Педагогија

Курс:
Породични односи и васпитање (мастер)
Предавачи: др Биљана Бодрошки-Спариосуванредни професор
др Мирјана Сенић Ружићдоцент
изборни курс
Број бодова: 7.00
Садржај курса: Теоријска настава Различите теоријске оријентације у проучавању породице и породичних односа (системска теорија, развојна теорија, структурално-функционална, теорија симболичког интеракционизма, теорија размене, комуникациона теорија, теорија конфликта, критичка теорија). Промене у "филозофији породице". Основне функције породице и динамика породичних односа. Животни стил породице и васпитање. Мултидимензионална перспектива породичних интеракција. Различите врсте и квалитет интеракција родитељ-дете. Насиље у породици и проблеми васпитања. Различити облици социјалне подршке породици у остваривању васпитне улоге. Истраживање дечје и родитељске перцепције породичних односа. Практична настава Вежбе, семинари, дискусије о педагошким импликацијама различитих породичних интеракција.
Циљ изучавања курса: Разумевање и критичко сагледавање различитих теоријских оријентација о породичним односима и њиховом значају за васпитање; оспособљавање за самостално научно истраживање педагошких импликација разичитих породичних интеракција.
Предуслови за полагање: -
Облици наставе: Предавања, вежбе, семинари, групни и индивидуални рад, истраживачки рад.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Кубурић, З. (2001), Породица и психичко здравље деце, Београд: Чигоја.
Maccoby, E. E. & Martin, J. (2001), Socialization in the Context of the Family: Parent-Child interaction, u: Mussen, P. H. Hetherington, E. M. (Ed.), Handbook of child psichology, Vol. 4. New York.
Милић, А. (2001), Социологија породице, Београд: Чигоја.
Мучибабић, М. (2006), Породица: контроверзе и изазови, Београд: Драганић.
Parce, D. R. & Buriel, R. (1998), Socialization in the Family: Ethnic and Ecological Perspectives, u: Damon, W., (Ed.), Handbook of child Psychology, Vol. 3, New York, Singapure, Toronto: John Wiley
Савићевић, Д. (1967), Образовање за живот у породици, Београд: Завод за издавање уџбеника.
↑↑↑