ЦОН - програм студија

Образовање наставника предметне наставе
Ниво студија: Мастер
Број ЕСПБ бодова: 60
Трајање програма у годинама: 1
Стручни назив: мастер професор предметне наставе
Циљ: Општи циљ програма је да, у контексту знања из области из којих се реализује настава одређеног предмета, студенти развијају компетенције које су неопходне за самостални рад наставника, односно да сви студенти стекну основна знања, вештине и способности значајне за посао наставника кроз обавезни део педагошко–психолошко–методичког образовања и праксу у школи, као и виши ниво неких наставничких компетенција, зависно од тога које изборне предмете буду бирали. Компетенције које се развијају овим програмом представљају основу за: критичко преиспитивање сопственог рада, теорије и праксе образовања и за активно управљање сопственим континуираним професионалним развојем.

Компетенције: Овим програмом студент развија компетенције дефинисане документом Стандарди компетенција за професију наставника и њиховог професионалног развоја. Имајући на уму да програм представља само фазу у иницијалном образовању и професионалном развоју наставника, очекује се да ће по његовом завршетку студент:
Назив предмета Сем П+В ЕСПБ
Основе педагошког образовања наставника 1 3+1 5
Психологија развоја и учења 1 2+2 5
Планирање и евалуација у настави 1 2+2 4
Интерактивна настава 1 2+2 4
Школска пракса 1 1 * 4
Наставник као истраживач 2 3+1 4
Школска пракса 2 2 * 4
Изборни предмет 1 и 2 (8 ЕСПБ)
Школа као институција 1 2+2 4
Основе еУчења 1 2+2 4
Интеркултурално образовање 1 2+2 4
Комуникацијске вештине 1 2+2 4
Превенција насиља у школи 1 1+1 4
Тимски рад 1 2+0 4
Васпитно-образовни рад са децом са посебним потребама 1 2+2 4
Изборни предмет 3: Методика наставе (6 ЕСПБ)
Методика наставе техничко-технолошких предмета 2 2+2 6
Методика наставе медицинских предмета 2 2+2 6
Методика наставе друштвено-хуманистичких предмета 2 2+2 6
Методика наставе уметничких предмета 2 2+2 6
Изборни предмет 4 (4 ЕСПБ)
Програми грађанског васпитања 2 2+2 4
Филозофија образовања 2 2+2 4
Социологија образовања за наставнике 2 2+2 4
Мултиперспективност у настави историје 2 1+1 4
Методика грађанског и интеркултурног образовања 2 2+2 4
Методика образовања одраслих 2 2+2 4
Језичке образовне политике 2 2+2 4
Језичке академске компетенције 2 2+2 4
Интеркултуралност у настави страних језика 2 2+2 4
Филм у настави 2 2+2 4
Мастер рад 2 0 12

* један дан недељно

↑↑↑