Педагогија

Курс:
Морални развој и морално васпитање (мастер)
Предавачи: др Биљана Бодрошки-Спариосуванредни професор
др Радован Антонијевићредовни професор
др Александар Тадићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 7.00
Садржај курса: Теоријска настава Морални развој као део целовитог развоја и васпитања личности. Теоријско-методолошки проблеми и приступи у истраживању моралног развоја и васпитања. Социјалне и моралне вредности. Проблем универзализације. Морална хетерономија и морална аутономија. Циљеви моралног васпитања. Фазе моралног развоја. Место и улога васпитних чинилаца (породице, вршњачке групе,школе) у моралном развоју. Садржаји , принципи и методе моралног васпитања. Модели моралног васпитања. Морално васпитање у програму васпитно-образовног рада школе. Начела израде програма моралног васпитања. Практична настава Компаративна анализа теоријских полазишта у изучавању моралног развоја и васпитања. Методологија истраживања у моралном васпитању. Анализа инструмената за истраживање моралног развоја и васпитања. Проучавање школских програма са становишта моралног развоја и васпитања. Израда нацрта програма моралног васпитања.
Циљ изучавања курса: Разумевање и критичко испитивање различитих теоријских полазишта о моралном развоју и васпитању. Оспособљавање за сагледавање моралог развоја и васпитања личности у социјалном контексту.
Предуслови за полагање: /
Облици наставе: Предавања, вежбе, семинари, презентација пројеката.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Вилсон, Џ. (1976): Први кораци у моралном васпитању, Зборник 9 Института за педагошка истраживања (Београд), бр. 9, 87-99.
Ђорђевић, Ј. (1977): Различити методолошки приступи у проучавању проблема моралног васпитања. Београд: Просвета и Институт за педагошка истраживања.
Миочиновић, Љ. (2004): Морални развој и морално васпитање. Београд: Институт за педагошка истраживања.
Миочиновић, Љ. (1992): Развој појмова друштвених правила и конвенција, Зборник 24 Института за педагошка истраживања (Београд), бр. 24, стр.11-23.
Мирић, Ј. (2001): Развој моралног мишљења. Београд: Институт за психологију Филозофског факултета.
Попов, Ж.( 1996): Циљ моралног васпитања, његово схватање и могућност реализације у основној школи, Настава и васпитање (Београд), бр.4-5, стр. 693-718.
Поповић, Б. (1978): Морални развој и морално васпитање. Београд: Институт за педагошка истраживања.
Поповић, Б. (1977): Моралне вредности деце и младих и њихов развој. Београд: Просвета.
Тешић, В. (1996) Схватање Георга Кершенштајнера о моралној аутономији личности, Настава и васпитање (Београд), бр. 2, стр. 763-779.
↑↑↑