Педагогија

Курс:
Предшколска педагогија - општи курс
У оквиру предмета: Предшколска педагогија
Предавачи: др Драгана Павловић-Бренеселовићредовни професор у пензији
др Живка Крњајаредовни професор
обавезни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Курс је тематски подељен на четири блока: Блок 1. ПОРОДИЧНО И ЈАВНО ВАСПИТАЊЕ ПРЕДШКОЛСКЕ ДЕЦЕ (Васпитање као друштвена делатност - васпитазе као функција друштва и културе, универзалне форме и кулржтурне варијације; Породично и ванпородично васпитање - узроци и развој институционализације васпитања у раном детињству, структурне разлике; Васпитање као породична функција - васпитање као приватна делатност и условњеност друштвеним културним и породичним контекстом, однос породице и јавног васпитања; Јавно предшколско васпитање код нас - правно-нормативна, организациона, програмска решења, модели различитих облика предшколског васпитања; Однос предшколског и основношколског образовања) Блок 2. УЧЕЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ ПРЕДШКОЛСКОГ ДЕТЕТА (Психолошке теорије учења и образовања предшколског детета; Образовање као моделовање процеса учења) Блок 3. СОЦИЈАЛИЗАЦИЈА У ЈАВНОМ ПРЕДШКОЛСКОМ ВАСПИТАЊУ (Васпитање као механизам социјалног наслеђивања; Задаци социјализације; Стурктура програма и социјализација) Блок 4. ПОСМАТРАЊЕ И ПРАЋЕЊЕ ДЕЧЈЕГ РАЗВОЈА: Значај посматрања и праћења дечјег развоја; Начини прикупљања података о деци и технике посматрања; аналза и обједињавање података добијених посматрањем
Циљ изучавања курса: - да разумеју и развијају импликације педагошких и психолошких теорија у домену предшколског васпитања - да развију професионални приступ у сагледавању, тумачењу, разумевању и критичком преиспиитивању теорије и праксе предшколског васпитања - да се упознају са основним појмовима торије и праксе предшколског васпитања - да развију позитиван професионални став у односу на подручја и актере предшколског васпитања (децу, породицу, васпитаче, парапрофесионалце, локалну заједницу) - да развију капацитете за тимски рад - да развију способност аргументоване дискусије, изалгања и презентацје
Предуслови за полагање: Положен испит из развојне психологије
Облици наставе: Курс се реализује у блоку од четири часа недељно кроз интерактивну наставу, двонедељну организовану праксу у предшколској установи и израду семинарског рада. Задаци праксе: - упознавање са пословима и улогама педагаго, организацијом рада, структуром институције и педагошком документацијом - систематско праћење активности, метода и садржаја рада у васпитној групи - систематско праћење индивидуалног детета путем структуираног протокола посматрања - праћењњ индивидуалног детета применом наративне техике посматрања - планирање, реализација и евалуација једне активности са децом - израда есеја о пракси Семинарски рад се реализује тимски (маx 5 чланова) према теми изабраној са понуђене листе или самостално дефинисаној, и обухвата израду нацрта пројекта, истраживање на терену, обраду података, писани извештај и јавну одбрану рада.
Обавезе студената: - активно учешће у реализацији наставе, учешћем у дискусионим групама, решавању задатака и другим интерактивним методама рада - израда и презентација домаћих радова (прикази из литературе, пилотска истраживања, анализе) - израда групног семинарског рада према одабраној истраживачкој теми и јавна одбрана рада - двонедељна пракса и реализација свих задатака праксе
Начин оцењивања рада и резултата: Завршну испитну оцену чине: - оцена са писменог испита. Писмени испит се састоји од три есејска питања која се појединачно оцењују и дају укупну оцену писменог испита (20 поена за свако питање, укупно 60 поена). - оцена семинарског рада: оцена семинарског рада обухвата оцену пројекта, извештаја и презентације, укупно 20 поена. - оцена активности током године: Израда домаћих радова (2 мини истраживања по 5 поена)и активности везане за праксу 10 поена, укупно 20 поена.
План курса:

1. недеља
вежбе - Уводни час
- Међусобно представљање - Информације о курсу:план, начин организације и садржај - Права и обавезе студената и начин оцењивања - Формирање тимова - Попуњавање упитника о очекивањима студената у вези сдржаја и облика рада

2. недеља
предавање - Промене у породици и институционализација предшколског васпитања
Биолошка утемељеност васпитања - излагање Васпитање као механизам културног наслеђивања Уводно излагање Подизање деце у три различите културе Паралела подизања деце у хомогеним и савременом друштву - рад по групама и дискусија Обележја саврмене цивилизације и промене у породици Положај детета у савременој породици (на примеру једне београдске породице) - израда упитника за родитеље, групни рад

