Педагогија

Васпитање у породици
Предавачи: др Снежана Медићредовни професор у пензији
обавезни предмет
Број бодова: 13.00
Садржај предмета: Стицање знања о специфичностима васпитног процеса у породици; разумевање промена садржаја, структуре и функција васпитања у различитим породичним циклусима; развијање образовних програма за специфичне потребе породице.
Циљ изучавања предмета: Циљеви овог предмета су: - усвајање знања и развој компетенција за истраживање васпитних процеса у породици - овладавање техникама подршке развоју породичног система као васпитног контекста и - овладавање техникама за пружање професионалне подршке и помоћи породици у кризним ситуацијама
Предуслови за полагање: Услови за похађање овог курса су усклађени са условима за упис и студирање на master студијама на Одељењу за педагогију и андрагогију.
Облици наставе: Избор метода и облика рада који ће се користити извршиће се у зависности од броја пријављених студената. Настава ће се организовати и реализовати применом следећих методичких приступа: - предавања - вежбе - консултативна настава у функцији усмеравања индивидуалног рада студената - припрема, приказ и анализа одабраног предмета истраживања, релевантне литературе, истраживачког плана - семинари, практичан рад студената, радионице
Обавезе студената: - похађање наставе - презентација рада на часу - домаћи радови - колоквијум - учешће у групном радионичарском раду - практичан рад - индивидуалне консултације
Постојећи курсеви:
↑↑↑