Институт за педагогију и андрагогију - Публикације

ПУБЛИКАЦИЈЕ

Монографска дела у издању Института објављују се у оквиру три едиције.

Монографска дела чији је издавач или суиздавач Институт објављују се у оквиру три библиотеке: „Педагошки приручници“ (област предшколске педагогије), „Педагошке монографије“ (област других педагошких дисциплина) и „Андрагошке студије“ (област андрагогије).

Посебан део издавачке делатности Института чине зборници радова са скупова, чији је организатор или суорганизатор био Институт, као и тематски зборници радова.

Институт је издавач часописа Андрагошке студије, чији је први број објављен 1994. године и суиздавач часописа Настава и васпитање од 2017. године.

 

Лидија Мишкељин, Детињств(а)о - концепуализације и контексуализације - Импликације за праксу предшколског васпитања, Београд, 2022.

Емина Хебиб, Школа и школски систем у вртлогу реформи, Београд, 2022.

Виолета Орловић Ловрен, Подучавање одраслих: стратегије и методе, Београд, 2021.

Јелена Врањешевић, Одрастање на маргини, Београд, 2021.

125 година Катедре за педагогију, Београд, 2020.

Шефика Алибабић, Образовање одраслих и менаџмент: хармонија моћи (друго издање), Beograd, 2020.

Милан Станчић, Лица и наличја праведности у оцењивању, Београд, 2020.

Александра Пејатовић, Обука за одрасле – сусрет, очекивања и процењивања, Београд, 2019.

Кристинка Овесни, Андрагошки аспекти огранизационе климе и организационог учења, Београд, 2019.

Радован Антонијевић, Облици и својства педагошког знања, Београд, 2019.

Јован Миљковић, Систем образовања одраслих: поглед из контекста, Београд, 2019.

Александра Илић Рајковић, Оснивање и делатност Педагошког друштва Србије, Београд, 2019.

Вера Спасеновић, Образовна политика: глобални и локални процеси, Београд, 2019.

Александар Тадић, На дистанци од манипулације: еманципаторска компонента васпитног рада наставника, Београд, 2019.

Снежана Медић, Око амфитеатра – изазови улоге универзитетског професора, Београд, 2018.

Шефика Алибабић, Образовање одраслих и менаџмент: хармонија моћи, Београд, 2018.

Биљана Бодрошки Спариосу, Универзитетско образовање пред сталним изазовима, Београд, 2017.

Александра Максимовић, Тенденције у савременој педагошкој телеологији и пракси-од циљева и задатака до компетенција, исхода и стандарда образовања, Београд, 2017.

Зорица Шаљић, Превенција антисоцијалног понашања ученика – Шта и како радити у школи?, Београд, 2017.

Наташа Вујисић Живковић, Скидање чађи – слика основниох школа у Кнежевини Србији 1857 – 1880. године у извештајима школских наставника, Београд, 2017.

Милица Митровић, Реформски потенцијал оцењивања у настави, Београд, 2017.

Лидија Радуловић, Слике о наставнику – између модерне и постмодерне, Београд, 2016.

Живка Крњаја, Где станује квалитет, књига 3, Београд, 2016.

Драгана Павловић Бренеселовић, Где станује квалитет, књига 2, Београд, 2015.

Драган Ђукић, Јелена Јаковљевић, Љиљана Марковић, Стратешки правци запошљавања и образовања старијих од 50 година у земљама ЕУ и Републици Србији, Београд, 2015.

Јелена Врањешевић, Од учесника до истраживача – деца у партиципативним истраживањима, Београд, 2015.

Јелена Стаматовић, Квалитет и самовредновање рада наставника, Београд, 2015.

Наташа Матовић, Комбиновање квантитативног и квалитативног приступа у педагошком истраживању, Београд, 2014.

Александра Пејатовић и Виолета Орловић Ловрен, Запосленост и образовање после педесете, Београд, 2014.

Кристинка Овесни, Организација која учи – Андрагошка перспектива, Београд, 2014.

Наташа Вујисић Живковић, На перу и на седлу, Београд, 2014.

Радован Антонијевић, Утемељење система знања у педагогији, Београд, 2014.

Вера Спасеновић, Школски системи из компаративне перспективе, Београд, 2013.

Радован Антонијевић, Општа педагогија, Београд, 2013.

Емина Хебиб, Како развијати школу, Београд, 2013.

Живка Крњаја и Драгана Павловић Бренеселовић, Где станује квалитет, књига 1, Београд, 2013.

