Педагогија

O ODELjENjU
GRUPA ZA PEDAGOGIJU

Izučavanje pedagogije kao akademske discipline počinje u Liceju (osnovan 1838. godine), nastavlja se na Velikoj školi (osnovana 1863. godine) i Univerzitetu u Beogradu (osnovan 1905. godine). Posebno značajna godina za razvoj pedagogije kao univerzitetske naučne discipline jeste 1892, kada je dr Vojislav Bakić izabran za profesora na Katedri gimnazijske pedagogike s metodologijom. Od 1900. godine pedagogija čini posebnu naučnu grupu sa filozofijom, a od 1927. godine postoji kao samostalna naučna grupa – pedagoška grupa. Iz grupe za pedagogiju 1962. godine nastaje Odeljenje za pedagogiju u okviru koga od 1979. godine postoje dve studijske grupe, Grupa za pedagogiju i Grupa za andragogiju.

Pri Odeljenju je 1983. godine osnovan Institut za pedagogiju i andragogiju.

Danas u okviru studijske grupe za pedagogiju postoje Katedra za opštu pedagogiju, metodologiju i istoriju pedagogije, Katedra za didaktiku sa metodikom, Katedra za predškolsku pedagogiju i Katedra za školsku pedagogiju.

Programi osnovnih, master i doktorskih studija na Grupi za pedagogiju obuhvataju veći broj predmeta iz oblasti opštih i posebnih pedagoških disciplina: opšte pedagogije, istorije pedagogije, metodologije pedagoških istraživanja, didaktike, metodike, školske, predškolske, porodične pedagogije i dr.

Na Grupi za pedagogiju radi 11 nastavnika i 9 saradnika i studira oko 400 studenata.

управник Одељења: 
др Радован Антонијевић
редовни професор
↑↑↑