Педагогија

Курс:
Теоријска и историјска педагошка истраживања (докт.)
Предавачи: др Биљана Бодрошки-Спариосуванредни професор
др Наташа Вујисић-Живковићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Теоријска настава Значај, предмет и методолошке особености теоријских и историјских педагошких истраживања. Фундаментални проблеми педагошке науке као предмет теоријских истраживања. Теоријско-епистемолошки приступи у теоријским и историјским педагошким истраживањима. Историјска педагошка истраживања у функцији критичке анализе и преиспитивања педагoшке теорије и праксе. Практична настава Планирање и извођење теоријских и историјских педагошких истраживања: специфичности метода и техника исраживања. Израда идејног нацрта теоријског/историјског педагошког истраживања.
Циљ изучавања курса: Да свеобухватно овлада истраживачким приступима у теоријским и историјским педагошким истраживањима, оспособи се за самосталан истраживачки рад у овој области и развије продубљено разумевање развоја педагошке науке и праксе из историјске перспективе.
Предуслови за полагање: Не постоји.
Облици наставе: Предавање, дискусија, групни рад, реализација истраживачких задатака.
План курса:

1. недеља
предавање - Упознавање са програмом.
Упознавање са програмом, садржајем и начином рада, литературом, предиспитним обавезама и правима студената, начинима праћења и евалуације постигнућа.

1. недеља
вежбе - Упознавање са програмом.
Упознавање са програмом, садржајем и начином рада, литературом, предиспитним обавезама и правима студената, начинима праћења и евалуације постигнућа.

2. недеља
предавање - Значај, методолошке особености теоријских и историјских педагошких истраживања.

2. недеља
вежбе - Значај, методолошке особености теоријских и историјских педагошких истраживања.
Значај, методолошке особености теоријских и историјских педагошких истраживања.

3. недеља
предавање - Фундаментални проблеми педагошке науке као предмет теоријских истраживања.

3. недеља
вежбе - Епистемолошки приступи у теоријским и историјским педагошким истраживањима.
Различити теоријско-епистемолошки приступи у теоријским и историјским педагошким истраживањима.
Литература: − Фуко, М. (1998): Археологија знања, Плато, Београд, стр. 7-44.

4. недеља
предавање - Историјска педагошка истраживања у функцији анализе педагoшке теорије и праксе.
- Историјска педагошка истраживања у функцији критичке анализе и преиспитивања актулне педагoшке теорије и праксе.

4. недеља
вежбе - Историјска педагошка истраживања у функцији анализе педагoшке теорије и праксе.
- Историјска педагошка истраживања у функцији критичке анализе и преиспитивања актуелне педагoшке теорије и праксе.
Литература: − Depepe, М. (2004): How Should The History Of Education Be Written? Studies in Philosophy and Education, No. 23, 333–345.

5. недеља
предавање - Планирање и извођење историјских педагошких истраживања.
- Специфичности историјских педагошких истраживања.

5. недеља
вежбе - Планирање и извођење историјских педагошких истраживања.
- Специфичности историјских педагошких истраживања.

6. недеља
предавање - Планирање и извођење теоријских педагошких истраживања.
- Специфичности теоријских педагошких истраживања.
Литература: − Тешић, М. В. (1986): „Историја педагогије (скица за расправу)“, Педагогија (Београд), бр. 3, стр. 249–293.

6. недеља
вежбе - Планирање и извођење теоријских педагошких истраживања.
- Специфичности теоријских педагошких истраживања.

7. недеља
предавање - Израда семинарског – истраживачког рада.
– Дефинисање проблема, методолошки оквири истраживања, структура рада, питање доступности и коришћења извора и литературе. (Избор теме семинарског рада усаглашава се са тематским пољем докторске дисертације)

7. недеља
вежбе - Израда семинарског – истраживачког рада.
– Дефинисање проблема, методолошки оквири истраживања, структура рада, питање доступности и коришћења извора и литературе. (Избор теме семинарског рада усаглашава се са тематским пољем докторске дисертације)

8. недеља
предавање - Израда семинарског – истраживачког рада.
– Дефинисање проблема, методолошки оквири истраживања, структура рада, питање доступности и коришћења извора и литературе. (Избор теме семинарског рада усаглашава се са тематским пољем докторске дисертације)

8. недеља
вежбе - Израда семинарског – истраживачког рада.
– Дефинисање проблема, методолошки оквири истраживања, структура рада, питање доступности и коришћења извора и литературе. (Избор теме семинарског рада усаглашава се са тематским пољем докторске дисертације)

9. недеља
предавање - Израда семинарског – истраживачког рада.
– Методолошки оквири истраживања, структура рада, избор извора и литературе. (Избор теме семинарског рада усаглашава се са тематским пољем докторске дисертације)

9. недеља
вежбе - Израда семинарског – истраживачког рада.
– Методолошки оквири истраживања, структура рада, избор извора и литературе. (Избор теме семинарског рада усаглашава се са тематским пољем докторске дисертације)

10. недеља
предавање - Aнализа семинарског – истраживачког рада.
– Групна анализа семинарског – истраживачког рада.

10. недеља
вежбе - Aнализа семинарског – истраживачког рада.
– Групна анализа семинарског – истраживачког рада.

11. недеља
предавање - Aнализа семинарског – истраживачког рада.
– Групна анализа семинарског – истраживачког рада.

11. недеља
вежбе - Aнализа семинарског – истраживачког рада.
– Групна анализа семинарског – истраживачког рада.

12. недеља
предавање - Израда завршне форме семинарског – истраживачког рада.

12. недеља
вежбе - Израда завршне форме семинарског – истраживачког рада.

13. недеља
предавање - Израда завршне форме семинарског – истраживачког рада.

13. недеља
вежбе - Израда завршне форме семинарског – истраживачког рада.

14. недеља
предавање - Усмена одбрана семинарског – истраживачког рада.

14. недеља
вежбе - Усмена одбрана семинарског – истраживачког рада.

15. недеља
предавање - Усмена одбрана семинарског – истраживачког рада.

15. недеља
вежбе - Усмена одбрана семинарског – истраживачког рада.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
− Блек, Џ. и Макрејлд, Д. (2007): Изучавање историје, Клио, Београд, стр. 109-203.
− Бранковић, Н. (2004): Основни проблеми посебних педагошких теорија, Педагогија, год. 59, бр. 1, стр. 1-17.
− Volfgang, K. (2007): Duhovno-naučna pedagogija, dostignuća, ograničenja i kritička transformacija, Pedagоgija, god. 62, br. 3, str. 351-361.
− Вујисић Живковић, Н. (2008): Улога педагошке историографије у формирању педагошког знања, Зборник Института за педагошка истраживања, год. 40, бр. 2, стр. 257-273.
− Depepe, M. (2007): Philosophy and History of Education: Time to bridge the gap?, Educational Philosophy and Theory, Vol. 9, No. 1, pp. 28-43.
− Корнетов, Г. Б., Безрогов, В. Г. (ред.) (2001): История педагогики на пороге XXI века: историография, методология, теория: В 2 ч. / Рос. акад. образования, Москва, стр. 65-110; 333-385.
− Age, L. (2011): Grounded Theory Methodology: Positivism, Hermeneutics and Pragmatism, Qualitative Report, Vol. 16, No. 6, pp. 1599-1615.
− Lowe, R. (2002): Do we still need history of education: is it central or peripheral? History of Education, Vol. 31, No. 6, pp. 497-504.
− Aldrich, R. (2006): Lessons from History of Education, Ney York, Routledge, str. 7-48.
↑↑↑