3. недеља
предавање - Савремена породица и диверсификација облика предшколског васпитања
Карактеристике савремене породице - излагање Шта је породица - групни цретеж и дискусија Услови одрастања деце у породици код нас - приказ пилкот истраживања студената и дискусија Зашто јавно предшколско васпитање - групна дискусија Терминолошка одређења - излагање Разлози за диверсификацију облика предшколског васпитања - излагање са дискусијом Задаци за наредни час: презентација по једног облика предшколског васпитања

4. недеља
вежбе - Облици јавног предшколског васпитања
Дефинисање облика - излагање Приказ појединих облика предшколског васпитања - презентације студената Израда скице једног облика - групни рад Презентација и дискусија Домачи задатак: Израда информације за родитеље о датом облику

5. недеља
предавање - Породица у јавном предшколском васпитању
Однос породице и јавног предшколског васпитања - излагање Јавно предшколско васпитање као подршка породици - излагање Користи од сарадње са породицом - групна дискусија Облици сарадње са породицом - излагање Израда скице једног облика срадње - групни рад са презентацијом 6. Претпоставке успешне сарадње - излагање са дискусијом Презентација домаћих радова

6. недеља
предавање - Однос предшколског програма, локалне заједнице и школе
Поређење система предшколског и основношколског васпитања и образовања - групни рад са дискусијом Однос и начини пшовезивања система предшколског и основношколског образовања - излагање Припрема за школу - групни рад са дискусијом Дефинисање ЛЗ и њених ресурса - излагање Различитост очекивања различитих група у ЛЗ - групни рад Однос предшколског програма и ЛЗ - излагање

7. недеља
предавање - Промене о схватањима дечјег развоја и могућностима образовања
Разлози за промене Предшколски период као критички период за развој појединих психичких функција Новија истраживања о неурофизиолошком развоју на раним узрастима Педагошке импликације новог схватања појма учења, образовања, развоја, социјализације

8. недеља
предавање - Теорије развоја и предшколска деца
Различите теорије развоја Ступњеви развоја и различити типови нормирања понашања Критика теорија развоја Педагошке импликације развојних теорија

9. недеља
предавање - Проблеми учења мале деце и индивидуализација приступа
Теорије учења и образовање предшколске деце Индивидуално-психолошки проблеми учења Педагошки проблеми образовања мале деце Културолошки проблеми образовања

10. недеља
предавање - Проблеми учења мале деце и индивидуализација приступа
Свако дете може да учи - индивидуализација приступа

11. недеља
предавање - Програм васпитно-обрзовног рада
Од програма до курикулума Важећи програм код нас -различити типови програма Циљеви,задаци, исходи Подручја образовања Активни методи учења на раним узрасима структура програма

12. недеља
предавање - Планирање
Различити приступи у полазиштима планирања Дугорочно и краткорочно планирање Приступ планирању у академским програмима и програмима отвореног типа Деца и родитељи учесници планирања Структура процеса планирања

14. недеља
предавање - Социјализација у програму предшколског васпитања
Појам социјализације Емоционално-социјални развој предшколског детета Задаци социјализације Структура институције и социјализација

15. недеља
вежбе - Самопоштовање
Конкретизација реализације једног задатка социјализације :Радионица о самопоштовању Педагошке импликације задатака социјализације

16. недеља
пројекат - Семинарски радови
Избор тема Израда нацрта истрживања Израда нацрта инструмента истраживања

17. недеља
пројекат - Припрема за праксу
Информисање о месту и задацима праксе Семинарски радови

18. недеља
пракса - Пракса

19. недеља
пракса - Пракса

20. недеља
предавање - Партнерски однос у васпитању
Појам партнерства Карактеристике партнерског односа Претпоставке успостављања партнерских односа Реалзација партнерских односа

21. недеља
вежбе - Самодисциплина
Различити теоријски приступи у схватању дисциплине Појам самодисциплине Поступци развоја самодисциплине наспрам дисциплиновања

22. недеља
предавање - Улоге васпитача
Улоге васпитача у предшколском програму Имплицитна педагогија васпитача Начини реализације улога

23. недеља
семинар - Посматрање: разлози и ограничења
Прво: Зашто је важно посматрати децу; Предности и користи од посматрања; Истраживачки приступ процесу посматрања Друго: Смањивање и отклањање субјективности у посматрању; фактори који утичу на објективност посматрања; Корекција властитих истраживачких предрасуда

24. недеља
семинар - Праћење деце
III RAZMATRANJE PONAŠANJA U ODNOSU NA KONTEKST Uticaj dečjeg iskustva na osećanja, ponašanje i znanje trenutno manifestovano; Individualne razlike; Uticaj okruženja na manifestovano ponašanje; Kulturne i individualne varijacije IV PRAĆENJE DECE I OBJEDINJAVANJE PODATAKA POSMATRANJA Razlićite tehnike posmatranja i načina prikupljanja podataka o deci; Analiza i objedinjavanje podataka; Izrada dosijea o detetu i upotreba podataka u različite svrhe

