Педагогија

Курс:
Увод у педагошку психологију (осн.)
Предавачи: др Јелена Врањешевићванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Теоријска настава: Предмет,проблеми и методе педагошке психологије;Способност за учење и процеси учења;Видови когнитивне готовости;Васпитљивост способности;Методе учења;Мотивација и успех у учењу;Теорије и модели инструкције;(Не)успешан наставник; Практична настава: Компаративна анализа базичних појмова у контексту различитих школа и праваца психологије; Квантитативни и квалитативни приказ учинка и успешности учења;Разредне активности које подстичу персоналне факторе готовости за школско учење;Израчунавање и примена количника интелигенције(IQ),количника образовања(EQ)и количника постигнућа(AQ);
Циљ изучавања курса: Критичко овладавање основним појмовима и формализованом терминологијом из главних области педагошке психологије; Усвајање теоријских тумачења процеса учења и поучавања и њихово организовање у персонализован појмовни систем.
Предуслови за полагање: Испуњени услови предвиђени Статутом факултета
Облици наставе: Предавања,дискусија типа encounter-група,примена психолошких инструмената намењених мерењу способности и црта личности ученика
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Boekaerts, M. (1997), Samoregulisano učenje na spoju kognicije i motivacije, Psihologija u svetu, Vol.II, Nr.1, str.44-58.
Квашчев, Р. (1977), Примена теорија учења на област наставе и васпитања, Филозофски факултет, Београд.
Вучић, Л. (1996), Педагошка психологија, ДПС, Београд.
Стернберг, Р.Ј. (2005), Когнитивна психологија, СЛАП, Јастребарско.
Гргин Т.(2004), Едукацијска психологија, СЛАП, Јастребарско.
Вулфок, A. (2008), Едукацијска психологија, СЛАП, Јастребарско.
↑↑↑