Педагогија

Курс:
Развијање праксе дечјег вртића (мастер)
Предавачи: др Живка Крњајаредовни професор
изборни курс
Број бодова: 7.00
Садржај курса: Теоријска настава: Различити приступи пракси дечјег дечјег вртића: пракса заснована на подацима насупрот равијању праксе кроз истраживања. Дечји вртић као заједница праксе : одређење, вредности и организација. Принципи развоја заједнице праксе. Компетентност практичара: знања за праксу, у пракси и о праски. Педагог као рефлексивни практичар. Улоге педагога у заједници праксе. Практична настава: Планирање и покретање развоја заједнице праксе. Начини трансформације праксе вртића ка заједници праксе кроз истраживања: развојно дизајнирана истраживања, акциона истраживања, истраживања са децом. Праћење и одрживост развоја заједнице праксе: изазови и грађење вредности. Самоевалуација практичара. Знања и иницијативе засноване на заједници праксе: дисеминација и умрежавање
Циљ изучавања курса: Разумевање принципа и овладавање начина развијања заједнице праксе; Развијање истраживачког и рефлексивног односа према пракси дечјег вртића и својој професионалној улози
Предуслови за полагање: нема посебних услова
Облици наставе: предавање, истраживање, студентске преѕентације, дискусија, практичан рад у дечјем вртићу
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Бренеселовић Павловић, Д.(2004). Од тима до заједнице учења, Педагогија
Бренеселовић Павловић, Д.(2008). Одрживост промена у васпитној пракси, 193-207, у Обраѕовљање и учење – претпоставке европских интеграција, Београд: ИПА
Крњаја, Ж. Вртилица – развој праксе дечјег вртића, интерни материјал
Крњаја, Ж. (2010). Процес професионалног развоја из еколошке парадигме, Андрагошке студије, бр. 2, стр. 149- 168
Павловић Бренеселовић Д., Крњаја, Ж. (2012). Перспектива васпитача о професионалном усавршавању са становишта системске концепције професионалног развоја, Андрагошке студије, бр. 1, стр. 145-161
Wenger, Е., McDermott, Р., Snyder, W. (2002). Cultivating communities of practice: a guide to managing knowledge. Harvard Busines School Press, str.1-49.
Општа допунска литература
McIntosh, P. (2010). Action research and reflective practice.London:Rouledge
Paige-Smith, A., Craft, A. (2007). Developing Reflective Practice in the Early Years. New York:Open University Press.
↑↑↑