Педагогија

Курс:
Основи психологије личности (осн.)
Предавачи: др Ана Пешикан редовни професор
обавезни курс
Број бодова: 7.00
Садржај курса: Историјат интересовања за личност и њено проучавање; Шта је личност, научно испитивање личности; предмет и методе психологије личности; велике теорије личности и њихове основне поставке: Фројдова психоаналитичка теорија, неофројдијанске теорије личности ( Јунг, Адлер, Хорнај), бихејвиористичка теорија, хуманистичке теорије (Маслов, Роџерс), тероије црта (Олпорт, Кател, Ајзенк и „Великих пет“); различити начини мерења личности; повезаност теоријског концепта и методологије истраживања личности; темперамент; карактер; појам о себи, самопоштовање и идентитет; зрелост личности; појам социјализације и веза са развојем личности; личност у односу са другима: предрасуде и стереотипи, конформизам, послушност, помагање другима и од чега оно зависи, социјална фацилитација, социјално дангубљење, социјална тежња, алтруизам, просоцијално понашање, деиндивидуализација и како је спречити; траума, стрес и криза; психолошки поремећаји понашања и практична и теоријска примене сазнања из психологије личности.
Циљ изучавања курса: Основни циљ овог предмета јесте да студенти овладају научним сазнањима о личности, да на основу тих сазнања боље разумеју себе и друге, да развију осетљивост за позицију «другога» и разумеју факторе који на њу утичу и да се оспособе да стечена знања примењују на образовни контекст.
Облици наставе: Предавања и активни облици рада (решавање проблема, дискусије, самостални рад, презентација, разни видови примене знања на поље образовања).
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
S. Hrnjica: Opšta psihologija sa psihologijom ličnosti, Naučna knjiga Nova, Bgd, 2005.
Мaterijali sa predavanja (http://lms.f.bg.ac.rs pod Psihologija - Katedra za opštu psihologiju)
↑↑↑