Педагогија

Курс:
Дечја игра и развијање стваралаштва (осн.)
Предавачи: др Живка Крњајаредовни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Одлике игре – фенотипска и структурална обележја; онтогенеза и филогенеза игре; игра и културе у којима се појављује, класичне и савремене теорије игре, класификација игре;игра и емоције, игра и идентитет, игра и сазнајне функције, игра и учење, игра и метафора, игра и стваралаштво; Дечја језичка игра ; игра као прототип стваралаштва; општи услови за стимулисање игре и стваралаштва; култивисање игре помоћу уметничких медија; култивисање игре помоћу научних медија; врсте дечјег стваралаштва и специфичности подстицања; улоге васпитача у програмима усмереним на дете и игру;дечје језичко стваралаштво као процес; искуства из теорије и праксе; однос игре, маште и приче у језичком ствралаштву деце;улога играчака у животу детета; историја појаве играчака у савременом друштву; критеријуми за оцену квалитета играчака; класификација игара и играчака; трендови развоја игара и играчака. Практична настава;теренска истраживања (игра и стваралаштво у вртићу, аналза квалитета играчака играчака)
Циљ изучавања курса: Разумевање природе игре и њених функција;Упознавање врста дечјих игара и начинa култивисања дечје игре и подстицања стваралаштва;Оспособљавање за праћење игре,разумевање и анализу дечјег стваралаштва и процену квалитета играчака
Предуслови за полагање: -
Облици наставе: предавања, семинарска вежбања, посматрање и анализа снимака, посматрање и разговор у контексту.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Виготски, Л. С., Игра и њена функција у психичком развитку детета, Предшколско дете, 1971, 1, стр. 48-61
Елкоњин, Б. Д., Психологија дечје игре, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1981, стр. 277-304
Ериксон, Е., Игра, рад и развој, Предшколско дете, 1972, 2-3, стр. 173-186
Марјановић, А., Игра и стваралаштво, Предшколско дете, 1975, 1-2: 1-14;
Марјановић, А., Р. Ивановић, С. Јанковић, С. Гашић-Павишић, Дечје језичке игре, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1990, стр. 11-71, 93-159
Марјановић-Схане, А., “Ти си свиња”: стварно или “кобајаги”? : различите оријентације у игри и метафори, Предшколско дете,1989, 3-4, стр. 1-10
Дуран, М. и др., Симболичка игра и ствралаштво, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1988, стр. 14-22
Сатон-Смит, Б., Играчке и култура, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1988, стр. 99-123, 142-178
Марјановић, А., Стваралаштво, игра и васпитање предшколског детета, Предшколско дете, 1979, 1-2, стр. 3-31
↑↑↑