Педагогија

Курс:
Технике истраживања у педагогији
изборни курс
Број бодова: 7.00
Садржај курса: Теоријска настава Појам истраживачких техника; карактеристике, предности и ограничења интервјуисања, анализе садржаја и систематског посматрања као техника истраживања у педагогији; могућности њихове примене у педагошким истраживањима; критеријуми за избор истраживачке технике у педагошком истраживању; врсте и карактеристике инструмената обухваћених техникама интервјуисања, анализе садржаја и систематског посматрања; начела и процес конструкције протокола интервјуа, анализе садржаја и протокола посматрања као истраживачких инструмената. Практична настава Разматрање карактеристика инструмената примењених у реализованим педагошким истраживањима. Конструкција протокола интервјуа, анализе садржаја и протокола посматрања намењених прикупљању података у конкретном педагошком истраживању. Критичка оцена израђених инструмената.
Циљ изучавања курса: Упознавање студената са карактеристикама следећих техника истраживања: интервјуисања, анализе садржаја и систематског посматрања; разматрање могућности и домета њихове примене у педагошким истраживањима; оспособљавање студената за избор адекватне истраживачке технике и конструкцију одговарајућих инструмената у циљу испитивања конкретних педагошких проблема.
Предуслови за полагање: -
Облици наставе: Предавање са дискусијом, рад у групи, реализација истраживачких задатака, индивидуалне и групне консултације.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Банђур, В. и Н. Поткоњак (1999): Методологија педагогије. Београд: Савез педагошких друштава Југославије.
Хавелка, Н., Кузмановић, Б. и Д. Попадић (1998): Методе и технике социјалнопсихолошких истраживања. Београд: Центар за примењену психологију Друштва за психологију Србије.
Мужић, В. (1986): Методологија педагошког истраживања. Сарајево: Завод за издавање уџбеника.
Мужић, В. (2004): Увод у методологију истраживања одгоја и образовања. Загреб: Едука.
↑↑↑