Педагогија

Курс:
Андрагогија
У оквиру предмета: Андрагогија
Предавачи: др Миомир Деспотовићредовни професор
др Жељко Бралићванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 3.00
План курса:

1. недеља
предавање - Теоријско методолошки статус андрагогије
Појава и развој андрагогије Предмет проучавања андрагогије Концепције андрагогије Систем андрагошких дисциплина Однос андрагогије са сродним научним дисциплинама

3. недеља
предавање - Образовање одраслих као друштвени феномен
Историјски корени образовања одраслих Различита схватања образовања одраслих Детерминанте образовања одраслих Функције образовања одраслих

4. недеља
предавање - Социјално-економске основе образовање одраслих
Образовање одраслих и свет рада Образовање одраслих и запошљавање Образовање одраслих и грађански активизам Образовање одраслих и социјална маргинализација

5. недеља
предавање - Развој и образовање одраслих
Појам и критеријуми одраслости Биолошке промене и развој одраслих Социјално-културни развој одраслих Интелигенција, одрастање и старење Kognitivni razvoj u odraslom добу  Морални развој одраслих

7. недеља
предавање - Учење у одраслом добу
Искуствено учење Акционо/партиципативно учење Трансформативно учење Самоусмерено учење Организационо учење

9. недеља
предавање - Доживотно образовање/учење
Развој идеје о доживотном образовању/учења Смисао и циљеви доживотног образовања/учења Стратегије и модели доживотног образовања/учења

13. недеља
предавање - Образовне потребе одраслих
Образовне потребе - различите теоријске перспективе Развој образовних потреба Модели и методе утврђивања образовних потреба Партиципације одраслих у образовању и учењу

15. недеља
предавање - Облици организације учења/образовања
Формално учење/образовање Неформално учење/образовање Информално учење/образовање Образовање/учење на даљину
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Кулић, Р., Деспотовић, М., (2004) Увод у андрагогију, Свет књиге Београд.
Деспотовић, М., (2000) Игра потреба - андрагошке варијације, Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета, Београд
Савићевић, Д.,(1991) Савремена схватања андрагогије, Просвета, Београд.
Савићевић, Д., (1998) Концепције образовних потреба у андрагогији Завод за уџбенике и наставна средства - Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета, Београд.
Ољача, М., ( 1999) Самообразовање и саморазвој одраслих, Институт за педагогију Филозофски факултет Нови Сад.
Савићевић, Д., (1983) Човјек и доживотно образовање, Републички завод за унапређење школства, Титоград.
Деспотовић, М., (1997) Критичко мишљење код одраслих, Институт за педагогију и андрагогију, Филозофски факултет, Београд.
↑↑↑