Душан Савићевић, Увод у методологију андрагогије, Београд, 2011.

Миомир Деспотовић, Развој курикулума у стручном образовању, Београд, 2010.

Радивоје Кулић и Миомир Деспотовић, Увод у андрагогију, Београд, 2010.

Душан Савићевић, Андрагошке основе високошколског образовања, Београд, 2009.

Емина Хебиб, Школа као систем, Београд 2009.

Снежана Медић и сарадници, Функционално основно образовање одраслих, Београд 2009.

Snežana Medić, Katarina Popović, Miomir Despotović, Mirjana Milanović, Functional basic education of adult, Beograd, 2009.

Кристинка Овесни, Андрагошки кадрови – професија и професионализација, Београд, 2009.

Наташа Матовић, Мерење у педагошким истраживањима, Београд, 2007.

Душан Савићевић, Андрагошке идеје у међународним оквирима, Београд, 2006.

Јелена Стаматовић, Програми и облици стручног усавршавања наставника, Београд, 2006.

Александра Пејатовић, Образовање и квалитет живота, Београд, 2005.

Јасмина Марковић и сарадници, Центар за учење у локалној заједници, Београд, 2005.

Душан Савићевић, Учење и старење, Београд, 2004.

Недељко Трнавац, Азбучник и типологија познатих школских институција, Београд, 2004.

Душан Савићевић, Компаративна андрагогија, Београд, 2003.

Душан Савићевић, Филозофски основи андрагогије (са Заводом за издавање уџбеника), Београд, 2002.

Ранко Булатовић, Андрагошки записи, Београд, 2002.

Ранко Булатовић, Вредновање образовног понашања одраслих, Београд, 2002.

Ранко Булатовић, Додати живот годинама, Београд, 2002.

Шефика Алибабић, Теорија организације образовања одраслих, Београд, 2001.

Драгана Павловић-Бренеселовић и Татјана Павловски, Интерактивна обука, Београд, 2000.

Драгана Павловић-Бренеселовић и Татјана Павловски, Партнерски односи у васпитању, Београд, 2000.

Драгана Павловић-Бренеселовић и Татјана Павловски, Тимски рад у васпитној пракси, Београд, 2000.

Душан Савићевић, Корени и развој андрагошких идеја, Београд, 2000.

Кристинка Овесни, Образовање андрагошких кадрова (Европска искуства), Београд, 2000.

Миомир Деспотовић, Игра потреба – андрагошке варијације, Београд, 2000.

Виолета Орловић и Александра Пејатовић, Породични клуб, Београд, 1998.

Виолета Орловић, Александра Пејатовић и сарадници, Породични клуб, Београд, 1998.

Крстивоје Шпијуновић, Организација рада у комбинованом одељењу, Београд, 1998.

Мирјана Пешић, Педагогија у акцији – методолошки приручник, Београд, 1998.

Радмила Николић, Континуитет успеха ученика основних школа, Београд, 1998.

Весна Цолић, Дечје јасле – гледане из антрополошког угла, Београд, 1997.

Миомир Деспотовић, Знање и критичко мишљење, Београд, 1997.

Радивоје Кулић, Садржај рада и образовања, Београд, 1997.

Снежана Медић, Зорица Матејић-Ђуричић, Драгица Влаовић Васиљевић, Школа за родитеље – Социо-едукативни програм за породицу и Приручник за реализацију социо-едукативног програма, Београд, 1997.

Снежана Радовановић, Школа и друштвена средина, Београд, 1997.

Мирјана Пешић (приредила), Дечја права - чија одговорност (зборник радова са саветовања о образовању за дечја права), Београд, 1996.

Недељко Трнавац, Фрагменти о дисциплини ученика, Београд, 1996.

Душан Савићевић, Истраживања у педагогији и андрагогији – 10 година рада Института, Београд, 1995.

Емина Хебиб, Улога педагога у вредновању рада наставника, Београд, 1995.

Снежана Маринковић, Неки покушаји трансформације дечјег вртића у отворени васпитни систем, Београд, 1995.

Сузан Фонтејн, То је право, Београд, 1995.

Александра Пејатовић, Вредносне оријентације и образовање одраслих, Београд, 1994.

Ен М. Елферс, Поређење средњошколског образовања САД и Југославије на примеру постигнућа у настави биологије, Београд, 1994.

Крстивоје Шпијуновић, Такмичење из математике и развијање стваралачког мишљења ученика, Београд, 1994.

