Педагогија

Андрагогија
Предавачи: др Миомир Деспотовићредовни професор
др Жељко Бралићванредни професор
обавезни предмет
Број бодова: 3.00
Начин полагања: писмени и усмени
Садржај предмета: Теоријско методолошки статус андрагогије, њена појава и развој, предмет проучавања, концепције и дисциплинарна структура. Образовање и учење одраслих и његове историјске, филозофске, социјално-психолошке,економске и индивидуалне димензије и консеквенце. Различти типови учења одраслих и начини њихове манифестације, организације и евалуације
Циљ изучавања предмета: -разумевање методолошко-епистемолошког статуса андрагогије; - усвајање категоријалних андрагошких појмова; - разумевање филозофских, социјалних и психолошких димензија образовања одраслих - разумевање образовања одраслих као индивидуалног и социјалног феномена и његових циљева и функција
Предуслови за полагање: Положен испити из Опште педагогије
Облици наставе: Настава се организује кроз предаванја и инструктивно косултативни рад.
Обавезе студената: Редовно похађање наставе и активно учествовање у наставним активностима.
Постојећи курсеви:
↑↑↑