Педагогија

Курс:
Педагошко саветовање (мастер)
У оквиру предмета: Педагошко саветовање
Предавачи: др Вера Спасеновићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 7.00
Садржај курса: Теоријска настава: Различите теоријске поставке процеса саветовања. Функција педагошког саветовања. Фазе одвијања педагошког саветовања. Одлике индивидуалног саветодавног рада. Одлике групног саветодавног рада. Методе и технике саветодавног рада. Саветодавни рад са ученицима. Саветодавни рад са наставницима. Саветодавни рад са родитељима ученика. Саветодавни рад у области професионалне оријентације. Претпоставке успешног остваривања педагошког саветовања. Околности и услови одвијања педагошког саветовања. Домети и ограничења педагошког саветовања. Практична настава: Реализација практичних задатака у васпитно-образовној институцији - праћење начина остваривања саветодавног рада педагога и самостално обављање педагошког саветовања.
Циљ изучавања курса: Упознавање и разумевање функције, карактеристика и претпоставки остваривања саветодавног рада у васпитно-образовној институцији, као и оспособљавање студената за обављање педагошког саветовања у васпитно-образовној пракси.
Предуслови за полагање: -
Облици наставе: Предавања, дискусије, рад у малим групама, играње улога, реализација практичних задатака.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Гордон, Т. (2006): Како бити успешан наставник. Београд: Креативни центар, Група Мост (31-115; 247-272).
Мандић, П. (1988): Савјетодавни васпитни рад. Сарајево: Свјетлост (593-629; 692-842).
Nelson-Jones, R. (2007): Praktične vještine u psihološkom savjetovanju i pomaganju. Zagreb: Naklada Slap.
Општа допунска литература
Ковач-Церовић, Т., Р. Росандић и Д. Попадић (прир.) (1996): Учионица добре воље: Школски програм за конструктивно решавање сукоба. Београд: Група Мост (13-36).
Okun, B. F. (1997): Effective helping: interviewing and counseling techniques. USA: Brooks/Cole Publishing Comapany.
Крњајић, С. (ур.) (2004): Социјално понашање ученика, Београд: Институт за педагошка истраживања.
↑↑↑