Педагогија

Курс:
Рад с даровитим ученицима (осн.)
У оквиру предмета: Рад с даровитим ученицима
Предавачи: др Саша Дубљаниндоцент
др Радован Антонијевићредовни професор
др Наташа Николићдоцент
изборни курс
Број бодова: 5.00
Садржај курса: Теоријска настава: Теоријска разматрања даровитости: интерес друштва и даровитост, способности и даровитост, личност и даровитост, даровитост и креативност; Својства даровитих ученика; Проблеми идентификације даровитих: приступи откривања даровитости; Васпитање и образовање даровитих; Подстицање даровитости; Улога школе у развоју даровитих; Образовне могућности за даровите ученике у школи; Диференцијација и индивидуализација рада са даровитим ученицима; Облици рада са даровитим ученицима; Даровити ученици и неуспех; Чиниоци неуспеха даровитих ученика. Практична настава: Основни појмови у области рада са даровитим ученицима. Својства даровитих ученика. Идентификација даровитих ученика. Модели рада са даровитим ученицима.
Циљ изучавања курса: Упознавање студената са основним појмовима у области рада са даровитим ученицима; упознавање студената са проблемима идентификације и образовања даровитих; упознавање студената са основним чиниоцима постигнућа даровитих ученика.
Предуслови за полагање: /
Облици наставе: Предавања, вежбе, саопштења, извештаји, дискусије; индивидуалне и групне консултације; менторски рад.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Антонијевић, Р. (2012). Интересовања као основа развоја свестраности личности у васпитању; у Ш. Алибабић, С. Медић и Б. Бодрошки Спариосу (прир.): Квалитет у образовању – изазови и перпспективе (25-38). Београд: Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета.
Антонијевић, Р. (2012). Чиниоци интернализације система вредности код даровитих; Даровитост и моралност: 17. округли сто о даровитима – Зборник радова са међународног научног скупа. Вршац: Висока школа струковних студија за образовање васпитача ’’Михајло Палов’’.
Антонијевић, Р. (2013). Постигнућа даровитих ученика у оквиру студије TIMSS; Даровитост и моралност: 18. округли сто о даровитима – Зборник радова са међународног научног скупа. Вршац: Висока школа струковних студија за образовање васпитача ’’Михајло Палов’’.
Вујовић, М. и сар. (1992). Даровити ученици – неке могућности унапређивања рада у разредној настави. Београд: Нова Просвета. (12-16, 24-32, 38-51)
Ђорђевић, Б. (2005). Даровитост и креативност деце и младих. Вршац: Виша школа за образовање васпитача. (19-38)
Ђорђевић, Б. (1979). Индивидуализација васпитања даровитих: способности и даровитост. Београд: Просвета и Институт за педагошка истраживања. (13-97)
Koren, I. (1989). Kako prepoznati i identificirati nadarenog učenika. Zagreb: Školske novine. (21-34)
Максић, С. (1998). Даровито дете у школи. Београд: Институт за педагошка истраживања. (43-69)
↑↑↑