Педагогија

Курс:
Статистика у истраживању образовања (осн.)
обавезни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Теоријска настава: Употреба статистике у друштвено-хуманистичким наукама; основни елементи у извођењу истраживања; популација и узорак; нивои мерења и мерне скале; груписање мерних података; графичке методе; употреба процената; мере централне тенденције и варијабилности; крива нормалне вероватноће; корелациона анализа; поузданост статистичких мера; значајност разлика између статистичких мера; специфичности примене статистике у образовању. Практична настава: Виндоус окружење; програмски пакет за статистичку анализу; припрема података за унос; организација и унос података; фреквенцијска анализа; графички прикази дистрибуције фреквенција; перцентили и перцентилни рангови; добијање мера централне тенденције и варијабилности; стандардни скорови; мере одступања емпиријске од нормалне дистрибуције; различити поступци израчунавања коефицијента корелације; стандардне грешке, формирање интервала поузданости; разлике средњих вредности, процената и фреквенција; статистичка значајност.
Циљ изучавања курса: Стицање основних теоријских знања и вештина неопходних за статистичку анализу података у педагогији. По завршеном курсу, студент би требало да разуме основне појмове који су неопходни за статистичку анализу података, да влада вештинама припреме података за анализу помоћу статистичких програма, и да је у стању да самостално изведе и протумачи једноставне дескриптивне и инференцијалне статистичке поступке.
Предуслови за полагање: Основна знања из средњошколске математике
Облици наставе: а. Предавања б. Вежбе
План курса:

1. недеља
предавање - Употреба статистике у друштвено-хуманистичким наукама
Због чега се учи статистика, које су користи од примене статистике у педагогији

1. недеља
вежбе - Упознавање са Виндоус окружењем
-

2. недеља
предавање - Основни елементи у извођењу истраживања
Планирање истраживања, проблем, хипотезе, варијабле

2. недеља
вежбе - Упознавање са програмским пакетом за статистичку анализу података
-

3. недеља
предавање - Дефинисање популације и избор узорка
Популација и узорак, врсте избора узорка, велики и мали узорци

3. недеља
вежбе - Припрема података за унос
-

4. недеља
предавање - Нивои мерења и мерне скале
Употреба броја у педагошким мерењима, номинална, ординална, интервална и рацио скала

4. недеља
вежбе - Организација и унос података за анализу у програму за статистичку анализу
-

5. недеља
предавање - Груписање података добијених мерењем
Дистрибуција фреквенција, јединична дистрибуција, фреквенције и проценти, кумулативне фреквенције и проценти

5. недеља
вежбе - Фреквенцијска анализа једне квантитативне варијабле
-

6. недеља
предавање - Графичке методе у статистици
Координатни систем, обележавање оса, полигон фреквенција, хистограм, график кумулативних процената

6. недеља
вежбе - Графички приказ дистрибуције фреквенција
-

7. недеља
предавање - Употреба процената у статистици
Рачунање и графичко одређивање перцентила и перцентилних рангова

7. недеља
вежбе - Перцентили, перцентилни рангови, "пресецање" дистрибуције
-

8. недеља
предавање - Мере централне тенденције
Аритметичка средина, медијана, мод

8. недеља
вежбе - Мере централне тенденције
-

9. недеља
предавање - Мере варијабилности
Појам варијабилности, распон мера, просечно одступање, стандардно одступање, коефицијент варијације

9. недеља
вежбе - Мере варијабилности
-

10. недеља
предавање - Крива нормалне вероватноће
-

10. недеља
вежбе - Стандардни скорови, мере одступања емпиријске од нормалне дистрибуције
-

11. недеља
предавање - Корелациона анализа
Појам корелације, графички приказ корелације, регресија и корелација, различите методе за израчунавање коефицијента корелације

11. недеља
вежбе - Различити поступци израчунавања коефицијента корелације
-

12. недеља
предавање - Поузданост статистичких мера
Стандардне грешке и фактори који на њих утичу, интервали поузданости

12. недеља
вежбе - Стандардне грешке, формирање интервала поузданости
-

13. недеља
предавање - Значајност разлика између статистичких мера
Експериментални нацрт, разлике средњих вредности, разлике између процената, разлике између фреквенција

13. недеља
вежбе - Разлике средњих вредности, процената и фреквенција
-
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Драгићевић, Ч. (2002). Статистика за психологе, Београд: Центар за примењену психологију
Тењовић, Л. (2002). Статистика у психологији - приручник, Београд: Центар за примењену психологију
↑↑↑