Педагогија

Курс:
Предшколска педагогија (осн.)
У оквиру предмета: Предшколска педагогија
Предавачи: др Драгана Павловић-Бренеселовићредовни професор у пензији
др Живка Крњајаредовни професор
обавезни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Садржај је организован у четири блока: 1.Породично и јавно васпитање предшколске деце (васпитање као друштвена делатност, породично и ванпородично васпитање, институционално предшколско васпитањ код нас, однос дечјег вртића и школе); 2.Учење и образовање предшколског детета ( психолошке теорије учења и образовање на раном узрасту, образовање у предшколској установи – функција, подручја, организација; 3.Социјализација у институционалном предшколском васпитању (васпитање као механизам социјалног наслеђивања, структура програма – организациона структура, природа интеракција, улоге васпитача, задаци социјализације); 4.Посматрање и праћење деце (функције посматрања, поступци посматрања и посматрање у контексту, субјективност у посматрању, праћење деце и обједињавање података посматрања Практична настава: истраживање на терену; планирање и реализација образовне активности са децом; систематско посматрање индивидуалног детета и групе; реализација и презентација истраживања
Циљ изучавања курса: да разумеју и развијају импликације педагошких и психолошких теорија у домену предшколског васпитања; да се упознају са основним појмовима и категоријама теорије и праксе ПВ; да развију позитиван професионални став и способност тимског рада
Предуслови за полагање: курс из развојне психологије
Облици наставе: предавања са дискусијом, радионице, семинарска и практична вежбања, мини истраживања и извештаји студената, тимска реализација задтака
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Крњаја,Ж.,Мишкељин,Л.: Од учења ка подућавању, АМ Граф, Београд, 2006
Leibzig,J.,Leach,J: Praćenje I posmatranje dece, CIP, Beograd, 2001
Павловић-Бренеселовић, Д.: Положај детета у дечјем вртићу и првом разреду основне школе, Београд, ИПА
Павловић-Бренеселовић, Д.;Павловски,Т.:Партнерски однос у васпитању, Београд, ИПА/ЦИП
Пешић М., Павловић Д., Стокић Л.: Модели различитих облика предшколског васпитања, ИПА, Београд, 1989, стр. 1-81
Саифер,С.и др.: Индивидуализовани приступ подучавању,Београд, ЦИП, 2000
Пешић,М.: Мотивација предшколске деце за учење, Београд, Просветни преглед, 1985, стр. 29-114
Хрестоматија одабраних радова из часописа Предшколско дете, фотокопирани материјали
↑↑↑