Педагогија

Курс:
Приступи у образовању наставника (докт.)
Предавачи: др Лидија Радуловићванредни професор
др Наташа Вујисић-Живковићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Различити приступи и актуелна трагања у теорији и пракси иницијалног образовања и професионалног развоја наставника (образовање академског типа, обука као стицање вештина, еклектичко повезивање теоријског образовања и практичне обуке, образовање за истраживачку и рефлексивну праксу), као и њихове епистемолошке основе, представљају се кроз уочавање, критичко преиспитивање и истраживање проблема који их дефинишу, а односе се на: 1. начин разумевања циљева образовања наставника (одлике и улоге наставника; врсте знања потребне наставнику: знања о, вештине, компетенције; васпитни концепт наставника, професионални идентитет); 2. избор стратегија, принципа, садржаја и метода образовања наставника (однос предметно-академског и педагошко-психолошког, теоријског и практичног, искуственог и истраживачког образовања наставника). Практична настава: Планирање и реализација истраживања проблема у образовању наставника, презентација резултата и предлоге за промену праксе.
Циљ изучавања курса: Разумевање педагошко-епистемолошких основа актуелних приступа професионалном образовању наставника и оспособљавање за самостално уочавање и истраживање проблема образовања и професионалног развоја наставника.
Предуслови за полагање: /
Облици наставе: Kритичко читање и анализа литературе, вођена дискусија, планирање, израда и презентација истраживачког рада.
План курса:

1. недеља
предавање - Уводни час
Упознавање са програмом, литературом, предиспитним, испитним обавезама и начином рада.

2. недеља
предавање - Истраживање професионалног индетитета наставника.
Упознавање са концептом професионални идентитет наставника.

2. недеља
вежбе - Упознавање са истраживачким задатком.
Упознавање са истраживачким задатком: Упоредна анализа професионалног идентитеа наставника и учитеља.

3. недеља
предавање - Реализација истраживачког задатка.
Реализација истраживачког задатка: Упоредна анализа професионалног идентитеа наставника и учитеља.

3. недеља
вежбе - Реализација истраживачког задатка.
Реализација истраживачког задатка: Упоредна анализа професионалног идентитеа наставника и учитеља.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Buchberger, F., Campos, B. P., Kallos, D., Stephenson, J.: Зелена књига о образовању наставника у Европи, Београд, 2000.
Вујисић-Живковић, Н: Педагошко образовање наставника, Београд, 2005.
Елиот, Џ.: Професионално образовање наставника и развијање компетенција, Педагогија, Београд, 4/2006
Zeichner, K., Liston, D.: Reflective Teaching, New Jersey, 1996.
Korthagen, F.A.J.: Linking practice and Theory, London, 2001.
Рајовић, В., Радуловић, Л.: Идеје за нови приступ образовању наставника, Настава и васпитање, Београд, 4/2000.
Радуловић, Л.: Истраживање и развијање образовања наставника за рефлексивну праксу, ПЕДАГОГИЈА, Београд, 4/2007
Smyth, J., ed., Critical Discourses on Teacher Development, London, 1995
Schön, D., Educating the Reflective Practitioner, San Francisco, 1987
↑↑↑