Педагогија

Курс:
Приступи у образовању наставника (докт.)
Предавачи: др Лидија Радуловићванредни професор
др Наташа Вујисић-Живковићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Теоријска настава: Различити приступи теорији и пракси иницијалног образовања наставника и њихове теоријско-епистемолошке основе. Критичко преиспитивање и истраживање проблема који дефинишу различите приступе образовању наставника: начин разумевања циљева образовања наставника, избор стратегија, принципа, садржаја и метода образовања наставника. Практична настава: Преглед и приказ литературе о различитим схватањима професије наставник. Преглед и приказ литературе о различитим приступима теорији и пракси и професионалног развоја наставника. Анализа теоријско-епистемолошких основа различитих схватања образовања наставника.Планирање и реализација малог истраживања неког проблема професионалног развоја наставника.
Циљ изучавања курса: Разумевање педагошко-епистемолошких основа актуелних приступа професионалном образовању наставника и оспособљавање за самостално уочавање и истраживање проблема образовања и професионалног развоја наставника.
Предуслови за полагање: Не постоји.
Облици наставе: Предавање, дискусија, групни рад, реализација истраживачких задатака.
План курса:

1. недеља
предавање - Упознавање са програмом.
Упознавање са садржајем, начином рада, литературом, предиспитним обавезама и правима студената, начинима праћења и евалуације постигнућа.

1. недеља
вежбе - Упознавање са програмом.
Упознавање са садржајем, начином рада, литературом, предиспитним обавезама и правима студената, начинима праћења и евалуације постигнућа.

2. недеља
предавање - Различити приступи у теорији и пракси иницијалног образовања наставника.
- Oбразовање академског типа, обука као стицање вештина, еклектичко повезивање теоријског образовања и практичне обуке, образовање за истраживачку и рефлексивну праксу. Protner, E., и др. (2014). Bolonjska reforma obrazovanja predmetnih nastavnika u novonastalim državama na području bivše Jugoslavije. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, 46(1), 7-28.

2. недеља
вежбе - Теоријско-епистемолошке основе различитих приступа образовању наставника.
- Анализа теоријско-епистемолошких основа различитих приступа иницијалном образовању наставника.

3. недеља
предавање - Преиспитивање проблема који дефинишу различите приступе образовању наставника.
- Критичко преипситивање проблема који дефинишу различите приступе образовању наставника – начин разумевања циљева образовања наставника, избор стратегија, принципа, садржаја и метода образовања наставника.

3. недеља
вежбе - Преиспитивање проблема који дефинишу различите приступе образовању наставника.
- Oднос предметно-академског и педагошко-психолошког, теоријског и практичног, искуственог и истраживачког образовања наставника.

4. недеља
предавање - Професионалне улоге и компетенције наставника.
- Професионалне улоге и компетенције наставника. 3. Vizek Vidović, V i Zoran Velkovski, V. (u red.) (2013). Nastavnička profesija za 21. Vek. Unapređenje nastavničke profesije za inkluzivno, kvalitetno i relevantno obrazovanje – ATEPIE. Beograd: COP. (odabrani delovi) 4. Standardi kompetencija za profesiju nastavnika i njihovog profesionalnog razvoja. Kikinda: Sveti Sava.
Литература: Вујисић Живковић, Н. (2006): „Школска аутономија и професионална аутономија наставника”, Педагогија, год. 61, бр. 3, стр. 278-291.

4. недеља
вежбе - Васпитни концепт наставника.
Развијање васпитног концепта наставника.

5. недеља
предавање - Концепција професионалног развоја наставника.
Теоријске основе концепције професионалног развоја наставника. 7. Пешикан, А., Антић, С. и Маринковић, С. (2010). Концепција стручног усавршавања наставника у Србији: између прокламованог и скривеног модела. Настава и васпитање, 59(2), 278-296.
Литература: - Половина, Н. и Павловић, Ј. (2010): Теорија и пракса професионалног развоја наставника, Београд: Институт за педагошка истраживања.

5. недеља
вежбе - Актуелна питања стручног усавршавања наставника.
- Модели стручног усавршавања наставника. 6. Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника. Службени гласник РС, бр. 2016. (одабране стране) Литература потребна за израду друге предиспитне обавезе.

