Педагогија

Курс:
Детињство, култура и образовање (мастер)
Предавачи: др Лидија Мишкељиндоцент
изборни курс
Број бодова: 7.00
Садржај курса: Теоријска настава Детињство као културно-историјска творевина. Појмови и приступи. Схватање детета у различитим културама. Историјски, социолошки, етнографско-антрополошки, психолошки, литерарни и лаички поглед на детињство. Модерно и постмодерно схватање детињства. Обликовање детињства у савременом друштвеном контексту. Схватање детета и детињства као полазиште за педагошке концепције и праксу васпитања мале деце. Дете и култура: различита разумевања појма културе. Култура као систем значења. Вртић/школа посматрана као култура и култура образовања. Како „читамо“ културу и како себе укључујемо у културу - култура узајамног учења. Дечја култура као продукт и као процес. Практична настава: истраживачки задаци, проучавање текстова, креирање збирке „Дете, култура и васпитање у Србији“;
Циљ изучавања курса: Разумевање односа и међусобне условљености културе, схваћене као система значења, образовања као посредника културе и детињства као концепта и праксе одрастања. Развијање критичког односа према сопственом разумевању детињства у данашњим условима.
Предуслови за полагање: упиане мастер студије
Облици наставе: предавања са дискусијом, практична вежбања, мини истраживања и извештаји студената
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Кон, И. С., (1991) Дете и култура, Београд, ЗУНС, стр. 37-74
Мишкељин, Л. (2010) Наративни конструкт слике о детету у предшколском програму, Београд: Настава и васпитање, бр. 1, стр. 130-144
Мишкељин, Л. (2012) Дечји вртић као културни артефакт – вртић из социо-културне перспективе, Кикинда: Зборник радова Високе школе струковних студија за образовање васпитача, година VII број 2, стр. 11-27
Prout, A. and James, A. (eds.), (1990) «A New Paradigm for the Sociology of Childhood - Promise and Problems», u: Constructing and Reconstructing Childhood: Contemporary Issues in the Sociology of Childhood, the Falmer Press, London, стр. 7-32
Аријес, Ф., (1989) Векови детињства, Београд, ЗУНС, стр.176-185, 210-218
Bruner, Ј. (2000) Kultura obrazovanja, Zagreb:Eduсa, стр. 139-157.
Томановић, С. (ед.), (2004) Социологија детињства – социолошка хрестоматија, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, стр. 51-165, 243-296
Општа допунска литература
Требјешанин, Ж., (1991) Представа о детету у српској култури, Београд, Српска књижевна задруга, стр. 275-316
Valsiner, J. & Rosa, A. (Eds.) (2007). The Cambridge Handbook of Sociocultural Psychology. Cambridge University Press, Cambridge (одабрани делови)
Слуњски, Е. (2009.) Постизање одгојно-образовне праксе вртића усклађене с природом дјетета и одраслог, Живот и школа, бр. 22 , год. 55., стр. 104.- 115.
↑↑↑