uvod u psihologiju, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Bgd, 2008
Мaterijali sa predavanja (http://lms.f.bg.ac.rs, pod Psihologija - Katedra za opštu psihologiju)
↑↑↑