Лидија Радуловић, Сеоска школа као посредник културе, Београд, 1994.

Марина Матејевић, Наставни програм као фактор оптерећености ученика основне школе, Београд, 1994.

Марина Павловић, Понашање и значење, Београд, 1994.

Милица Митровић, Приказивање садржаја у штампаним дидактичким материјалима и уџбеницима за децу од шест до осам година, Београд, 1994.

Наташа Матовић, Сарадња средње школе и породице, Београд, 1994.

Никола Поткоњак, Развој схватања о конститутивним компонентама педагогије у Југославији, Београд, 1994.

Радмила Николић, Педагошке вредности школе у природи, Београд, 1994.

Шефика Алибабић, Функционална писменост и самообразовање, Београд, 1994.

Драгана Павловић-Бренеселовић, Игровница, Београд, 1993.

Драгана Павловић-Бренеселовић, Положај детета у дечјем вртићу и првом разреду основне школе, Београд, 1993.

Снежана Медић, Образовање и социјализација одраслих (са Заводом за уџбенике и наставна средства), Београд, 1993.

Босиљка Ђорђевић, Јован Ђорђевић, Својства универзитетских наставника, Београд, 1992.

Душан Савићевић, Природа и карактеристике интереса у андрагогији (са Заводом за уџбенике и наставна средства), Београд, 1992.

Нада Качавенда Радић, Рефлексије о/и слободног времена, Београд, 1992.

Недељко Трнавац и сарадници, Мале сеоске школе – шансе за опстанак и даљи развој (са ИП «Дечје новине»), Београд, 1992.

Недељко Трнавац, Школа под лупом – школа као предмет критике (са Педагошком академијом за образовање учитеља), Београд, 1992.

Татјана Павловски и сарадници, Тематско планирање у дечјем вртићу, Београд, 1992. и 1997.

Душан Савићевић, Савремена схватања андрагогије (са ИП «Просвета»), Београд, 1991.

Миомир Деспотовић, Радна средина и образовање, Београд, 1991.

 1. Програми предшколског васпитања у свету - Квебек и Јапан, Београд 1996.
 2. Пол Родерс, Интерактивна настава, Београд 2003.
 3. Мартин Вудхед, Различите перспективе о раном детињству: теорија, истраживање и политика, Београд 2012.

  Зборник радова: "Образовање у време кризе и како даље" (са националног научног скупа Сусрети педагога) Београд, 2022.

  Зборник радова: "Васпитање и образовање у дигиталном окружењу" (са националног научног скупа Сусрети педагога) Београд, 2021.

  Зборник радова: Navigating through Contemporary World with Adult Education Research and Practice Београд, 2020.

  Зборник радова: Партиципација у образовању: педагошки (п)огледи Београд, 2020.

  Зборник радова: Global Development Goals and Local Strategies , Београд, 2019.

  Зборник радова: Образовна политика и пракса: у складу или у раскораку?, Београд, 2019.

  Зборник радова: Strategies to Improve Quality of Education, Београд, 2018.

  Зборник радова: ВасПитање данас (са националног скупа, са Педагошким друштвом Србије), Београд, 2017.

  Зборник радова: Contribution of Research to Improvement of Adult Education Quality, Београд, 2016.

  Зборник радова: Contemporary issues and perspectives on gender research in adult education, Београд, 2016.

  Зборник радова: Истраживања и развој квалитета образовања у Србији - стање, изазови и перспективе, Београд, 2015.

  Зборник радова: Педагошки допринос унапређивању подучавања и учења (са националног скупа са Педагошким друштвом Србије), Београд, 2015.

  Зборник радова: Педагошки модели евалуације и стратегије развијања квалитета образовања, Београд, 2014.

  Зборник радова: Модели процењивања и стратегије унапређивања квалитета образовања одраслих у Србији, Београд, 2014.

  Књига апстраката: Школство и социјалистичка педагогија у бившој Југославији 1945-1990 (Научни симпозијум: Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета, 15-16. новембар 2014)

  Зборник радова: Идентитет професије педагог у савременом образовању (са националног скупа, са Педагошким друштвом Србије), Београд, 2013.

  Зборник радова: Contemporary issues of education quality (са Факултетом за образовање одраслих и људске ресурсе Универзитета у Печују, Мађарска), Београд, 2013.

  Зборник радова: Педагог између теорије и праксе (са националног скупа, са Педагошким друштвом Србије), Београд, 2013.

  Зборник радова: Квалитет у образовању – изазови и перпспективе, Београд, 2012.