25. недеља
семинар - Јавна одбрана семинарских радова

26. недеља
- - Јавна одбрана семинарских радова и завршна евалуација
Евалуација курса Евалуација активности студената кроз самоевалуацију, групну и наставничку евалуацију
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Pavlović-Breneselović,D. (1993) Položaj deteta u dečjem vrtiću i prvom razredu osnovne škole, Beograd, IPA, str.7-16
Pešić,M. Nastanak i razvoj vaspitanja, separat
Pešič,M.,Pavlović,D.,Stokić,L. (1989) Modeli različitih oblika predškolskog vaspitanja, Beograd,IPA, str.1-81
Koldevel,B. Razvoj deteta i razlike u kulturi, PREDŠKOLSKO DETE, 4/83, str.225-235
Marjanović,A. Protivurečna pitanja društvenog vaspitanja predškolske dece, PREDŠKOLSKO DETE, 1-4/87, str.11-27
Vigotski,L. Učenje i razvoj u predškolskom periodu, PREDŠKOLSKO DETE, 4/71, str.365-374
Donaldson,M. (1987) Um deteta, Beograd, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, str.37-84, 97-105
Koldvel,B. Kakva sredina pruža malom detetu najpovoljnije uslove za učenje, PREDŠKOLSKO DETE, 2/77, str. 139-151
Pešić,M. (1985) Motivacija predškolske dece za učenje, Beograd, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, str.29-114
Podjakov,N. (1985) Praktično mišljenje kod dece, Beograd, Zavod za udjbenike i nastavna sredstva, str.197-210
Horvat,L. (1985) Predškolsko vaspitanje i intelektualni razvoj, Beograd, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, str.44-94, 189-218
Štambak,M. (1985)Svako dete može da uči, beograd, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, str. 77-111
Kami,K. Autonomija - cilj vaspitanja prema Pijažeu, PREDŠKOLSKO DETE 1-2/83, str. 221-227
Marjanović,A.neki aspekti uloge porodice u socijalizaciji maladih,PREDŠKOLSKO DETE, 1-4/87, str. 147-169
Pavlović-Breneselović,D.,Pavlovski,T. (2000) Partnerski odnos u vapsitanju, beograd, IPA/CIP, str. 15-24,175-182,200-204,226-229
Pešić,M. Aktivnosti i uloge dece i vaspitača, PREDŠKOLSKO DETE, 1'2/83, 3-4/84, str.67-83
Šmit,V. Osnovne psihološke potrebe deteta, PREDŠKOLSKO DETE, 1/76, str.1-8
Krnjaja Ž. & Miškeljin L. (2006) Od učenja ka podučavanju,A.M. Grafic Beograd, str 27-45
Leipzig J.&Leach J. (2001): Praćenje i posmatranje dece u procesu podučavanja, Centar za interaktivnu pedagogiju, Beograd
Општа допунска литература
Marjanović,A. Vaspitna funkcija porodice, PREDŠKOLSKO DETE, 1-4/87, str.163-169
Marjanović,A. Šta je to društveno vaspitanje male dece, PREDŠKOLSKO DETE, 1-4/87, str. 27-39
Marjanović,A. Savremene teroije razvoja ličnosti i vaspitanje u ranom detinjstvu, PEDAGOGIJA, 1/69
Prost,A. Uticaj društvenih i kulturnih promena na shvatanje o detetu, PREDŠKOLSKO DETE, 4/83, str. 217-234
Tizar,mantovani, Problemi institucionalnog predškolskog vaspitanja, PREDŠKOLSKO DETE, 3/82 i 1-2/83
Vigotski,L. Istorijski razvoj ponašanja čoveka, PSIHOLOGIJA, 1-2/72
Kamenov,E. (1986) Intelektualno vaspitanje kroz igru, Beograd, Zavod za udžbenike i nastavna sredsta
Majer-Bir, R. Problemi ranog učenja i predškolsko obrazovanje, PREDŠKOLSKO DETE 4/71, str. 374-381
Marjanović,A. Teorijska i praktična pitanja obrazovanja predškolske dece, PREDŠKOLSKO DETE, 4/73, str.287-302
Pešić, M. Koncepcija i mogućnosti razvijanja programa upoznavanja okoline, PREDŠKOLSKO DETE, 1/81
Osnove programa vaspitnoobrazovnog rada sa decom predškolskog uzrasta
Pijaže,J. Učenje i razvoj, PREDŠKOLSKO DETE, 3/75, str.227-239
Koh,J. Doba odojčeda- kritički period u razvoju čoveka, PREDŠKOLSKO DETE, 3-4/77, str.343-347
Parten, M. Socijalne igre predškolske dece, PREDŠKOLSKO DETE, 2-3/72,STR.193-205
Proces socijalizacije kod dece (1986), beograd, Zavod za udžbeniižke i nastavna sredstva
Rejmon-Rivije,B. Odnosi medju decom, PREDŠKOLSKO DETE, 1/76, str. 37-47
Hes,R. Rano učenje kao proces socijalizacije, PREDŠKOLSKO DETE, 4771, 381-386
Kon,I.S. (1988) Dete i kultura, Beograd, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
↑↑↑