Педагогија

Курс:
Планирање у настави (осн.)
У оквиру предмета: Планирање у настави
Предавачи: др Милан Станчићванредни професор
др Владета Милиндоцент
обавезни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Становишта о односу курикулума и наставе. Улога планирања у развоју курикулума и наставе. Различити курикулуми и начини планирања. Односи планирања, праћења, оцењивања и евалуације. Врсте, домени и нивои планирања. Стратегије и технике планирања. Ученици у планирању наставе. Планирање у различитим концепцијама и моделима наставе. Тематско, проблемско и интердисциплинарно планирање. Тематска јединица у дисциплинарној и тематски циклус у интердисциплинарној настави. Планирање усмерено на поједине квалитете наставе. Интерактивност и дијалогичност у настави и планирање. Мултимодалност у настави и планирање. Планирање усмерено на положај и активности ученика. Планирања различитих часова за различите циљеве. Блок час. Радионица. Методички нивои у планирању метода. Планирање у пројекту. Планирање у методу приче. Предметне концепције образовања и методички нивои планирања. Улоге педагога у планирању наставе. Вежбе различитих планирања у настави са студентским анализама и оцењивањима планова.
Циљ изучавања курса: Разумевање улоге планирања у развоју курикулума и наставе; развијање знања о доменима, врстама, нивоима, стратегијама и техникама планирања; оспособљавање за планирање у настави на основу различитих циљева и ефеката наставе.
Предуслови за полагање: -
Облици наставе: Предавања са дискусијама, решавање проблема, креативна продукција идеја, вежбе планирања у малим групама, презентације и анализе студентских продуката
План курса:

1. недеља
предавање - Становишта о односу курикулума и наставе.

2. недеља
предавање - Улога планирања у развоју курикулума и наставе.

3. недеља
предавање - Модели курикулума и карактеристични начини планирања.

4. недеља
предавање - Односи планирања, праћења, оцењивања и евалуације.

5. недеља
предавање - Преглед: врсте, домени, нивои, стратегије и технике планирања.

6. недеља
предавање - Планирање у различитим концепцијама и моделима наставе.

7. недеља
вежбе - Тематска јединица у дисциплинарној и тематски циклус у интердисциплин. настави.

8. недеља
предавање - Планирање усмерено на поједине квалитете наставе.

9. недеља
вежбе - Интерактивност и дијалогичност у настави и планирање.

10. недеља
вежбе - Мултимодалност у настави и планирање.

11. недеља
предавање - Предметне концепције образовања и методички нивои планирања.

12. недеља
вежбе - Методички нивои у планирању метода наставе.

13. недеља
вежбе - Планирања различитих часова за различите циљеве.

14. недеља
предавање - Резимирање курса: улога педагога у планирању наставе.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Деспотовић, М. (2010), Развој курикулума у стручном образовању, Филозофски факултет, Универзитет у Београду, Београд, стр. 65-84.
Kiper, H., Mischke, W. (2008), Uvod u opću didaktiku, Educa, Zagreb, str. 37-54, 93-107.
Meyer, H. (2002), Didaktika razredne kvake: Rasprave o didaktici, metodici i razvoju škole, Educa, Zagreb, str. 111-183.
Митровић, М. (2011), О новим концептима метода у настави, Педагогија, 66, 1, стр. 168-172.
Пешић, М. (1991), Програмирање, праћење и истраживање праксе и евалуација; у: Учитељ у пракси, Републички завод за унапређивање васпитања и образовања, Београд, стр. 227-245.
Радуловић, Л., Митровић, М. (2011), Зашто су наставне методе у нашим школама недовољно разноврсне, Настава и васпитање, 60, 3, стр. 367-377.
Vidović, V., Vlahović- Štetić, D. (2002), Planiranje, praćenje i ocenjivanje; u: Aktivno učenje i kritičko mišljenje u visokoškolskoj nastavi, Forum za slobodu odgoja, Zagreb, str. 11-33.
Шефер, Ј. (2003), Приступи тематској настави, Зборник института за педагошка истраживања, бр. 35, стр. 79-93.
Gudjons, H., Teske, R., Winkel, R. (ur.)(1994), Didaktičke teorije, Educa, Zagreb, str. 15-56.
Општа допунска литература
Ђорђевић, Ј. (1997), Наставник и ученик у савременој школи, СПДЈ, Београд.
Ђукић, М. (2003), Дидактичке иновације као изазов и избор, СПДВ, Нови Сад.
Palekćić, M. (2007), Od kurikuluma do obrazovnih standarda, u: Previšić, V. (ur.), Kurikulum, Školska knjiga, Zagreb, str. 39-105.
↑↑↑