Институт за педагогију и андрагогију - Педагогија

ПРОЈЕКТИ
Научноистраживачки пројекти финансирани из буџета Републике Србије

 • 2011-2018. Модели процењивања и стратегије унапређивања квалитета образовања у Србији (Министарство просвете, науке и технолошког развоја).

  Предмет истраживања представљају модели процењивања и стратегије унапређивања квалитета образовања у Србији.
  У последњих десет година интензивирани су реформски процеси у образовању у Србији и тиме још више наглашена потреба вредновања оствареног. Циљ овога пројекта јесте процењивање димензија квалитета васпитања и образовања у Србији (ефикасност, ефективност, праведност, релевантност, одрживост и кохерентност) из перспективе различитих актера, у домену услова, процеса и исхода и развијање стратегија и модела унапређивања квалитета васпитања и образовања.

  Две доминантне концепције вредновања квалитета образовања, које су развијене последњих деценија, јесу економска и хуманистичко-прогресивистичка. Превазилажење противуречности унутар и између наведених традиција основ је реконцептуализације квалитета образовања као динамичне категорије чије се значење стално дограђује и мења и то с обзиром на различите културно-историјске услове, трендове на међународном нивоу и потребе да се вредновање квалитета образовања сагледа у контексту унапређивања квалитета живота сваког појединца и друштва у целини.

  Пројекат је усмерен на (1) концептуализацију и елаборацију квалитета образовања, (2) процењивање квалитета образовања у Србији на основу развијених модела, (3) осмишљавање стратегија унапређивања квалитета образовања као смерница за креирања образовне политике и праксе на научној основи и (4) афирмисање образовања и квалитета образовања као кључних друштвених вредности и фактора друштвеног развоја.

  Руководилац пројекта је проф. др Радован Антонијевић.


 • 2005-2010. Образовање и учење - претпоставке европских интеграција (Министарство за науку и технолошки развој).
 • 2002-2005. Образовање - подстицај друштвеној и економској трансформацији Србије (Министарство науке и заштите животне средине).
 • 1996-2000. Савремени проблеми васпитања и образовања деце, младих и одраслих (Министарство науке и технологије).
 • 1991-1995. Савремени проблем образовања и учења деце, омладине и одраслих (Фонд за науку Србије).
 • 1986-1990. Образовање одраслих као друштвени и андрагошки проблем (Републичка заједница науке).
 • 1986-1990. Развој педагошке мисли у Србији (Републичка заједница науке).
 • 1986-1990. Друштвено и породично васпитање предшколске деце (Републичка заједница науке).


Научноистраживачки пројекти финансирани из буџета Републике Србије

 • Видео снимак о пројектима везаним за реформу предшколског васпитања и образовања
 • 2019-2022. Развијање тренинга, менторства и система хоризонталног учења за јачање капацитета у примени Основа програма предшколског васпитања и образовања “Године узлета” - пројекат везан за реформу прешколског васпитања и образовања.
 • 2018-2019. Праћење квалитета укључивања деце са сметњама у развоју у предшколско васпитање и образовање (Министарство просвете, науке и технолошког развоја, УНИЦЕФ)
 • 2016-2018. Пилотирање нацрта Основа програма предшколског васпитања и образовања - пројекат везан за реформу прешколског васпитања и образовања.
 • 2015-2016. Калеидоскоп: основе диверсификованих програма предшколског васпитања и образовања (Министарство просвете, науке и технолошког развоја, УНИЦЕФ).
 • 2015. Empirical research in adult learning and education - Conceptual and Methodological Problems (ESRALE).
 • 2014. Додатна обука наставника новоуведених предмета у функционално основно образовање одраслих (Друштво за образовање одраслих).
 • 2007-2010. Функционално основно образовање одраслих Рома (Министарство просвете, Ромски образовни фонд, Национални савет ромске националне мањине).
 • 2005. Развој академских компетенција универзитетских наставника (РАКУН) (Фонд за отворено друштво).
 • 2002-2004. Развијање отвореног курикулума на нивоу дечјег вртића - акционо истраживање (Министарство просвете и спорта).
 • 2001. Центри за социјални рад и локална заједница у функцији унапређења социјалне заштите грађана (УНИЦЕФ, Министарство за социјална питања, Факултет политичких наука).
 • 2000. Социоедукативни програм за породицу - Школа за родитеље (Министарство за социјална питања и УНИЦЕФ).
 • 2000. Концептуализација и примена васпитнообразовних програма за породице са посебним потребама (Министарство за науку, развој и технологију).
 • 1994-1999. Дечји вртић као породични систем (Институт за отворено друштво).
 • 1990-1992. Игровница (Градски секретаријат за друштвену бригу о деци).
 • Васпитачи и родитељи у акцији (УНИЦЕФ).
 • Традиционални и савремени модели мале сеоске школе (Републички фонд за основно образовање и васпитање Србије).
 • 1986-1988. Оријентациони модели различитих облика и садржаја друштвено-организованог рада са децом предшколског узраста (Градска заједница друштвене бриге о деци Београда, Републичка заједница дечје заштите Србије).
 • Проблеми селекције кандидата при упису на Београдски универзитет (Институт за психологију).
 • Ефикасност истовременог учења супротних аритметичких операција у настави математике у првом разреду основне школе (Завод за унапређивање васпитања и образовања).
 • 1985-1986. Тематско програмирање васпитног рада у дечјим вртићима (Градска заједница за бригу о деци).
 • 1984-1985. Стручно усавршавање васпитача путем драмске радионице (Градска заједница за бригу о деци).

↑↑↑