Педагогија

Курс:
Увод у педагогију
У оквиру предмета: Увод у педагогију
Предавачи: др Радован Антонијевићредовни професор
др Мирјана Сенић Ружићдоцент
др Наташа Николићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 6.00
План курса:

1. недеља
предавање - Упознавање студената са циљевима и садржајем студијске дисциплине
Упознавање студената са циљевима и садржајем студијске дисциплине, начином рада, правима и обавезама студената, као и са критеријумима и начином оцењивања резултата њиховог рада.

2. недеља
предавање - Предмет педагогије
Разматрање васпитањa као предмета педагогије и овог феномена као подручја које изучавају друге, педагогији сродне науке.

2. недеља
вежбе - Историјска димензија у схватању детињства
Појам детињства - културна, друштвена, историјска условљеност. Савремено значење појма.

3. недеља
предавање - Појмови васпитање и образовање
Указивање на дилеме и питања која се јављају приликом одређивања ових појмова. Одређивање суштине и садржаја ових педагошких категорија.

3. недеља
вежбе - Појам васпитање
Схватања васпитања из перспективе здравог разума (свакодневне лексике). Научна одређења појма.

4. недеља
предавање - Васпитање-образовање. Остали педагошки појмови
Разматрање односа између појмова васпитање и образовање (обим и садржај појмова и сл.), као и других сродних појмова: настава, социјализација, самообразовање, перманентно образовање.

4. недеља
вежбе - Појам васпитање
Постојеће дефиниције васпитања.Значај контекста у коме се васпитање разматра.

5. недеља
предавање - Карактеристике васпитања
Васпитање као индивидуални и друштвени феномен. Особености васпитања као индивидуалног феномена. Општа и конкретна друштвена условљеност васпитања.

5. недеља
вежбе - Карактеристике васпитања
Сагледавање основних карактеристика васпитања као индивидуалне и друштвене делатности. Анализа примера који се наводе у литератури о овим питањима.

6. недеља
предавање - Васпитање и друштво
Сагледавање односа васпитања и културе. Културна условљеност различитих модела васпитања. Васпитање и рад. Указивање на импликације уколико су циљеви васпитања у потпуности подређени циљевима рада.

6. недеља
вежбе - Васпитање детета у српској патријархалној култури
Карактеристике патријархалне културе (друштвена организација, начин привређивања, систем вредности). Особености васпитања тог времена и тог друштва. Сличности и разлике у односу на савремено друштво и васпитање.

7. недеља
предавање - Васпитање личности
Фактори развоја личности. Биолошка и друштвена утемељеност васпитања. Васпитање и активност личности у процесу васпитања као детерминанте развоја личности.

7. недеља
вежбе - Васпитање личности
Разматрање резултата истраживања о прожимању и утицају фактора значајних за развој личности. Импликације ових истраживања на теорију и праксу васпитања.

8. недеља
предавање - Могућности и границе васпитања
Једнострана схватања о факторима развоја личности: нативистичка схватања и емпиристичка схватања. Теорија конвергенције.

8. недеља
вежбе - Могућности и границе васпитања
Анализа текстова аутора који заступају једнострана схватања о факторима значајним за развој личности.

9. недеља
предавање - Циљ васпитања као педагошка категорија
Питања, проблеми и дилеме које се јављају приликом одређивања циља васпитања.Интердисциплинарност циља васпитања. Формулације циља васпитања.

9. недеља
вежбе - Проблеми циљева у васпитању
Детерминанте циљева васпитања.

10. недеља
предавање - Циљ васпитања и васпитни процес
Педагошка функција циља васпитања. Различита сагледавања ове функције циља васпитања.

10. недеља
вежбе - Постављање циљева васпитања
Идеални и реално у формулисању циљева. Постојеће формулације циљева васпитања у документима, педагошкој и другој литератури.

11. недеља
предавање - Конкретизација циља васпитања
Задаци васпитања. Различита полазишта при конкретизацији циља васпитања.

11. недеља
вежбе - Циљеви васпитања и васпитна пракса
Проблеми имплементације циљева у праксу. Конкретизација циљева и дефинисање исхода васпитања.

12. недеља
предавање - Схватања и теорије о циљу васпитања
Разматрање различитих схватања и теорија о циљу васпитања, његовој суштини, потреби и могућностима одређивања.

12. недеља
вежбе - Таксономија образовних циљева (Б. Блум)
Примена таксономије у постављању васпитно - образовних циљева.

13. недеља
предавање - Општи принципи и методе васпитања
Класификација и анализа општих принципа васпитања. Различити критеријуми класификација метода васпитања. Анализа метода и средстава васпитања.

13. недеља
вежбе - Општи принципи и методе васпитања
Могућности примене појединих васпитних принципа, метода и средстава. Сагледавање њихових ефеката у одређеним васпитним ситуацијама.

14. недеља
предавање - Васпитач-дете, ученик
Традиционална схватања односа васпитач-дете, ученик. Савремена схватања овог односа.

14. недеља
вежбе - Однос васпитач - васпитаник
Типови односа и карактеристике (асиметричност односа, партнерски однос, ауторитарност васпитача и др.). Фактори који их одређују (схватање природе детета, фактора развоја личности и суштине васпитања).

15. недеља
предавање - Закључна разматрања изучаваних питања
Синтеза изучаваних питања и проблема у оквиру ове студијске дисциплине.

15. недеља
вежбе - Резиме изучаваних питања
Целовито сагледавање питања и проблема разматраних у оквиру вежбања (питања студената, разговор и дискусија).
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Аријес, Ф. (1989) Векови детињства (део: Доживљај детињства, стр. 58-141), Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
Блум, Б. С. (1981) Таксономија или класификација образовних и одгојних циљева, Београд: Републички завод за унапређивање васпитања и образовања.
Брецинка, В. (1990) Наука о васпитању, Педагогија (Београд), бр. 2, стр. 193-215.
Диркем, Е. (1981) Васпитање и социологија (Глава I Дефинисање васпитања. Критичко разматрање, стр. 33-57), Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
Ђорђевић, Ј. и Трнавац, Н. (1995) Педагогија (Глава I Васпитање, стр. 1-46), Београд: Научна књига.
Ђорђевић, Ј. (1981) Савремена настава (Поглавље: Конкретизација циљева и задатака васпитања и образовања, стр. 68-86), Београд: Научна књига.
Ђорђевић, Ј. (1993) Проблеми циљева и задатака у васпитању и образовању, Педагогија (Београд), бр. 1-2, стр. 8-32.
Кон, И. С. (1991) Дете и култура (Поглавље: Социјализација деце у свету који се мења, стр. 183-216), Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
Мијаларе, Г. (1989) Увод у едукацијске знаности, Загреб: Школске новине.
Требјешанин, Ж. (1991) Представа о детету у српској култури (Део: Дете и социјализација у српској патријархалној породици, стр. 281-350 и Два модела детета, стр. 357- 380), Београд:Српска књижевна задруга.
↑↑↑