Педагогија

Курс:
Предавачи: др Милан Станчићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Tеоријска настава: Докимологија - појмови, историјат праћења и оцењивања у настави, актуелне истраживачке теме у области оцењивања. Педагошки дискурси о оцењивању. Функције и врсте оцењивања у настави. Однос планирања, програмирања и оцењивања. Однос учења и праћења и оцењивања у настави. Критеријуми оцењивања. Повратна информација о учењу – функције и принципи. Описно оцењивање - појам, функције, карактер описног оцењивања у нормативима и пракси у Србији. Различите праксе оцењивања. Аутентично оцењивање. Евалуативне активности у настави. Ученичка самоевалуација у настави. Портфолио - појам, функције, врсте. Практична настава. Посматрање и анализирање активности праћења и оцењивања у настави, креирање различитих евалуативних активности, давање повратне информације о учењу и напредовању.
Циљ изучавања курса: Развијање знања о различитим праксама оцењивања; о улози, начинима и проблемима праћења и оцењивања у настави. Oспособљавање студената за учествовање у процесима праћења и оцењивања и њихово мењање/развијање.
Предуслови за полагање: -
Облици наставе: предавање, дискусије и дебате, решавање проблема, игре улога, практични задаци.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Јенсен, Е. (2003). Боље процењивање (поглавље). У: Супер-настава. Загреб: Едука, стр. 311-321.
Кyриацоу, Ц. (2001). Оцењивање учениковог напретка (поглавље). У: Темељна наставна умјећа. Загреб: Едука, стр. 159-179.
Хавелка, Н., Хебиб, Е. и Бауцал, А. (2003). Оцењивање за развој ученика – приручник за наставнике. Београд: Министарство просвете и спорта РС.
Армстронг, Т. (2008). Дискурс академског постигнућа; Дискурс развоја човека (поглавља). У: Најбоље школе. Загреб: Едука, стр. 15-77.
Хавелка, Н., (2000). Оцењивање ученика (поглавље). У: Ученик и наставник у образовном процесу. Београд: ЗУНС, стр. 163-185.
Визек Видовић, В. и Влаховић-Штетић В. (2003). Планирање, праћење и оцењивање (поглавље). У: Активно учење и критичко мишљење у високошколској настави – приручник за наставнике. Загреб: Форум за слободу одгоја, стр. 11-39.
Митровић, М. и Алексендрић, Б. (2013). Повратна информација у оцењивању. У: Педагог између теорије и праксе – Зборник радова са националног научног скупа Јануарски сусрети педагога. Београд: Филозофски факултет и Педагошко друштво Србије, стр. 75-79.
Митровић, М. (2014). Промена парадигме оцењивања у настави као елемент стратегије унапређивања квалитета образовања. Настава и васпитање, год. 64, бр.2, стр. 175–188.
Митровић, М. (2010). Образовање будућих наставника за праћење и оцењивање у настави: перспективе. У: Унапређење образовања учитеља и наставника: од селекције до праксе (књига 2). Јагодина: Педагошки факултет и ТЕМПУС ЦРТЕ, стр. 229-239.
Радуловић, Л. (2010). Евалуација активности студената као полазиште за развијање програма наставног предмета. У: Унапређење образовања учитеља и наставника: од селекције до праксе (књига 2). Јагодина: Педагошки факултет и ТЕМПУС ЦРТЕ, стр. 203-215.
Приручни материјали и материјали за рад које студенти добијају током наставе.
↑↑↑