Педагогија

Курс:
Настава у социокултурном контексту (докт.)
Предавачи: др Милан Станчићванредни професор
др Владета Милиндоцент
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Настава у социокултурном контексту – мрежа утицаја у интеракцији. Образовна пракса као облик друштвене праксе. Говор практичара о настави: педагошки дискурс и развијање образовне праксе. Актуелна кретања у студијама програма и тенденције у развијању курикулума. Преглед налаза Нових студија писмености. Наративни приступ образовању. Социокултурни приступ настави и образовању: порекло, принципи, импликације. Социокултурни модели учења и поучавања. Настава као семиотичко шегртовање. Природа знања – знање и културни артефакти. Дијалошки потенцијал наставног часа. Учење учења. Развијање способности у настави из перспективе културе. Вештине и компетенције - импликације на развој. Садржај образовања и идентитет ученика. Наставна метода као израз међусобног разумевања намера учесника у настави. Нове парадигме у разумевању оцењивања. Актуелни пројекти о настави. Практична настава: истраживања наставе и анализа пројеката о настави; презентације и анализе продуката.
Циљ изучавања курса: Оспособљавање студената за проучавање наставе и њених феномена у датом социокултурном контексту уз интегрисање релевантних сазнања из социокултурног приступа настави, студија програма, студија писмености и студија културе.
Предуслови за полагање: Нема посебних услова.
Облици наставе: Предавања и вођене дискусије на задату тему, истраживачки рад са презентацијом и анализом продуката, индивидуалне консултације, менторски рад.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Cronbleth, C. (1998), Curriculum In and Out of Contex, Journal of Curriculum and Supervision, Vol 3, No 2, pp. 85-96.
Митровић, М. (2007), Основна кретања у новим студијама писмености, Педагогија, LXII, 4, стр. 550-560.
Митровић, М.(2012),Промене у теорији и пракси оцењивања у настави и њихова значења за истраживање квалитета образовања у настави, у (зб.), Посебна питања квалитета у образовању Београд, ИПА ФФ,155-172
Tobach, E. et al. (eds) (1997). Mind and Social Practice: Selected Writings of Sylvia Scribner, Cambridge, Cambridge University Press, pp. 266-287.
Вилијамс, Р. (2008), Анализа културе, у Ђорђевић, Ј. (прир.), Студије културе, Београд, Службени гласник, стр. 124-133.
Wells, G. (2005), Dialogic Inquiry : Towards a Sociocultural Practice and Theory of Education, Cambridge, Cambridge University Press, pp. 51-92, 135-165
Wells, G. and Claxton, G. (eds), (2002). Learning for Life in the 21st Century: Sociocultural Perspectives on the Future Education, Blackwell Publishing, pp. 1-33, 141-153.
Klafki, W. (1994), Didaktika kao teorija obrazovanja u okviru kritičko - konstruktivističke znanosti o odgoju, u Gudjons, H. (ur.), Didaktičke teorije, Zagreb, Educa, str. 13-33.
Митровић, М., Радуловић, Л. (2011), Начини разумевања и концептуализовања квалитета у образовању, у Качавенда Радић, Н. (ур.), Квалитет у образовању, Београд, ИПА, ФФ, стр. 135-154.
Општа допунска литература
OECD: CERI (2010), Razumeti mozak: rođenje nauke o učenju, Beograd, Ministarstvo prosvete Srbije, str.47-73, 243-271.
Pinar, W. F. (2004), What is Curriculum Theory? London, Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.
Spajić, S. N. (2007), Geneza i mogućnosti razvijajuće nastave, Pedagogija, LXII, 4, str. 561-574.
Bernstein, B. (1999). Vertical and Horizontal Discourse: an essay, British Journal of Sociology of Education, 20, pp. 157–173
↑↑↑