Педагогија

Курс:
Васпитање игром и уметношћу (докт.)
У оквиру предмета: Васпитање игром и уметношћу
Предавачи: др Живка Крњајаредовни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Однос уметности, игре и васпитања и образовања: различити теоријски приступи. Васпитање, игра и уметност: шта имају заједничко. Уметност, игра и васпитање у постмодернизму: васпитање игром и уметношћу као дељење културе. Васпитање игром и уметношћу као холистичко васпитање и образовање. Теорије учења и васпитање игром и уметношћу. Реконцептуализација појмова самоизражавање, оргиналност и јединственост. Димензије „изврсности“ васпитања игром и уметношћу. Програми предшколског васпитања засновани на игри и уметности. Деца као ствараоци уметности.Уметничка спсообност одраслих у васпитању. Истраживања васпитања и образовања заснована на уметности: сврха; структура, методологија. Херменеутика и проблеми интерпретације у истраживањима образовања заснованим на игри и уметности. Постмодернистички насупрот модернистичком пројекту истраживања: истраживања заснована на уметности као интерактивно обликовање теорије и праксе васпитања
Циљ изучавања курса: Критичка анализа и разумевање односа игре, уметности и васпитања; разумевање методолошког приступа истраживањима васпитања и образовања заснованим на игри и уметности
Предуслови за полагање: нема посебних услова
Облици наставе: предавања са дискусијом, истражива и извештаји студената
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Atkinson, D. (2002). Art in education: Identity and Practice. New York: Kluwer Academic Publishers, стр. 5-47.
Abbs, P. (2003). Against the Flow: Education, the arts and postmodern culture. London: Routledge, стр, 7 -65
Barone,T., Eisner, E.(2011). Arts based research. London:Routledge
Eisner, E. (2002).The Arts and the Creation of Mind. Yale University Press
Hadži Jovančić, N. (2011). Umetnost u opštem obrazovаnju: Šta sve obrazovanje može da nauči od umetnosti. Pedagogija , vol. 66, br.2, str. 195-200
Крњаја, Ж. (2010). Игра, стваралаштво, отворени васпитни систем: шта их повезује, Настава и васпитање, вол. 13, бр. 2, стр. 264-277
Крњаја, Ж. (2012). Игра као сусрет: коауторски простор у заједничкој игри деце и одраслих, Етноантрополошки проблеми, вол. 7, бр. 1, стр. 251-267
Ракић, В. (1979). Васпитање игром и уметношћу, Библиотека др В. Ракић,
Марјановић, А., (1979). Стваралаштво, игра и васпитање предшколског детета, Предшколско дете, 1-2, стр. 3-31;
Leonard, T., Willis,P. (Eds.). (2008). Pedagogies of the Imagination . London: Springer Science, стр. 31-53; 139-157.
Општа допунска литература
Bresler,L., Thompson, M., C. (2002). The Arts in Children’s Lives. Context, Culture, and Curriculum. New York: Kluwer Academic Publishers
Smith, R., A. (2006).Culture and the arts in education : critical essays on shaping human experience. New York and London:Teachers College, Columbia University National Art Education
↑↑↑