6. недеља
предавање - Израда семинарског – истраживачког рада.
– Дефинисање проблема, методолошки оквири истраживања, структура рада, питање доступности и коришћења извора и литературе. (Избор теме семинарског рада усаглашава се са тематским пољем докторске дисертације)

6. недеља
вежбе - Израда семинарског – истраживачког рада.
– Дефинисање проблема, методолошки оквири истраживања, структура рада, питање доступности и коришћења извора и литературе. (Избор теме семинарског рада усаглашава се са тематским пољем докторске дисертације)

7. недеља
предавање - Израда семинарског – истраживачког рада.
– Дефинисање проблема, методолошки оквири истраживања, структура рада, питање доступности и коришћења извора и литературе. (Избор теме семинарског рада усаглашава се са тематским пољем докторске дисертације)

7. недеља
вежбе - Израда семинарског – истраживачког рада.
– Дефинисање проблема, методолошки оквири истраживања, структура рада, питање доступности и коришћења извора и литературе. (Избор теме семинарског рада усаглашава се са тематским пољем докторске дисертације)

8. недеља
предавање - Израда семинарског – истраживачког рада.
– Методолошки оквири истраживања, структура рада, избор литературе. (Избор теме семинарског рада усаглашава се са тематским пољем докторске дисертације)

8. недеља
вежбе - Израда семинарског – истраживачког рада.
– Методолошки оквири истраживања, структура рада, избор литературе. (Избор теме семинарског рада усаглашава се са тематским пољем докторске дисертације)

9. недеља
предавање - Aнализа семинарског – истраживачког рада.
– Групна анализа пројекта семинарског – истраживачког рада.

9. недеља
вежбе - Aнализа семинарског – истраживачког рада.
– Групна анализа пројекта семинарског – истраживачког рада.

10. недеља
предавање - Aнализа семинарског – истраживачког рада.
– Групна анализа пројекта семинарског – истраживачког рада.

10. недеља
вежбе - Aнализа семинарског – истраживачког рада.
– Групна анализа пројекта семинарског – истраживачког рада.

11. недеља
предавање - Израда завршне форме семинарског – истраживачког рада.
- Израда завршне форме семинарског – истраживачког рада.

11. недеља
вежбе - Израда завршне форме семинарског – истраживачког рада.
- Израда завршне форме семинарског – истраживачког рада.

12. недеља
предавање - Израда завршне форме семинарског – истраживачког рада.
- Израда завршне форме семинарског – истраживачког рада.

12. недеља
предавање - Израда завршне форме семинарског – истраживачког рада.
- Израда завршне форме семинарског – истраживачког рада.

12. недеља
вежбе - Израда завршне форме семинарског – истраживачког рада.
- Израда завршне форме семинарског – истраживачког рада.

13. недеља
предавање - Израда завршне форме семинарског – истраживачког рада.
- Израда завршне форме семинарског – истраживачког рада.

13. недеља
предавање - Израда завршне форме семинарског – истраживачког рада.
- Израда завршне форме семинарског – истраживачког рада.

13. недеља
вежбе - Израда завршне форме семинарског – истраживачког рада.
- Израда завршне форме семинарског – истраживачког рада.

14. недеља
предавање - Усмена одбрана семинарског – истраживачког рада.
- Усмена одбрана семинарског – истраживачког рада.

14. недеља
вежбе - Усмена одбрана семинарског – истраживачког рада.
- Усмена одбрана семинарског – истраживачког рада.

15. недеља
предавање - Усмена одбрана семинарског – истраживачког рада.
- Усмена одбрана семинарског – истраживачког рада.

15. недеља
предавање - Усмена одбрана семинарског – истраживачког рада.
- Усмена одбрана семинарског – истраживачког рада.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Buchberger, F., Campos, B. P., Kallos, D., Stephenson, J (2000): Zelena knjiga o obrazovanju nastavnika u Evropi, Beograd.
Вујисић-Живковић, Н. (2007): „Педагошка истраживања и образовање наставника“, Зборник Института за педагошка истраживања, год. 39, бр. 2, стр. 243-258.
Вујисић-Живковић, Н. (2005): Педагошко образовање учитеља – развијање васпитног концепта, Задужбина Андрејевић, Београд.
Carr, W., Kemimis, S. (1986): Becoming Critical, The Falmer Pres, London and Philadelphia.
Елиот, Џ. (2006): „Професионално образовање наставника и развијање компетенција”, Педагогија (Београд), 4, стр. 431-440.
Пешић, М. (у ред.) (1998): Педагогија у акцији, ИПА, Београд,
Радуловић, Л. (2011): Образовање наставника за рефлексивну праксу, Београд: Филозофски факултет.
Schoon, D. (1987): Educating the Reflective Practitioner, Jossey-Bass Publication, San Francisco.
Zeichner, K., Liston, D. (1996): Reflective Teaching, An Introducvtion, Lawrence Erlbaum Associates, New Jersey.
↑↑↑