Педагогија

Курс:
Праћење и оцењивање у настави (осн.)
Предавачи: др Милан Станчићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Докимологија - појмови, историјат праћења и оцењивања у настави, актуелне истраживачке теме у области оцењивања. Педагошки дискурси о оцењивању. Функције и врсте оцењивања у настави. Однос планирања, програмирања и оцењивања. Однос учења и праћења и оцењивања у настави. Типичне грешке у оцењивању. Планирање оцењивања у настави. Критеријуми оцењивања. Повратна информација о учењу – функције и принципи. Описно оцењивање - појам, функције, карактер описног оцењивања у нормативима и пракси у Србији. Различите праксе оцењивања. Аутентично оцењивање. Евалуативне активности у настави. Ученичка самоевалуација у настави. Портфолио - појам, функције, врсте. Практична настава. Посматрање и анализирање активности праћења и оцењивања у настави, креирање различитих евалуативних активности, давање повратне информације о учењу и напредовању.
Циљ изучавања курса: развијање знања о улози, начинима и проблемима праћења и оцењивања у настави; оспособљавање студената да учествују у процесу праћења и оцењивања наставе и да пружају стручну подршку наставницима у овом процесу.
Предуслови за полагање: -
Облици наставе: Предавања, дискусије, дебате, решавање проблема, симулације.
План курса:

1. недеља
предавање - Представљање програма предмета и договор о начину рада.

2. недеља
предавање - Докимологија: историја оцењивања и оријентације у докимолошким проучавањима.

3. недеља
предавање - Функције и врсте оцењивања.

4. недеља
предавање - Педагошки дискурси о оцењивању и типичне праксе праћења и оцењивања.

5. недеља
предавање - Однос планирања/програмирања и праћења и оцењивања у настави.

6. недеља
предавање - Типичне грешке у оцењивању. Планирање праћења и оцењивања

7. недеља
предавање - Критеријуми оцењивања. Значај и принципи давања повратне информације о учењу.

8. недеља
вежбе - Креирање рубрике за оцењивање.

9. недеља
вежбе - Давање повратне информације о учењу.

10. недеља
- - Колоквијум

11. недеља
предавање - Евалуативне активности неформалног типа. Ученичка самоевалуација у настави.

12. недеља
предавање - Портфолио: појам, функције, врсте.

13. недеља
вежбе - Креирање евалуативних активности.

14. недеља
вежбе - Осврт на искуства са праксе. Резимирање курса.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Armstrong, T. (2008). Diskurs akademskog postignuća; Diskurs razvoja čoveka (poglavlja). U: Najbolje škole. Zagreb: Educa, str. 15-77.
Havelka, N., (2000). Ocenjivanje učenika (poglavlje). U: Učenik i nastavnik u obrazovnom procesu. Beograd: ZUNS, str. 163-185.
Havelka, N., Hebib, E. i Baucal, A. (2003). Ocenjivanje za razvoj učenika – priručnik za nastavnike. Beograd: Ministarstvo prosvete i sporta RS.
Vizek Vidović, V. i Vlahović-Štetić V. (2003). Planiranje, praćenje i ocenjivanje. U: Aktivno učenje i kritičko mišljenje u visokoškolskoj nastavi – priručnik za nastavnike. Zagreb, str. 11-39.
Mitrović, M. i Aleksendrić, B. (2013). Povratna informacija u ocenjivanju. U: Pedagog između teorije i prakse – Zbornik radova sa skupa Januarski susreti pedagoga. Beograd: FF i PDS, str. 75-79.
Kyriacou, C. (2001). Ocenjivanje učenikovog napretka (poglavlje). U: Temeljna nastavna umjeća. Zagreb: Educa, str. 159-179.
Jensen, E. (2003). Bolje procenjivanje (poglavlje). U: Super-nastava. Zagreb: Educa, str. 311-321.
Мitrović, M. (2014). Promena paradigme ocenjivanja u nastavi kao element strategije unapređivanja kvaliteta obrazovanja. Nastava i vaspitanje, god. 64, br.2, str. 175–188.
Mitrović, M. (2010).Obrazovanje budućih nastavnika za praćenje i ocenjivanje u nastavi: perspektive. U: Unapređenje obrazovanja učitelja i nastavnika: od selekcije do prakse. Jagodina, str.229-239.
Radulović,L.(2010).Evaluacija aktivnosti studenata kao polazište za razvijanje programa nastavnog predmeta. U: Unapređenje obrazovanja učitelja i nastavnika:od selekcije do prakse.Jagodina,str.203-215
↑↑↑