  Зборник радова: Посебна питања квалитета у образовању, Београд, 2012.

  Зборник радова: Квалитет у образовању, Београд, 2011.

  Зборник радова: Evaluation in education in the Balkan coutries (14 –та Међународна конференција), Београд, 2011.

  Зборник радова: Adult Education: The Response to Global Crisis, Strengths and Challenges of the Profession, Београд, 2010.

  Зборник радова: Образовање и учење претпоставке европских интеграција, Београд 2008.

  Зборник радова: Андрагогија на почетку трећег миленијума, Београд 2007.

  Зборник радова: Југословенска педагогија друге половине 20. века (са Учитељским факултетом из Ужица), Београд 2004.

  Зборник радова: Истраживања у педагогији и андрагогији, Београд 1997.

  Зборник радова: Дечија права – чија одговорност – зборник радова са саветовања о образовању за дечја права, Београд 1996.

  Зборник радова: Сто година катедре за педагогију 1892-1992, Београд 1992.

  Зборник радова: Правци развоја теорије и праксе образовања одраслих, Београд 1991.

 1. Андрагошке студије, часопис за проучавање образовања и учења одраслих, број 1/2, Београд 1994.
 2. Андрагошке студије, часопис за проучавање образовања и учења одраслих, број 1/2, Београд 1995.
 3. Андрагошке студије, часопис за проучавање образовања и учења одраслих, број 1/2, Београд 1996.
 4. Андрагошке студије, часопис за проучавање образовања и учења одраслих, број 1/2, Београд 1997.
 5. Андрагошке студије, часопис за проучавање образовања и учења одраслих, број 1/2, Београд 1998.
 6. Андрагошке студије, часопис за проучавање образовања и учења одраслих, број 1/2, Београд 1999.
 7. Андрагошке студије, часопис за проучавање образовања и учења одраслих, број 1/2, Београд 2000.
 8. Андрагошке студије, часопис за проучавање образовања и учења одраслих, број 1/2, Београд 2001.
 9. Андрагошке студије, часопис за проучавање образовања и учења одраслих, број 1/2, Београд 2002.
 10. Андрагошке студије, часопис за проучавање образовања и учења одраслих, број 1/2, Београд 2003.
 11. Андрагошке студије, часопис за проучавање образовања и учења одраслих, број 1/2, Београд 2004.
 12. Андрагошке студије, часопис за проучавање образовања и учења одраслих, број 1/2, Београд 2005.
 13. Андрагошке студије, часопис за проучавање образовања и учења одраслих, број 1/2, Београд 2006.
 14. Андрагошке студије, часопис за проучавање образовања и учења одраслих, број 1/2, Београд 2007.
 15. Андрагошке студије, часопис за проучавање образовања и учења одраслих, број 1/2, Београд 2008.
 16. Андрагошке студије, часопис за проучавање образовања и учења одраслих, број 1, Београд 2009.
 17. Андрагошке студије, часопис за проучавање образовања и учења одраслих, број 2, Београд 2009.
 18. Андрагошке студије, часопис за проучавање образовања и учења одраслих, број 1, Београд 2010.
 19. Андрагошке студије, часопис за проучавање образовања и учења одраслих, број 2, Београд 2010.
 20. Андрагошке студије, часопис за проучавање образовања и учења одраслих, број 1, Београд 2011.
 21. Андрагошке студије, часопис за проучавање образовања и учења одраслих, број 2, Београд 2011.
 22. Андрагошке студије, часопис за проучавање образовања и учења одраслих, број 1, Београд 2012.
 23. Андрагошке студије, часопис за проучавање образовања и учења одраслих, број 2, Београд 2012.
 24. Андрагошке студије, часопис за проучавање образовања и учења одраслих, број 1, Београд 2013.
 25. Андрагошке студије, часопис за проучавање образовања и учења одраслих, број 2, Београд 2013.
 26. Андрагошке студије, часопис за проучавање образовања и учења одраслих, број 1, Београд 2014.
 27. Андрагошке студије, часопис за проучавање образовања и учења одраслих, број 2, Београд 2014.
 28. Андрагошке студије, часопис за проучавање образовања и учења одраслих, број 1, Београд 2022.
 29. Андрагошке студије, часопис за проучавање образовања и учења одраслих, број 2, Београд 2022.
 30. Настава и васпитање https://www.pedagog.rs/nastava-i-vaspitanje/?v=8cee5050eeb7
↑↑↑