Педагогија

Курс:
Увод у педагошку психологију (осн.)
Предавачи: др Јелена Врањешевићванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Теоријска Детињство у савременом друштву: слика о детету и њене импликације за образовно-васпитни рад; Права детета и образовање – партиципација деце у образовно-васпитном процесу; Учење и развој: педагошке импликације развојно-психолошких теорија; Tеорије учења (бихејвиористичке, когнитивистичке и социјалне теорије учења) и њихове образовно-васпитне импликације; Развојно – формативни ефекти школског учења на интелектуални и општи когнтивни развој ученика; Индивидулне разлике у когнитивним особинама: интелигенција, когнитивни стилови, креативност; Мотивација: теорије мотивације, различите врсте мотивације и њихово развијање у образовно-васпитном раду; Метакогниција и метакурикулум: недостаци школског знања, учење и разумевање Практична Улога социјалне интеракције (социо-когнитивни конфликт, колаборативно учење, асиметрична интеракција) у процесу учења и когнитивног развоја; Учење и подучавање: показатељи делотворности подучавања; Mетоде поучавања; Aлтернативни приступи у подучавању
Циљ изучавања курса: Разумевање улоге психолошких сазнања у васпитно образовном процесу; Разумевање процеса учења и подучавања као процеса активне (ко)конструкције знања; Разумевање контекста у којем се учење и подучавање одвијају
Предуслови за полагање: /
Облици наставе: Фронтална настава ; Интерактивни облици рада, рад у групама; Извођење ad hoc истраживања на програмске теме; Психолошка анализа и интерпретациjи прикупљених података
План курса:

1. недеља
предавање - Увод у педагошку психологију - предмет проучавања педагошке психологије

2. недеља
предавање - Детињство данас: слика о детету и њене импликације за образовно-васпитни рад

3. недеља
предавање - Права детета и образовање – партиципација деце у образовно-васпитном процесу

4. недеља
предавање - Учење и развој: педагошке импликације развојно-психолошких теорија

5. недеља
предавање - Tеорије учења (бихејвиористичке, когнитивистичке и социјалне теорије учења)

6. недеља
предавање - Теорије учења и њихове образовно-васпитне импликације

7. недеља
предавање - Развојно – формативни ефекти школског учења на когнтивни развој

8. недеља
предавање - Индивидулне разлике у когнитивним особинама: интелигенција и когнитивни стилови

9. недеља
предавање - Индивидулне разлике у когнитивним особинама: креативност

10. недеља
предавање - Теорије мотивације

11. недеља
предавање - Различите врсте мотивације и њихово развијање у образовно-васпитном раду

12. недеља
предавање - Метакогниција и метакурикулум: недостаци школског знања, учење и разумевање

13. недеља
предавање - Учење и подучавање: показатељи делотворности подучавања; Mетоде поучавања;

14. недеља
предавање - Aлтернативни приступи у подучавању.

15. недеља
предавање - Евалуација курса, припрема за завршни испит
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
1. Визек Видовић, В., Ријавец, М., Влаховић-Штетић, В. и Миљковић, Д. (2014). Психологија образовања. Београд: Клет.
2. Перкинс, Д. (1992). Паметне школе – од тренирања памћења до образованих умова. NY: The Free press.
3. Врањешевић, Ј. (2012). Развојне компетенције и партиципација деце: од стварног ка могућем. Београд: Учитељски факултет
4. Вулфолк, А., Хјуз, М. и Волкап, В. (2014). Психологија у образовању I и II. Београд: Клио.
↑↑↑