Педагогија

Курс:
Општа педагогија (осн.)
У оквиру предмета: Општа педагогија
Предавачи: др Радован Антонијевићредовни професор
др Мирјана Сенић Ружићдоцент
др Наташа Николићдоцент
др Александар Тадићванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Теоријска настава Васпитање и личност. Развој целовите личности као циљ васпитања. Однос васпитања, учења и развоја. Теоријске основе сазнавања и васпитање. Суштина и задаци интелектуалног васпитања. Теорије о интелектуалном развоју и васпитању. Фазе у интелектуалном развоју и васпитање. Мотивација и интелектуално васпитање. Школски програми, интелектуални развој и васпитање. Основни проблеми и приступи у дефинисању појма "морално васпитање". Морални развој и морално васпитање. Морално васпитање - циљеви - норме - вредности. Социјалне и индивидуалне основе моралног васпитања. Методе и средства у моралном васпитању. Уметност и естетско васпитање. Савремене теорије естетског васпитања. Школски програми и естетско васпитање. Суштина и задаци физичког и здравственог васпитања. Методе и средства физичког васпитања. Физичко васпитање и школа. Практична настава Анализа циљева, садржаја, метода и средстава васпитања. Анализа школских програма са становишта развоја целовите личности.
Циљ изучавања курса: Овладавање основним знањима о чиниоцима развоја и васпитања целовите личности. Разумевање суштине интелектуалног, моралног, естетског и физичког васпитања. Оспособљавање за критичку анализу различитих теоријских становишта о васпитању личности.
Предуслови за полагање: Положен испит из Увода у педагогију и Основа педагошке науке.
Облици наставе: Предавања, вежбе, семинари, дискусије, презентације радова.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Брунер, Џ. (1976), Процес образовања, Педагогија, Београд, бр. 2-3. (сепарат)
Вишић, Д. (2004), Теорије и методика физичког васпитања, Београд: Факултет спорта и физичког васпитања.
Гудјонс, Х. (1983), Педагогија - темељна знања, Загреб: Едука.
Ђорђевић, Ј. (1974), Интелектуално васпитање, Београд: Просветни преглед.
Ђорђевић, Ј. (2007), Савремени проблеми друштвено-моралног васпитања, Нови Сад: ПДВ.
Коцић, Љ. (1975), Поимање личности у нашим уџбеницима педагогије, Настава и васпитање, Београд, бр.1, 133-148.
Миочиновић, Љ. (1988), Когнитивни и афективни чиниоци у моралном развоју, Београд: ИПИ
Мирић, Ј. (1990), Морал, морални развој и морално васпитање, Психологија, Београд, бр. 3-4, 111-121.
Митровић, Д. (1969), Савремени проблеми естетског васпитања, Београд: ЗУНС
Антонијевић, Р. (2013). Општа педагогија. Београд: Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета. (Области васпитања, 169-248)
Антонијевић, Р. (2008). Интелектуално васпитање у проблемској настави, у Ш. Алибабић и А. Пејатовић (прир.): Образовање и учење претпоставке европских интеграција (23-34). Београд: Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета.
Антонијевић, Р. (1992). Л.С. Виготски и следбеници о интелектуалном развоју и васпитању, Зборник 24 Института за педагошка истраживања (97-107). Београд: Просвета и Институт за педагошка истраживања.
Антонијевић, Р. (2011). Природа когнитивне препреке у процесу интелектуалног васпитања, Настава и васпитање, бр. 4, 565-583.
↑↑↑