Педагогија

Курс:
Превенција антисоцијалног понашања деце и младих у школи
Предавачи: др Зорица Шаљићдоцент
изборни курс
Број бодова: 7.00
Садржај курса: Теоријска настава: Различита појмовна и терминолошка одређења проблема у понашању. Фактори ризика и фактори заштите. Појмовно одређење и нивои превенције. Интегрисани приступ превенцији непожељних понашања деце и младих, тј. ученика. Улога школе у превенцији непожељних понашања ученика (активности путем којих се остварује превентивна функција школе, улоге различитих актера школског рада и живота). Претпоставке остваривања превентивне функције школе. Практична настава: Приказ и анализа програма заштите ученика од насиља и других облика ризичног понашања. Учешће значајних актера школског рада и живота у остваривању превентивне функције школе. Законска и програмска основа рада школе као претпоставка остваривања њене превентивне функције. Потребе и могућности остваривања превентивне улоге школе.
Циљ изучавања курса: Стицање основних сазнања о теоријским поставкама превенције непожељних понашања ученика; упознавање са различитим могућностима и начинима остваривања превентивног деловања школе; оспособљавање студената за (препознавање проблема у понашању ученика и)
Предуслови за полагање: -
Облици наставе: Предавања, дискусије, рад у малим групама, самостални рад студената на претраживању и анализи литературе и других извора података, усмена излагања студената.
↑↑↑